plannen SBB

kan dit nog wel, gelet op het klimaatverdrag?
Staatsbosbeheer wil in de herfst van 2018 beginnen met de kap van twee bossen: het Van Steijnbos en het Leeuwenkuilbos. Tegelijk wil SBB ook de andere bomen aan de zeezijde van de Van Steijnweg gaan kappen. Dat zijn bij elkaar alle belangrijke windblokkers langs de  Van Steijnweg, dat is het fietspad van Schoorl naar Bergen aan Zee. Het zand moet gaan stuiven over de afgegraven Mariavlakte. Niet om de mooie heide terug te krijgen, maar om het gebied ‘dynamisch’ te maken. Wij protesteren tegen dit plan.

lekker fietsen door de duinen (?)

De Schoorlse Duinen zijn toch een beschermd natuurgebied? Mogen daar dan zomaar bossen worden gekapt? Waar komt dat onzalige plan eigenlijk vandaan? We zullen dat uitleggen.

beheerplannen en Inrichtingsplannen.
In 1995 werden de Schoorlse duinen, vanwege hun grote variatie aan planten en dieren, aangewezen als Staatsnatuurmonument. De nadruk in dit besluit ligt op het beschermen van de grote recreatieve en wetenschappelijke waarden.
In 2003 werden de Schoorlse Duinen aangemeld als Habitatrichtlijngebied en in 2004 werden ze vanwege hun grote biodiversiteit geplaatst op de lijst van gebieden die van belang zijn voor de Atlantische biogeografische regio van de EU.

In 2007 werden de Schoorlse Duinen aangewezen tot Natura 2000-gebied. Hieronder staat de eerste pagina van het Aanwijzingsbesluit, klik hier om de nota van toelichting in te zien.

Aanwijzing tot Natura 2000 gebied

doel: beschermen en in stand houden
De doelen voor het beheer van dit gebied zijn in het Aanwijzingsbesluit vastgelegd en zijn voornamelijk ‘in stand houden’ en ‘beschermen’. In 2009 kreeg dit gebied de ‘Natura 2000’ status en werd een begin gemaakt met het opstellen van een Natura 2000 Beheerplan. Dat moest gebeuren in samenspraak met de omwonenden. Terwijl het Beheerplan nog in ontwikkeling was, speelden er opeens een aantal andere zaken.

grote branden
Er braken in 2009, 2010 en 2011 grote branden uit in het gebied. Er was in het verleden wel eens vaker een flinke brand geweest, maar vier keer kort op elkaar bracht wel een erg ingrijpende verwoesting teweeg. Veel bos en veel heide ging verloren. In augustus 2009 56 hectare, oktober 2009 15 ha, april 2010 45 ha en in mei 2011 zelfs 160 ha.

Beheeradvies van O+BN

In januari 2013 gaf adviesbureau O+BN  het hiernaast getoonde ‘Beheeradvies Schoorlse Duinen’ aan het Ministerie van Economische Zaken (waar de natuur toen merkwaardigerwijs onder viel). Wilt u het inzien? Klik dan hier.

herstelplan blijkt omvormplan
Adviesbureau Ten Haaf en Bakker kreeg in 2015 opdracht om een inrichtingsplan op te stellen. Hun rapport krijgt een misleidende titel: ‘Inrichtingsplan Schoorlse duinen voor herstel van heide en vochtige duinvalleien naar aanleiding van de branden in 2009, 2010 en 2011’.

“herstel na de branden”

(Klik hier om het Inrichtingsplan Schoorlse duinen van tH&B in te zien)

Het plan van tH&B gaat niet over herstel van de verbrande heidevelden, maar blijkt een plan voor ingrijpende transformatie van het duingebied. Het is een plan voor het verwijderen van heidevelden en de kap van de dennenbossen met als doel het maken van ‘open stuifduin’ met ‘vochtige duinvalleien’ en ‘duinloofbos’. Herstel van vochtige valleien in Schoorl? Die zijn er nooit geweest. De Schoorlse Duinen staan al eeuwen bekend als droog. In sommige duingebieden ontstonden watergebonden activiteiten (zoals wassen of winnen van drinkwater), in Schoorl kon dat niet omdat het water hier veel te diep zit.

geen inspraak, geen vergunning
Mag zo’n plan worden uitgevoerd in een Natura 2000 gebied? Zonder enige inspraak van de omwonenden? Zonder vergunning?
Natuurlijk niet. Zou je denken. Gedeputeerde Staten heeft echter een “Natuurtoets Plaggen” laten uitvoeren en vervolgens aan Staatsbosbeheer laten weten dat volgens hen geen vergunning nodig zou zijn voor deze grootschalige natuurvernietiging. Grote delen van de na de branden eindelijk weer herstelde heidevelden werden in de winter van 2016-2017 afgegraven. Compleet, inclusief de humuslaag.

afgegraven humus? dump maar op het strand …
De planten werden op het parkeerterrein in Hargen opgeslagen en de aarde werd op het strand gedumpt tussen Paal 29 en de Kerf.

humusrijke grond, gedumpt op het strand (tussen Paal 29 en de Kerf)

Al ziet het er nu 3 jaar later wat minder vies uit, u kunt de humus nog steeds langs het strand zien liggen aan de zeekant van het duin.

Wilt u weten wat er in de brief van GS stond? Klik dan hier.

PAS als tussendoortje
Tussen alle plannen door werd in 2013 vanuit het ministerie van Economische Zaken de ‘Programmatische Aanpak Stikstof’ (PAS) ontwikkeld. Een plan om de uitstoot van stikstof (voornamelijk de emissie door verkeer, industrie en landbouw) beter in evenwicht te brengen met de voor de diverse gebieden toelaatbare maximale belasting aan stikstof-neerslag (de KDW, Kritische Depositie Waarde). Voor de Schoorlse Duinen is door Staatsbosbeheer een PAS-gebiedsanalyse opgesteld. Klik hier als u de PAS-gebiedsanalyse wilt inzien. Een kwalijke kant van de PAS was dat al vergunningen voor extra uitstoot van stikstof mochten worden uitgegeven, zonder dat voldoende vermindering van stikstof was aangetoond.

Gelukkig heeft de Hoge Raad in 2019 (na inwinnen van advies bij het Europees Hof) een einde gemaakt aan deze toepassing van de PAS.

langdurige ontwikkeling
In oktober 2016 was het ‘Natura 2000 Beheerplan Schoorlse duinen’ eindelijk gereed. Dit plan van 343 pagina’s werd opgesteld door o.a. Staatsbosbeheer, onder de verantwoordelijkheid van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) van het Ministerie van Economische Zaken.

plan om zand te laten stuiven
Het Natura 2000 Beheerplan is erop gericht dat de duinen ‘in beweging’ komen. Want door het zand weer ‘ouderwets’ te laten stuiven en de waterhuishouding te herstellen kan het duin zich verjongen en dat kan gunstig uitwerken op de biodiversiteit. De naaldbossen die dicht bij de dorpen liggen, wil Staatsbosbeheer geleidelijk omvormen tot een meer gevarieerd bos, met meer loofbomen en struiken.

Klik hier om het Beheerplan in te zien.

Natura 2000 Beheerplan Schoorlse Duinen

bevolking niet gelukkig
Dat dit Beheerplan niet erg enthousiast zou worden ontvangen door de omwonenden begreep Staatsbosbeheer wel. En anders hadden ze dat kunnen lezen in het advies dat werd gegeven  door adviesbureau O+BN. Heel tekenend in dit rapport is het advies om maar niet aan de binnenduinrand te beginnen met het kappen, omdat daar tegen veel weerstand verwacht wordt.

zonder de verplichte inspraak
Al met al is er van de verplichte inspraak weinig terecht gekomen. Hoe het had gemoeten en wat er mis ging kunt u vinden in ons “dossier Samenspraak”. Klik hier. Daarin vindt u ook alle nog vindbare notulen van de Klankbordgroep.

niets helpt om de kap te stoppen
Wij hebben gesprekken gevoerd met SBB en met de verantwoordelijke gedeputeerde bij de Provincie. We hebben presentaties gegeven voor de gemeenteraad, voor de Provinciale commissie Natuur & Milieu, voor de gedeputeerde. We hebben met veel politici gesproken. We hebben veel aandacht gekregen van de media, zelfs opgetreden in Nieuwsuur. We hebben 17.000 handtekeningen verzameld met onze petitie. De PAS is door de Hoge Raad afgeschoten. Urgenda heeft tot in hoogste instantie de rechtszaak tegen de staat gewonnen waardoor de staat verplicht is de uitstoot van CO2 te verlagen. Er is een klimaatakkoord, waarin staat dat extra bomen moeten worden aangeplant. Niets helpt. De Provincie en SBB luisteren beleefd, maar passen hun plannen niet aan.

of toch?
SBB wilde in de winter van 2018/2019 twee bossen gaan kappen in Schoorl. SBB heeft medio 2018 vergunning aangevraagd bij de gemeente Bergen NH voor kappen, stobben verwijderen en afgraven van de humuslaag voor 2 bossen: het Van Steijnbos en het Leeuwenkuilbos. Die vergunning werd begin januari 2019 afgegeven. Het duurde dus lang voor de gemeente de aanvraag van SBB had behandeld. Zo lang, dat SBB de kap heeft moeten uitstellen, vanwege het broedseizoen. Toen de vergunning uiteindelijk was verleend, hebben wij er direct bezwaar tegen gemaakt. In maart is ons bezwaar behandeld door de Commissie Bezwaar & Beroep. Eind juni 2019 is er nog steeds geen uitspraak van de commissie.
Intussen blijkt dat de gemeenteraad zich tegen de kap heeft gekeerd. Er is zelfs een motie aangenomen om de kap te stoppen. B&W hadden al voor die motie er was besloten om overleg met de Provincie te voeren om de kap te stoppen. Dat overleg had eind juni nog geen resultaat opgeleverd.
Begin juli 2019 brengt SBB in een persbericht naar buiten, dat ze de vergunningsaanvraag intrekken en mogelijk in september de aanvraagprocedure opnieuw gaan opstarten.
Wij zijn benieuwd en zullen direct weer bezwaar maken als de gemeente de vergunning zou verlenen.

Terug naar ‘Schoorlse Duinen’.

Reacties zijn gesloten.