plannen SBB

kan dit nog wel, gelet op het klimaatverdrag?
Staatsbosbeheer wil in de herfst van 2018 beginnen met de kap van twee bossen: het Van Steijnbos en het Leeuwenkuilbos. Tegelijk wil SBB ook de andere bomen aan de zeezijde van de Van Steijnweg gaan kappen. Dat zijn bij elkaar alle belangrijke windblokkers langs de  Van Steijnweg, dat is het fietspad van Schoorl naar Bergen aan Zee. Het zand moet gaan stuiven over de afgegraven Mariavlakte. Niet om de mooie heide terug te krijgen, maar om het gebied ‘dynamisch’ te maken. Wij protesteren tegen dit plan.

lekker fietsen door de duinen

De Schoorlse Duinen zijn toch een beschermd natuurgebied? Mogen daar dan zomaar bossen worden gekapt? Waar komt dat onzalige plan eigenlijk vandaan? We zullen dat uitleggen.

beheerplannen en Inrichtingsplannen.
In 1995 werden de Schoorlse duinen, vanwege hun grote variatie aan planten en dieren, aangewezen als Staatsnatuurmonument. De nadruk in dit besluit ligt op het beschermen van de grote recreatieve en wetenschappelijke waarden.
In 2003 werden de Schoorlse Duinen aangemeld als Habitatrichtlijngebied en in 2004 werden ze vanwege hun grote biodiversiteit geplaatst op de lijst van gebieden die van belang zijn voor de Atlantische biogeografische regio van de EU.

In 2007 werden de Schoorlse Duinen aangewezen tot Natura 2000-gebied. Hieronder staat de eerste pagina van het Aanwijzingsbesluit, klik hier om de nota van toelichting in te zien.

Aanwijzing tot Natura 2000 gebied

doel: beschermen en in stand houden
De doelen voor het beheer van dit gebied zijn in het Aanwijzingsbesluit vastgelegd en zijn voornamelijk ‘in stand houden’ en ‘beschermen’. In 2009 kreeg dit gebied de ‘Natura 2000’ status en werd een begin gemaakt met het opstellen van een Natura 2000 Beheerplan. Dat moest gebeuren in samenspraak met de omwonenden. Terwijl het Beheerplan nog in ontwikkeling was, speelden er opeens een aantal andere zaken.

grote branden
Er braken in 2009, 2010 en 2011 grote branden uit in het gebied. Er was in het verleden wel eens vaker een flinke brand geweest, maar vier keer kort op elkaar bracht wel een erg ingrijpende verwoesting teweeg. Veel bos en veel heide ging verloren. In augustus 2009 56 hectare, oktober 2009 15 ha, april 2010 45 ha en in mei 2011 zelfs 160 ha.

Beheeradvies van O+BN

In januari 2013 gaf adviesbureau O+BN  het hiernaast getoonde ‘Beheeradvies Schoorlse Duinen’ aan het Ministerie van Economische Zaken (waar de natuur toen merkwaardigerwijs onder viel). Wilt u het inzien? Klik dan hier.

 

 

 

 

herstelplan blijkt omvormplan
Adviesbureau Ten Haaf en Bakker kreeg in 2015 opdracht om een inrichtingsplan op te stellen. Hun rapport krijgt een misleidende titel: ‘Inrichtingsplan Schoorlse duinen voor herstel van heide en vochtige duinvalleien naar aanleiding van de branden in 2009, 2010 en 2011’.

“herstel na de branden”

(Klik hier om het Inrichtingsplan Schoorlse duinen van tH&B in te zien)

Het plan van tH&B gaat niet over herstel van de verbrande heidevelden, maar blijkt een plan voor ingrijpende transformatie van het duingebied. Het is een plan voor het verwijderen van heidevelden en de kap van de dennenbossen met als doel het maken van ‘open stuifduin’ met ‘vochtige duinvalleien’ en ‘duinloofbos’.

geen inspraak, geen vergunning
Mag zo’n plan worden uitgevoerd in een Natura 2000 gebied? Zonder enige inspraak van de omwonenden? Zonder vergunning?
Natuurlijk niet. Zou je denken. Gedeputeerde Staten heeft echter een “Natuurtoets Plaggen” laten uitvoeren en vervolgens aan Staatsbosbeheer laten weten dat volgens hen geen vergunning nodig zou zijn voor deze grootschalige natuurvernietiging. Grote delen van de na de branden eindelijk weer herstelde heidevelden werden in de winter van 2016-2017 afgegraven. Compleet, inclusief de humuslaag.

humus op strand gedumpt
De planten werden op het parkeerterrein in Hargen opgeslagen en de aarde werd op het strand gedumpt tussen Paal 29 en de Kerf.

humusrijke grond, gedumpt op het strand (tussen Paal 26 en de Kerf)

Al ziet het inmiddels wat minder vies uit, u kunt het daar nog steeds langs het strand zien liggen aan de zeekant van het duin.
Wilt u weten wat er in de brief van GS stond? Klik dan hier.

PAS als tussendoortje
Tussen alle plannen door werd in 2013 vanuit het ministerie van Economische Zaken de ‘Programmatische Aanpak Stikstof’ (PAS) ontwikkeld. Een plan om de uitstoot van stikstof (voornamelijk de emissie door verkeer, industrie en landbouw) beter in evenwicht te brengen met de voor de diverse gebieden toelaatbare maximale belasting aan stikstof-neerslag (de KDW, Kritische Depositie Waarde). Voor de Schoorlse Duinen wordt door Staatsbosbeheer een PAS-gebiedsanalyse opgesteld. Klik hier als u de PAS-gebiedsanalyse wilt inzien.

langdurige ontwikkeling
In oktober 2016 was het ‘Natura 2000 Beheerplan Schoorlse duinen’ eindelijk gereed. Dit plan van 343 pagina’s werd opgesteld door o.a. Staatsbosbeheer, onder de verantwoordelijkheid van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) van het Ministerie van Economische Zaken.

plan om zand te laten stuiven
Het Natura 2000 Beheerplan is erop gericht dat de duinen ‘in beweging’ komen. Want door het zand weer ‘ouderwets’ te laten stuiven en de waterhuishouding te herstellen kan het duin zich verjongen en dat kan gunstig uitwerken op de biodiversiteit. De naaldbossen die dicht bij de dorpen liggen, wil Staatsbosbeheer geleidelijk omvormen tot een meer gevarieerd bos, met meer loofbomen en struiken.

Klik hier om het Beheerplan in te zien.

Natura 2000 Beheerplan Schoorlse Duinen

bevolking niet gelukkig
Dat dit Beheerplan niet erg enthousiast zou worden ontvangen door de omwonenden begreep Staatsbosbeheer wel. En anders hadden ze dat kunnen lezen in het advies dat werd gegeven  door adviesbureau O+BN. Heel tekenend in dit rapport is het advies om maar niet aan de binnenduinrand te beginnen met het kappen, omdat daar tegen veel weerstand verwacht wordt.

 

 

zonder de verplichte inspraak
Al met al is er van de verplichte inspraak weinig terecht gekomen. Hoe het had gemoeten en wat er mis ging kunt u vinden in ons “dossier Samenspraak”. Klik hier. Daarin vindt u ook alle nog vindbare notulen van de Klankbordgroep.

Terug naar ‘Schoorlse Duinen’.

Reacties zijn gesloten.