doel & beleid

doelstelling
Hieronder ziet u de formele tekst van de leden 1, 2, 3 en 4  van artikel 2 uit de statuten.

behouden en verbeteren natuurwaarden
Art. 1. De stichting heeft als doel: te zorgen, toezien en stimuleren van het behoud en het verbeteren van de natuur-, landschappelijke- en cultuurhistorische waarden, de flora en de fauna, de kwaliteit van het milieu waaronder de lucht, de bodem en het water, en de gezondheid van mensen en een goede ruimtelijke ordening, alles in de ruimste zin des woords, in het gehele duingebied van Noord-Kennemerland wordt nageleefd. In geval van vernietiging, beschadiging of falend onderhoud streeft de stichting naar herstel van de conditie. Als referentiepunt hanteert de stichting de situatie zoals deze in het jaar tweeduizend was. Tot de doelstelling behoort mede het verrichten van al wat – hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen – die deel uitmaken van organen van de stichting.

algemeen nut
Art. 2. De stichting beoogt het algemeen nut.

geen winst
Art. 3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

bestuderen van plannen en rapporten
Art. 4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door bestuderen van plannen, wet- en regelgeving, verzamelen en beoordelen van tel- en meetgegevens, door regelmatig mondeling en/of schriftelijk overleg met betrokken beheerorganisaties en overheden en door informatieverstrekking aan en overleg met de bewoners en bezoekers van de betreffende regio.

overleg
Om haar doel te bereiken zal de stichting gevraagd en ongevraagd advies geven aan -beheersorganisaties en overheden.

eventueel actie
In geval beheersorganisaties en/of overheden onvoldoende in overleg komen met de stichting en de bevolking van de betreffende regio’s onvoldoende betrokken is bij wet- en regelgeving aangaande het beheer van het Noord-Kennemerduingebied kan de stichting overgaan tot een actiemodel.

tot zover over de doelstelling.

Wilt u de complete statuten inzien, klik dan hier.


De Duinstichting stelt periodiek een Beleidsplan samen, waarin wordt omschreven hoe de stichting haar doelen het best dekt te kunnen bereiken.

beleidsplan
Het bestuur werkt volgens een beleidsplan dat voor de aangegeven periode de leidraad.
Ondanks haar nog korte bestaan, is er al een tweede beleidsplan van onze stichting. Dit plan is vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 10 januari 2018 en op die datum in werking getreden.
U kunt het beleidsplan inzien door op de cursieve tekst onder de eerste pagina te klikken.

beleidsplan

Terug naar ‘info’.

 

 

Reacties zijn gesloten.