mensen

Twee bestuursleden per 1 juli 2020 afgetreden
Twee bestuursleden, die vanaf het prille begin bij onze activiteiten waren betrokken zijn afgetreden: Marijke van Amerom en Marga Geurds. Ze waren bij de allereerste leden van de actiegroep ‘Schoorlse bos moet blijven’ en zijn mede oprichters van de ‘Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied’.

We laten onze oud-bestuursleden Marga Geurds en Marijke van Amerom aan het woord:

Een verhuizing naar een mooi plekje op Wieringen heeft mij doen besluiten een stapje terug te doen en af te treden als bestuurslid. Op ‘afstand’ blijf ik betrokken en zal ik blijven meedenken.
Ik kijk goed terug op de afgelopen jaren, als bont gezelschap hebben we goed samengewerkt.
Zoals u weet hebben we wat bereikt, maar we zijn er nog lang niet!
SBB en PWN hebben ons weliswaar als gesprekspartner moeten accepteren, maar zo lang deze kaplustige ondernemingen niet in hun doelstellingen opnemen “ Behoud van de Dennenbossen” zullen we heel alert en waakzaam moeten zijn en kan van een beetje achteroverleunen geen sprake zijn.
Waakzaamheid is continu geboden. Helaas ontdekte ik tijdens het hele proces van het Burgerinitiatief, dat veel politici geen inhoudelijke kennis hebben van de materie waarover ze wel beslissen.
In de afgelopen tijd is in onze samenleving duidelijk geworden dat burgers gehoord willen worden, dat ze niet meer accepteren dat er geen overleg en inspraak is. Het is duidelijk geworden dat burgers over heel veel kennis en expertise beschikken, dat ze zich door het verdiepen in de materie deskundiger kunnen worden dan menig politicus, beleidsmaker of ambtenaar. En veel deskundiger dan het leger van communicatie medewerkers dat steeds hetzelfde mantra uitdraagt. Burgers die zich laten horen kunnen iets bereiken.
Mijn hoop met betrekking tot onze geliefde dennenbossen is gevestigd op de lange adem van de mensen die opkomen voor de kwetsbare, weerloze natuur. En ik hoop echt dat meer mensen actief willen meedenken en handelen want er moet nog heel veel werk worden verricht.
Ik dank iedereen voor het vertrouwen.
De nieuwe bestuursleden wens ik heel veel succes.
Hartelijke groet, Marga Geurds

Wat waren we destijds boos tijdens die bijeenkomst in de Blinkerd waar SBB en de Provincie kwamen uitleggen wat ze allemaal wilden gaan veranderen in de Schoorlse Duinen. Dat ze uiteindelijk alle dennen weg wilden halen. Na afloop bleven er wat groepjes napraten, die zich al snel bij elkaar aansloten. Onze actiegroep!
En wat waren we boos toen we ontdekten dat er helemaal geen samenspraak met de omgeving was geweest over het beheerplan waar al die omvormingen in worden beschreven. Terwijl juist samenspraak verplicht was. Gewoon niet gedaan.
Wat hebben we een goede tijd gehad met elkaar. Fijne gesprekken, intensieve vergaderingen thuis bij Nel en Aard, leuke bijeenkomsten in het Witte Kerkje in Groet, uitvoerige gesprekken met voor- en tegenstanders van de boskap. Heel leerzaam, maar wat we te weten kwamen over de manier waarop de overheid werkt was erg ontluisterend.
Ik wil graag bij de activiteiten van de Stichting betrokken blijven, maar kan dat niet meer als bestuurder. Daar mis ik de energie voor. Ik wens mijn opvolgers Dik Pruis en Richard Bakker veel plezier.
Hartelijke groet, Marijke van Amerom

Noot van de redactie: Marga en Marijke, gelukkig willen jullie blijven meedoen. Jullie zijn altijd van harte welkom op onze vergaderingen.

Kees de Bakker stelt zich voor:
Per 1 juni ben ik de nieuwe voorzitter van de Stichting ter behoud van het Schoorlse en Noord-Kennemerduingebied, kortweg de Duinstichting. Voortgekomen uit de actiegroep Schoorlse Bos moet Blijven. Het is een hele eer om de opvolger te zijn van voorzitter Jan Engelbregt die zoveel energie en kennis heeft gestopt in onze stichting en dat hopelijk nog lang blijft doen. Jan opereerde daarvoor als vicevoorzitter naast de eerste voorzitter Joke Volkers, onze eminente grande dame. Ik hoop hen enigszins te evenaren.
Een van de eerste dingen die ik bedacht als nieuwe voorzitter was om prominente politici afgewisseld door belangrijke actievoerders te vragen om maandelijks een gastcolumn te verzorgen.

Afscheidswoordje van voorzitter Jan Engelbregt:
In de herfst van 2018, na 2 zware jaren, zei Joke Volkers onverwacht in een bestuursvergadering dat zij vanwege gezondheidsredenen het voorzitterschap moest overdragen. Ik werd verkozen tot voorzitter. Zou het aan de functie liggen? Ook ik moest na ongeveer 2 jaar om gezondheidsredenen aftreden, al was dat niet zo abrupt. Het voorzitterschap was niet te combineren met het hersteltraject dat me te wachten stond. Het bestuur van een actieve stichting heeft een voorzitter nodig die z’n aandacht bij het doel van de Stichting kan houden.
In de jaren als voorzitter heb ervaren hoe sterk onze groep is. Als groep hebben we geknokt voor het behoud van ‘onze’ bossen. Er is in die 2 jaar veel gebeurd, het meeste daarvan kunt u terugvinden op de nieuwspagina van deze website. Hier wil ik me beperken tot 2 opmerkelijke dingen.
Als eerste onze verbazing over wethouder Valkering. Toen hij net was benoemd spraken wij hem tijdens een kennismakingsgesprek natuurlijk aan op zijn uitspraken voor de verkiezingen dat hij de boskap in de duinen wilde stoppen. Als wethouder voelde hij zich echter niet meer gebonden aan zijn verkiezingsbeloften. Hij voelde zich nu gebonden aan de afspraken van zijn voorganger om de mooie bossen in de duinen te kappen.
En als tweede natuurlijk het burgerinitiatief. Een bijzonder inspannende tijd voor onze club. Opzetten van een portaal om digitaal handtekeningen te verzamelen, verspreiden van Nieuwsbrieven en formulieren. Handtekeningen verzamelen en controleren op geldigheid. Lezen en beantwoorden van honderden mails met vragen en opmerkingen. Opstellen van een aanbiedingsbrief met als bijlage een informatie-nota. Voorbereiden en uitvoeren van presentaties in de Commissie LNV en in de Statenvergadering. En tot slot overleggen met gedeputeerde Esther Rommel en haar stafmedewerkers om tot een aanvaardbaar compromis te komen.
Per 1 juni heb ik het stokje overgedragen aan Kees de Bakker. Ik blijf wel aan als gewoon bestuurslid, al zal ik de eerste tijd weinig kunnen bijdragen.
Alle bestuursleden en vrijwilligers die hebben meegeholpen: bedankt. Door jullie kan ik terug kijken op heel fijne periode.
Mijn opvolger Kees wens ik net zo veel succes en plezier.

Bestuur
dhr. C. (Kees) de Bakker, voorzitter, lid tot 1 mei 2025, herkiesbaar
dhr. A.L. (Aard) Mors, penningmeester, lid tot 1 juli 2021, herkiesbaar
mevr. M.M.G. (Marga) Geurds, lid, per 1 juli 2020 aftredend, niet herkiesbaar
mevr. M.J. (Marijke) van Amerom, lid, per 1 juli 2020 aftredend, niet herkiesbaar
dhr. D.S. (Dik) Pruis, lid tot 1 mei 2025, herkiesbaar
ing. R. (Richard) Bakker, lid tot 1 mei 2025, herkiesbaar
mevr. J.C. (Joke) Volkers, lid tot 1 juli 2021, herkiesbaar
ir. ing. A.J.J. (Jan) Engelbregt, lid tot 1 juli 2024, herkiesbaar

Raad van Toezicht
dhr. D. (Dick) Pater, voorzitter
ir. J. (Han) Leupen

Adviesraad
mevr. H. (Henriette) Henskens
mevr. P.S. (Nel) van Rheenen
mevr. W. (Wendela) Smit
mevr. ing. M.-J. (Marie-José) Stoop
mevr. D. (Dini) Wijninga
dhr. A.P.C. (André) de Boer
dhr. C. (Cees) Schoen
dhr. R. (Reinier) Schoen
dhr. Ph.M. (Philip) Wiesman

Terug naar ‘info’.