mensen

De Stichting werd in 2017 opgericht door:
4 dames: Joke Volkers-Vos, Marijke van Amerom, Marga Geurds, Wendela Smit, en
3 heren: Aard Mos, Arnold Hermans en Jan Engelbregt.

Zoals dat gaat, vinden er in de loop van de tijd bestuurswisselingen plaats. Dat is goed, dat houdt ons scherp.

Bestuur
mevr. J.C. (Joke) Volkers, voorzitter, lid tot 1 juli 2026, herkiesbaar 
dhr. A.L. (Aard) Mors, lid tot 1 juli 2026, herkiesbaar
dhr. ing. R. (Richard) Bakker, lid tot 1 mei 2025, herkiesbaar
mevr. P. (Patty) Rikumahu, lid tot 1 september 2027, herkiesbaar
mevr. A. van der Stap, penningmeester, lid tot 1 mei 2028, herkiesbaar
dhr. ir. ing. A.J.J. (Jan) Engelbregt, lid tot 1 juli 2024, herkiesbaar

Raad van Toezicht
dhr. D. (Dick) Pater, voorzitter
dhr. C. (Kees) de Bakker

Adviesraad
De Stichting wordt door veel mensen actief ondersteund.
We noemen hier slechts enkelen:
mevr. H. (Henriette) Henskens
mevr. ing. M.-J. (Marie-José) Stoop
dhr. A.P.C. (André) de Boer
dhr. C. (Cees) Schoen
dhr. R. (Reinier) Schoen

Patty Rikumahu stelt zich voor als bestuurslid:
Mijn naam is Patty Rikumahu – Rooswinkel en ik ben woonachtig in Heemskerk. Leeftijd van 60 jaar en inmiddels oma, voel mij daardoor nog meer verantwoordelijk voor de natuur. Ik wandel graag in de Heemskerkse duinen en doe dit vaak met een wandelvriendin of mijn man. De laatste jaren ben ik mij gaan verdiepen in het hoe en waarom er zoveel dennenbomen worden gekapt. Er was een diep gevoel in mij, dat dit niet klopte. De uitleg die PWN in die tijd gaf aan bezoekers van Noordhollands Duinreservaat was een simpel model over de zee, grijs duin en de groene strook tot aan het bewoond gebied. Mooi praatje, maar ik vond de reden om alle dennen te kappen echt te ver gaan.  Met de Schoorlse Duinen ben ik niet zo bekend, dit is meer het terrein van de andere bestuursleden.

Afscheidswoordje van voorzitter Jan Engelbregt:
In de herfst van 2018, na 2 zware, enerverende jaren, zei Joke Volkers onverwacht in een bestuursvergadering dat zij het voorzitterschap wilde neerleggen. Gelukkig wilde zij wel aanblijven als bestuurslid. Ik was vicevoorzitter en werd verkozen tot voorzitter. Om gezondheidsredenen moest ik ook na ongeveer 2 jaar het voorzitterschap neerleggen, al ging dat wat minder abrupt. Het voorzitterschap was niet te combineren met het hersteltraject dat me te wachten stond. Het bestuur van een actieve stichting heeft een vitale voorzitter nodig die z’n aandacht bij het doel van de Stichting kan houden.
In de jaren als voorzitter heb ervaren hoe sterk onze groep is. Als groep hebben we geknokt voor het behoud van ‘onze’ bossen. Er is in die 2 jaar veel gebeurd, het meeste daarvan kunt u terugvinden op de nieuwspagina van deze website. Hier wil ik me beperken tot het burgerinitiatief. Een bijzonder inspannende tijd voor onze club. De voorbereiding, met onder andere opzetten van een portaal om digitaal handtekeningen te verzamelen, verspreiden van Nieuwsbrieven, persberichten en opstellen van formulieren. Daarna handtekeningen verzamelen en controleren op geldigheid. Lezen en beantwoorden van honderden mails met vragen en opmerkingen. Vervolgens opstellen van een aanbiedingsbrief met  een uitgebreide informatie-nota. Voorbereiden en uitvoeren van presentaties in de Commissie LNV en in de Statenvergadering. En tot slot overleggen met gedeputeerde Esther Rommel en haar stafmedewerkers om tot een aanvaardbaar compromis te komen.
Per 1 juni 2020 heb ik het stokje overgedragen aan Kees de Bakker. Ik blijf wel aan als gewoon bestuurslid, al zal ik minder kunnen bijdragen dan ik zou willen.
Alle bestuursleden en vrijwilligers die hebben meegeholpen: bedankt. Door jullie kan ik terug kijken op heel fijne periode.
Mijn opvolger Kees wens ik net zo veel succes en plezier.

We laten oud-bestuursleden aan het woord: Marga Geurds en Marijke van Amerom. Beiden per 1 juli 2020 afgetreden en Kees de Bakker, afgetreden per juli 2023.

Marga Geurds
Een verhuizing naar een mooi plekje op Wieringen heeft mij doen besluiten een stapje terug te doen en af te treden als bestuurslid. Op ‘afstand’ blijf ik betrokken en zal ik blijven meedenken.
Ik kijk goed terug op de afgelopen jaren, als bont gezelschap hebben we goed samengewerkt.
Zoals u weet hebben we wat bereikt, maar we zijn er nog lang niet!
SBB en PWN hebben ons weliswaar als gesprekspartner moeten accepteren, maar zo lang deze kaplustige ondernemingen niet in hun doelstellingen opnemen “ Behoud van de Dennenbossen” zullen we heel alert en waakzaam moeten zijn en kan van een beetje achteroverleunen geen sprake zijn.
Waakzaamheid is continu geboden. Helaas ontdekte ik tijdens het hele proces van het Burgerinitiatief, dat veel politici geen inhoudelijke kennis hebben van de materie waarover ze wel beslissen.
In de afgelopen tijd is in onze samenleving duidelijk geworden dat burgers gehoord willen worden, dat ze niet meer accepteren dat er geen overleg en inspraak is. Het is duidelijk geworden dat burgers over heel veel kennis en expertise beschikken, dat ze zich door het verdiepen in de materie deskundiger kunnen worden dan menig politicus, beleidsmaker of ambtenaar. En veel deskundiger dan het leger van communicatie medewerkers dat steeds hetzelfde mantra uitdraagt. Burgers die zich laten horen kunnen iets bereiken.
Mijn hoop met betrekking tot onze geliefde dennenbossen is gevestigd op de lange adem van de mensen die opkomen voor de kwetsbare, weerloze natuur. En ik hoop echt dat meer mensen actief willen meedenken en handelen want er moet nog heel veel werk worden verricht.
Ik dank iedereen voor het vertrouwen.
De nieuwe bestuursleden wens ik heel veel succes.
Hartelijke groet, Marga Geurds

Marijke van Amerom
Wat waren we destijds boos tijdens die bijeenkomst in de Blinkerd waar SBB en de Provincie kwamen uitleggen wat ze allemaal wilden gaan veranderen in de Schoorlse Duinen. Dat ze uiteindelijk alle dennen weg wilden halen. Na afloop bleven er wat groepjes napraten, die zich al snel bij elkaar aansloten. Onze actiegroep!
En wat waren we boos toen we ontdekten dat er helemaal geen samenspraak met de omgeving was geweest over het beheerplan waar al die omvormingen in worden beschreven. Terwijl juist samenspraak verplicht was. Gewoon niet gedaan.
Wat hebben we een goede tijd gehad met elkaar. Fijne gesprekken, intensieve vergaderingen thuis bij Nel en Aard, leuke bijeenkomsten in het Witte Kerkje in Groet, uitvoerige gesprekken met voor- en tegenstanders van de boskap. Heel leerzaam, maar wat we te weten kwamen over de manier waarop de overheid werkt was erg ontluisterend.
Ik wil graag bij de activiteiten van de Stichting betrokken blijven, maar kan dat niet meer als bestuurder. Daar mis ik de energie voor. Ik wens mijn opvolgers Dik Pruis en Richard Bakker veel plezier.
Hartelijke groet, Marijke van Amerom

Kees de Bakker
Per 1 juni 2020 werd ik voorzitter van de Stichting ter behoud van het Schoorlse en Noord-Kennemerduingebied, kortweg de Duinstichting. Voortgekomen uit de actiegroep Schoorlse Bos moet Blijven. Het is een hele eer om de opvolger te zijn van voorzitter Jan Engelbregt die zoveel energie en kennis heeft gestopt in onze stichting en dat hopelijk nog lang blijft doen. Jan opereerde daarvoor als vicevoorzitter naast de eerste voorzitter Joke Volkers, onze eminente grande dame. Ik hoop hen enigszins te evenaren.
Een van de eerste dingen die ik bedacht als nieuwe voorzitter was om prominente politici afgewisseld door belangrijke actievoerders te vragen om maandelijks een gastcolumn te verzorgen. Nu ik ben afgetreden als voorzitter, blijf ik toch betrokken bij de Duinstichting als lid van de Raad van Toezicht en als de aanreiker van de maandelijkse columns die door gasten worden geschreven.

Noot van de redactie: Gelukkig willen jullie blijven meedoen, zij het niet als bestuurslid. Jullie zijn altijd van harte welkom op onze vergaderingen.

Terug naar ‘info’.