nieuws … duinen, bossen, milieu en klimaat

 

30 juni: Een aantal leden van de afdeling Alkmaar van Extinction Rebellion wilde graag tijdens een fietstocht geïnformeerd worden over de boskap in de duinen. Een bestuurslid van de Duinstichting bleek bereid om op persoonlijke titel mee te fietsen om onderweg uitleg te geven. Iedereen die wilde mocht mee, er waren naast mensen uit Schoorl, Bergen en Alkmaar, ook deelnemers van verder weg, van de Zaanstreek tot de Wieringermeer. Toen de foto werd gemaakt, verzamelden de deelnemers zich rond de kaart die staat voor het Buitencentrum van SBB.

29 juni: De Volkskrant laat in een groot artikel zien, dat het koraal wereldwijd niet alleen wordt bedreigt met uitsterven door temperatuurstijging en verzuring van het zeewater, maar ook door de opmars van een invasieve exoot: een koraalsoort uit de Stille Oceaan, die door olietankers in het ballastwater wordt meegevoerd en nu onder andere de koralen in het Caraïbisch gebied verdringt. Net zoals de Amerikaanse Rivierkreeft zijn Europese soortgenoten heeft verdrongen, zoals Amerikaanse Eik groter en sterker is dan onze Zomereik en Amerikaanse Vogelkers het in onze streken zo goed doet, dat natuurbeheerders de bestrijding ervan opgeven. En zoals de van oorsprong wat zuidelijkere Europese zwarte dennensoorten het uitstekend doen in de Schoorlse Duinen. Ongeveer dezelfde week kwam het nieuws naar buiten dat een natuurbeheerder in Brabant van plan is om een groot bos met Amerikaanse Eik te gaan kappen. De wetenschapper Dolfi Debrot (maritiem ecoloog, Wageningen) die aan het woord is in het artikel in de Volkskrant is er duidelijk over: “Bestrijding van exoten is louter bedoeld ter bevrediging van een feel-good-gevoel“.
Voor ons blijft de vraag hoelang een soort hier in Nederland moet zijn, om van het stigma exoot af te komen.

23 juni: Veel mensen gaven gevolg aan de oproep van Urgenda: “Kom naar het strand voor het klimaat en doe mee aan de langste menselijke keten ooit”. Het werd een groot succes en een leuke belevenis.

20 juni: Professor Han Lindeboom in een artikel op 19 juni in ‘Nieuws van de dag’:
“Spiegel je niet aan de natuur zoals die honderd jaar geleden was.” Als voorbeeld hekelt Han het kappen van dennenbomen in de Noord-Hollandse duinen bij Schoorl en Bergen omdat die bomen daar ruim een eeuw geleden niet stonden: “Maar ga je verder terug in de tijd dan kwamen er wel degelijk dennen voor in ons land. De natuur verandert door de tijd heen. Het klimaat verandert altijd, de natuur verandert mee. Ook in die naaldbossen zitten bijzondere beestjes en zeldzame soorten. Wees daar blij mee als je biodiversiteit wilt.”

19 juni: In de ‘zomer nieuwsbrief’ van PWN, is een artikel opgenomen waarin SBB schrijft over de Schoorlse Duinen. Het is verdrietig om te lezen dat SBB het nodig vindt om in dit artikel desinformatie te verspreiden over de dennenbossen. Oude, al lang weerlegde argumenten worden weer van stal gehaald om de boskap te rechtvaardigen. Misschien herkent u ze nog: “het zijn monotone rechte lijnen, de dennen zijn (ook) geplant voor de houtopbrengst, de dennen gebruiken veel water”. We vragen ons af of ze wel eens komen in het Leeuwenkuilbos Zouden ze weleens hebben rondgelopen in het onlangs gekapte bos bij Bergen aan Zee? Hebben ze gezien hoe aangeplante bossen zich in de loop van de tijd hebben ontwikkeld? Hoe grillig de bomen zijn, wat er allemaal tussen en onder de bomen leeft? Vertegenwoordigen die paddenstoelen en zwammen, dennenorchissen, mierenkolonies, havikshorsten, nachtzwaluwen, vleermuizen en zandhagedissen voor SBB geen natuurwaarde?

17 juni: De meerderheid van Europa kiest voor Timmerman’s Green Deal. De doorslag gaf de moedige Oostenrijkse minister Leonore Gewessler, die tegen het standpunt van haar partij in, vóór stemde. Zelf zegt ze daarover: “Mijn geweten zegt me: als de gezondheid en het geluk van toekomstige generaties op het spel staat, zijn er moedige beslissingen nodig“.

16 juni: Spreker Caroline van Leenders betoogt tijdens Boomtop24 in Doorn dat er meer bomen nodig zijn in Nederland. Opmerkelijk: Caroline werkt bij de RVO, de afdeling van Economische Zaken, die verantwoordelijk was voor de opstelling van N2000-plannen met overal in Nederland grootschalige boskap ten gevolge.

juni: Gastcolumn geschreven door Grethe van Geffen. Ze was jarenlang Statenlid voor de VVD maar in 2023 was zij verkiesbaar als Statenlid voor ‘Namens Noord-Hollanders’. Zij werd toen niet verkozen, maar is wel actief gebleven in de politiek.
Grethe is boos over de opheffing van fietspaden in de duinen, die werd aangekondigd in een geheimgehouden brief van de natuurbeheerders (o.a. SBB en PWN) aan de Provincie Noord-Holland. Haar column heeft de titel ‘Niet de natuurbezoekers, maar de natuurbeheerders verstoren de natuur’. Klik hier of op de titel om naar de column van Grethe te gaan.

24 mei: Wij willen onnodige boskap, uitgevoerd als “natuurherstel” zo snel mogelijk stoppen. Daarom is onze nieuwe petitie in de lucht. We gaan naar de Tweede Kamer met een dik pak handtekeningen. Ook tekenen? Klik op deze link: Red de naaldbossen in duinen, Noord-Holland – Petities.nl  of scan de QR-code.
Waarom? De Noord-Hollandse kust raakt dennenbossen kwijt door onnodige boskap. De bossen worden omgevormd tot stuivend zand en grasland. Het gaat om 64% van de ontbossing in Nederland!

21 mei: Eigenlijk een schandaal, dat de Schoorlse Zeeweg nog steeds onberijdbaar is. De eigenaren van strandpaviljoen Paal 29 hebben lang geleden aangeboden om op eigen kosten het fietspad tijdelijk op te hogen en veilig te maken met rijplaten, maar ze hebben daar (nog steeds) geen vergunning voor gekregen ….

10 mei: Een aantal bestuursleden van de Duinstichting (DS) gaan de duinen in met twee gedeputeerden van onze provincie (PNH). Op bijgaande foto, die is gemaakt door Willem Croese (DS), staat de rest van het gezelschap, v.l.n.r. Henriette Henskens (DS), Rosan Kocken (gedeputeerde PNH), Richard Bakker (DS), Jelle Beemsterboer (gedeputeerde PNH), Job van der Veldt (ecoloog PNH, Peter-Jan Keizer (bioloog, adviseur DS), Joke Volkers (DS), Patty Rikumahu (DS), Jelle Blaauwbroek (programmamanager PPLG-gebied PNH)

3 mei: Het NoordHollands Dagblad kopt: “Meer duinen, minder gras”. Wat uit het artikel naar voren komt, is vooral minder bomen. De Provincie NH heeft subsidie aangevraagd om het duingebied om te vormen. Volgens de Provincie moet (bovenop de al gekapte hoeveelheid) nog 72 hectare extra aan naaldbos worden gekapt. Daar is € 7,7 miljoen aan subsidie voor aangevraagd. Er worden 2 redenen genoemd, die volgens onze gegevens niet kloppen.
1. Nodig voor meer winddynamiek, zodat duinen gaan stuiven. Als we ons voor het beeld even beperken tot de Schoorlse Duinen, dan is het volkomen duidelijk, dat de westzijde van dit gebied al (bijna) helemaal open ligt. De wind uit zee heeft al vrij spel. De omgevormde Mariavlakte laat zien wat het dramatische gevolg is van eerdere ingrepen.
2. Nodig vanwege de stikstofdepositie, want daardoor verzuurt de grond. Dat is hetzelfde verhaal waar PWN mee kwam toen ze vergunning hebben aangevraagd voor de kap van 16,2 ha naaldbos nabij Bergen aan Zee (verzuring van het “Lange Vlak”). PWN weigerde (zelfs na een WOO-verzoek) om hun meetgegevens openbaar te maken. Onze eigen waarnemingen laten zien dat de zuurgraad van het Lange Vlak heel normaal is voor een natuurgebied. Daar komt dan nog bij, dat bossen een hogere KDW hebben dan de lage begroeiing die opkomt na de kap.

2 mei: De Schoorlse Zeeweg is nog steeds onberijdbaar met de fiets. Triest voor de uitbater van strandpaviljoen Paal 29. Ook triest voor de kwetsbare flora en fauna op de flanken van het Leeuwenkuilbos, want door wordt nu volop doorheen gerost.

mei: Gastcolumn geschreven door natuurliefhebber en frequent duinbezoeker Willem Croese, met de titel ‘Struinen door de duinen’. Klik op de titel of hier om naar zijn column te gaan.

15 april: Het Noord-Hollands Dagblad meldt dat de Provincie Noord-Holland € 110 miljoen subsidie aanvraagt bij het ministerie van LNV “om kwetsbare natuurgebieden te herstellen”. We zien de volgende kapplannen alweer aankomen ….

9 april: De Zwitserse vrouwen die hun land aanklaagden bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, kregen gelijk. Hun zaak werd beoordeeld door 17 rechters. Het Hof sprak uit dat landen de plicht hebben om hun inwoners actief te beschermen tegen de nadelige gevolgen van klimaatverandering. Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor alle landen die het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens hebben ondertekend, waaronder ook Nederland.
Voor ons zou dit wel eens kunnen betekenen, dat geen bossen meer gekapt mogen worden, omdat juist bossen een belangrijke rol spelen in het beperken van de klimaatverandering. Bossen zorgen voor verkoeling, houden water vast, leggen CO2 en stikstof vast, produceren zuurstof en vooral naaldbomen vangen veel fijnstof af.
Sommige politici staan nu te roepen dat het Europees Hof niet gaat over klimaat-maatregelen, maar dat dit een zaak is van de nationale regeringen. Ze beseffen natuurlijk heel goed dat het Hof groot gelijk heeft en dat de verplichting ook voor Nederland geldt.

9 april: Het Europees Hof deed uitspraak in een zaak waarin Portugese jongeren eisten dat het Hof de 32 aangesloten landen zou verplichten om betere uitvoering te geven aan het klimaatbeleid. Het Hof vond echter dat dit eerst moet worden voorgelegd aan de 32 nationale rechtbanken. Jammer, dat gaat veel kostbare tijd kosten.

april: Onze gastcolumn voor de maand april is geschreven door Henri Prins (Paterson, USA, 1956), gepensioneerd onderzoeker van Wageningen University & Research op gebied van Landbouw, Milieu en Beleid en schrijver van het rapport ‘‘Natuur anno 2023: Vallen of opstaan?’. Zijn rapport is hier te downloaden.
De column van Henri heet: Een nuchtere blik op natuurbehoud blijft geboden’
Je vindt de column door hier of op de titel te klikken’.

7 maart: Er staat nog steeds erg veel water in de duinen. Fiets- en wandelpaden zijn afgesloten of slecht toegankelijk. Pas op met om de plassen heen lopen, want sinds kort wordt er weer gehandhaafd: de boete voor niet op de paden lopen is € 100 en daar zijn al veel bezoekers mee geconfronteerd.

6 maart: Van SBB kreeg onze voorzitter een email met enkele punten die volgens SBB niet zouden kloppen in deze nieuwsrubriek. Het gaat om al weer maanden oude nieuwsberichtjes die wij plaatsten begin november 2023, medio december en 25 december 2023. We hebben de opmerkingen die SBB maakte over deze berichten integraal aan de betreffende berichten toegevoegd.  Op één van de opmerkingen in de email van SBB willen we hier apart aanhalen, omdat SBB hier de plank wel erg mis slaat.

SBB: “Waar deze bomen stonden gaan vanaf nu jonge boompjes opkomen die véél sneller dan oudere bomen CO2 opnemen, én de blijvende buurbomen kunnen nu sneller groeien, oud en dik worden en dus CO2 vasthouden. De netto CO2-opname gaat uiteindelijk dus omhoog, zéker als SBB de gekapte bomen duurzaam verwerkt, wat steeds meer gebeurd.”

Redactie: Hier ‘vergist’ SBB zich en dat is een ernstige zaak! Jonge boompjes nemen per jaar veel minder CO2 op dan volwassen bomen. Door kap ontstaat een grote CO2-schuld, die niet meer wordt ingelopen door aanplant en zeker niet door spontane aanwas in het gekapte gebied. Een verwijzing naar meer info daarover vind je in het tekstblok aan de rechter zijkant.

begin maart: PWN graaft een gedeelte van de primaire zeewering weg in het NH-Duinreservaat. Het gaat om erg veel grond. Die grond/humus wordt met grote vrachtauto’s afgevoerd naar Kudelstaart. Bij een eerder omvormingsproject mocht SBB van het Hoogheemraadschap geen grond verwijderen uit de Schoorlse Duinen. Onze advocate Anneke Wezel heeft daarom namens de Duinstichting om handhaving verzocht tegen de grondafvoer. Het Hoogheemraadschap heeft ons en onze advocate uitgenodigd voor een gesprek. Daarin kwam naar voren dat het Hoogheemraadschap de situatie heeft bekeken en geen bezwaar heeft tegen de grondafvoer door PWN. Gezien dit standpunt van het Hoogheemraadschap, heeft de Stichting het handhavingsverzoek ingetrokken. Het is niet duidelijk geworden, waarom afvoeren van grond eerder aan SBB werd verboden.

maart: Column van Raadslid Kees van Leijen over zijn goed ontvangen motie in de Gemeenteraad (klik hier of op onderstaande titel):
De motie van VVD Bergen zet participatief besluitvormingsproces in gang over grootschalige bomenkap

13 februari: Henriëtte Henskens was vandaag inspreker bij Provinciale Staten. Ze had een heel bijzonder toespraakje. Het duurt maar 3 minuten en is echt de moeite waard! Klik hier en kies vervolgens in het kader nr. 3  om naar het inspreekhalfuur te gaan, daar vind je het.

februari: Een dode boom trekt veel leven aan tijdens het ontbindingsproces. Kevertjes, larven, schimmels. En die trekken weer vogels, hagedissen en andere dieren aan. Bij een omgevallen boom, zeker als het gaat om een gevelde boom werkt die kringloop minder goed, dan bij een dode boom die “gewoon” in het bos blijft staan. De overheid heeft daarom een subsidieregeling om bosbeheerders te stimuleren om dode bomen te laten staan. PWN maakt misbruik van deze regeling, door bewust bomen dood te maken. Het gaat om erg veel naaldbomen in het Noord-Hollands Duinreservaat, die door PWN zijn “geringd”. Dat wil zeggen dat de stam van die bomen rondom is ingezaagd, zodat er geen sapstromen meer door de bast kunnen lopen.
Geen kapvergunning nodig, geen bezwaren van ‘lastige’ omwonenden en subsidie toe.

Natuuronderzoeker Rob Bijlsma is er duidelijk over, hij schrijft op blz 113 van zijn boek ‘Kerken van Goud, Dominees van Hout’: Een van die doelen in termen van natuur, en nog specifieker, van dood hout in die natuur, luidt: dood hout is goed. Binnen de kortste keren zong er dan ook een streefgetal rond, namelijk: een bos is in orde en verdient subsidie bij drie dode bomen met een diameter van minimaal 30cm per hectare. Het probleem met bomen is namelijk dat ze, eenmaal een bepaalde leeftijd bereikt, lang leven en langzaam doodgaan. Daar gaat de subsidie!
De oplossing was briljant in haar eenvoud: bomen kun je doodmaken. 

1 februari: Deze keer een gastcolumn van de blinde zanger-chansonnier Robert Valter, geboren op 9 januari 1963 in Alkmaar. Hij studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam en woont in Schoorl. Klik hier of op de titel.
Wat is er mooier dan de natuur van de Schoorlse Duinen?

31 januari: We vernemen van diverse kanten dat PWN bij Bergen aan Zee veel meer bomen kapt dan waar ze vergunning voor hebben. Toen we zelf gingen tellen merkten we dat PWN circa 30.000 volwassen bomen kapt! Dat is ruim 2x zoveel als ze hadden gezegd! Voor zoveel bomen hebben ze geen vergunning. De boskap hadden ze met de omgeving moeten overleggen op grond van de bindende afspraak die onze Stichting met de gedeputeerde heeft gemaakt tijdens de behandeling van ons Burgerinitiatief. Desgevraagd geeft PWN aan dat ze liever praten over het gekapte oppervlak, dan over het aantal gekapte bomen.

Tegelijk hebben we kunnen constateren dat PWN ook aan het kappen is buiten het gebied war ze vergunning voor hebben en bovendien de vergunningplicht probeert te ontduiken, door een groot aantal bomen te “ringen”, dat wil zeggen de schors rondom zodanig beschadigen, dat de boom dood gaat. 

30 januari: Aan de Tweede Kamer is in Den Haag de petitie tegen de boskap aangeboden door het Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming (waar onze Stichting in wordt vertegenwoordigd door onze voorzitter Joke Volkers, ze staat in het midden tussen de kamerleden, met groene blouse).

15 januari: Onze voorzitter Joke Volkers heeft vandaag ingesproken bij Provinciale Staten in Haarlem (Provinciehuis). Je kunt haar toespraak van precies 3 minuten hier horen.  Klik na openen aan de rechterkant op “3 inspreekhalfuur” om naar de opname van te gaan.

14 januari:  Het NPO Radio1 programma “Dijkstra en Evenblij Ter Plekke” ging over de gemeente Bergen NH, met als eerste item een live gesprek met Jan Engelbregt over de boskap in de duinen. Uitzending terug luisteren kan met deze link.

12 januari: Teleurstellende uitspraak van de rechter.  De rechter was van mening dat de vergunningen weliswaar te laat waren, maar dat nu toch aan de eisen is voldaan, zodat er geen procedurele belemmeringen zijn om de kap voort te zetten. Wel kreeg PWN een formele waarschuwing van de rechter: voortaan moeten de vergunningen op orde zijn voordat een project wordt gestart. Datzelfde heeft PWN overigens een paar jaar geleden, in een door ons aangespannen bezwaarprocedure, ook al te horen gekregen. Hardleers. Moet je als burger eens proberen, een groot, controversieel project aanpakken voordat je de vergunningen binnen hebt. Voor de (te laat) verkregen vergunningen loopt nu de termijn waarin belanghebbenden bezwaar kunnen maken. Ze liggen sinds 7 januari ter inzage bij het Hoogheemraadschap en bij de Gemeente Bergen NH, al is dat niet via de gebruikelijke media bekend gemaakt. Ondertussen verliest Nederland weer tienduizenden bomen en daarmee verliezen we ook hun opnamecapaciteit van stikstof en CO2.

9 januari: Rechtszitting. De Duinstichting heeft om handhaving gevraagd bij de Gemeente Bergen en bij het Hoogheemraadschap omdat PWN aan het kappen en graven is in een gebied waar zich mogelijk archeologische artefacten bevinden, op de primaire waterkering en in een aardkundig-monument. Omdat door Hoogheemraadschap en Gemeente geen gevolg werd gegeven aan ons verzoek, hebben we dit voorgelegd aan de voorzieningenrechter. Als PWN de werkzaamheden niet stopt, ontstaat onherstelbare schade. Daarnaast staat de kap natuurlijk haaks op het milieu- en klimaatbeleid. Als we willen helpen om de opwarming te beperken, zijn juist meer bomen nodig! De uitspraak wordt op zijn vroegst verwacht op 12 januari. Nadat wij de zaak hadden aangespannen, heeft PWN alsnog PWN de benodigde vergunningen aangevraagd en die kreeg PWN via een versnelde procedure 2 dagen voor de zitting. Echter voorzien van een verkeerde handtekening.

2 januari: Het jaar begint nogal verdrietig, want PWN is met twee enorme grote machines heel snel bomen aan het kappen langs de Verspyckweg. De duingrond krijgt het daardoor zwaar te verduren en het vermogen om water op te nemen zal ter plaatse aanzienlijk afnemen.

Januari 2024: Een prikkelende column van Michiel van den Busken. Michiel woont in Bergen en is gemeenteraadslid voor Ons Dorp in gemeente Bergen. Eerder was hij chef van de redactie bij het Noordhollands Dagblad en vijf maanden wethouder in Bergen. Klik hier of op de titel om naar de column te springen.
Blijf af van onze natuur, de natuur die ons gelukkig maakt

25 december: Op deze drukke dag in de Kerstvakantie is de Blijdenstijnweg (het fietspad van Schoorl aan Zee naar Bergen aan Zee) onberijdbaar, er staat wel 50cm water.

(foto JE)

                  Vraag: hoe kan dit water blijven staan op het ooit zo waterdoorlatende duinzand?
Zou de grond misschien samengeperst zijn door zwaar verkeer?

Door de teamleider van SBB (kop-NH) is hier op 6 maart 2024 op gereageerd: “Erg jammer dat jullie zo’n tendentieuze uitspraak plaatsen. Het heeft 2x zoveel geregend als ‘normaal’, overal in Nederland blijkt dat. In de hele duinstreek is het grondwater zo’n 1,5 meter hoger dan normaal, maar jullie proberen een beschuldigende vinger naar Staatsbosbeheer en werk in de duinen te laten wijzen. Terwijl dat werk, in opdracht van de Nederlandse regering, ten goede komt aan de natuur. Wellicht niet het soort natuur dat jullie graag zien, maar toch: natuur. Dat het grondwater zo hoog staat komt aantoonbaar niet door bodemverdichting door zwaar verkeer”.
Redactie: Daarmee is volgens ons bovenstaande vraag over bodemverdichting afdoende beantwoord.

19 december: De Duinstichting heeft het Hoogheemraadschap met spoed om handhaving gevraagd, want PWN blijkt zonder vergunning werkzaamheden uit te voeren op de primaire waterkering.

medio december: Een verdrietig gezicht, er liggen weer enorme houtstapels langs de Schoorlse Zeeweg. Alsof er geen klimaatprobleem is. Waren deze gezonde bomen niet nodig voor de opname van CO2?


Vraag: is dit het resultaat van ‘dunning’ of is hier sprake van kap om naaldbos te verwijderen? (Foto JE)

Door de teamleider van SBB (kop-NH) is hier op gereageerd op 6 maart 2024: “Waar deze bomen stonden gaan vanaf nu jonge boompjes opkomen die véél sneller dan oudere bomen CO2 opnemen, én de blijvende buurbomen kunnen nu sneller groeien, oud en dik worden en dus CO2 vasthouden. De netto CO2-opname gaat uiteindelijk dus omhoog, zéker als SBB de gekapte bomen duurzaam verwerkt, wat steeds meer gebeurd. Nogmaals, ten overvloede, ik zeg het nóg een keer: waar Staatsbosbeheer verloving toepast blijft het bos!
En ook, zoals we telkens proberen duidelijk te maken: er blijven óók fikse percelen dennenbos onaangetast door menselijke kap. Wat de honingzwam, klimaat en natuurlijke bosontwikkeling doen gaan we meemaken. Natuurlijk mag men zo’n houtstapel een verdrietig gezicht vinden, maar het argument dat erbij staat klopt gewoon niet. Zeg dan ‘het is verdrietig dat sommige bomen gekapt worden om andere bomen de kans te geven te leven”.

Toevoeging van de redactie: Het verhaal dat jonge bomen meer CO2 per jaar zouden opnemen dan volwassen bomen is een fabeltje. Het verhaal dat de CO2-opname uiteindelijk groter wordt is een valse voorstelling van zaken. Het duurt circa 30 jaar totdat de jonge boompjes per jaar net zoveel CO2 kunnen opnemen als de gekapte bomen. In die 30 jaar ontstaat dus een grote CO2-schuld. De netto CO2-opname komt na 30 jaar terug op hetzelfde niveau, maar die CO2-schuld wordt niet ingelopen.

1 december: Column geschreven door Reijnoud de Haan, actieveling voor de Nederlandse Fietsersbond en woonachting in Egmond aan Zee.
Actuele situatie fietspad Verspyckweg blijft al drie jaar een kwestie van touwtrekken,   Hier te lezen.

13 november: Terwijl het NOS-journaal het bericht vanuit Wageningen uitzendt dat we zuinig moeten omgaan met de bestaande bossen omdat we anders de klimaatdoelstellingen nooit zullen halen, begint uitgerekend vandaag PWN met de kap van een heel bos bij Bergen aan Zee. Deze kap is in strijd met de afspraken die we hadden gemaakt met gedeputeerde Rommel (VVD).

begin november: SBB is weer op grote schaal aan het kappen in de Schoorlse Duinen. Ze zeggen dat het ‘slechts’ gaat om dunning, want het zou goed zijn voor het bos als er hier en daar wat meer licht in komt. De werkelijkheid ziet er anders uit: het lijkt erop dat er heel wat meer wordt gekapt dan wat past bij normaal bosonderhoud. Hoe kan het dat ze zoveel kappen? De duidelijke afspraak dat er in de huidige beheerperiode geen boskap zal plaatsvinden, een afspraak die we met gedeputeerde Rommel (VVD) hadden gemaakt, geldt toch nog steeds? Kun je niet meer vertrouwen op afspraken met de overheid?

De teamleider van SBB (kop-NH) heeft op dit punt gereageerd op 6 maart 2024: “Wij dachten dat we al meerdere malen goed hadden uitgelegd wat ‘verloving’ en ‘dunning’ inhoudt. Het bos blijft, verjonging / jonge boompjes krijgen de ruimte voor een diverser bos. We hebben inzicht gegeven in wáár dat gebeurt. En ja, als je in de geplande percelen dunning uitvoert, dan komt er een hoop hout uit, wat inderdaad grote stapels oplevert. We hebben de Duinstichting elke keer uitgenodigd het bos in te gaan om uit te leggen wat we aan het doen zijn, waar we gaan dunnen, waarom etc, en we houden ons wel degelijk aan wat we zeggen. Oók jullie eigen experts geven aan dat dunning noodzakelijk is. Ook jijzelf hebt gezegd dat je het in ieder geval begrijpt. Ik vind het teleurstellend dat hier gesuggereerd wordt dat wij niet te vertrouwen zijn en direct ook de hele overheid.

Toevoeging van de redactie: In de Boswachtersblog werd gesproken over kappen voor  o m v o r m i n g. Het woord ‘omvorming’ werd echter al heel snel vervangen door het woord ‘dunning’. SBB heeft aan onze bestuursleden en twee door ons gekozen deskundigen een aantal plaatsen laten zien waar ze wilden gaan dunnen. Zij konden echter maar een gedeelte bekijken van alles wat door SBB was ‘geblest’. Onze deskundigen waren van mening dat hetgeen door SBB getoond werd, goed zou zijn voor de ontwikkeling van het bos. Dunning behoort tot normaal onderhoud en in de afspraak met de gedeputeerde Rommel was opgenomen dat normaal onderhoud door zou gaan. De Duinstichting heeft zich daarom niet tegen de kap verzet. Blijft de vraag of de enorme hoeveelheid die SBB is gaan kappen, kan worden gezien als ‘normaal’ onderhoud voor versterking van het bestaande bos, of als boskap voor omvorming.

3 november: ‘Meer Bomen NU’ opent het plantseizoen feestelijk in het Noordhollands Duinreservaat. Gedeputeerde Rosan Kocken zal samen met directeur van PWN Sjakel van Wesemael de aftrap doen aan de Oudendijk te Heemskerk. Vrijwilligers, 14 wethouders en een schoolklas met kinderen helpen bij het oogsten van zaailingen.  Mooie actie van ‘Meer Bomen NU‘, om jonge boompjes te redden.

De betrokkenheid van PWN en Provincie roept echter de vraag op of zij werkelijk oog hebben voor het klimaat of er vandaag alleen bij zijn om goede sier te maken: Dezelfde PWN, gaat immers in hetzelfde Noordhollands Duinreservaat in opdracht van dezelfde Provincie NH in dezelfde maand november van dit jaar een heel bos met 30.000 gezonde volwassen bomen kappen. En dat is heel slecht voor milieu en klimaat, want volwassen bomen nemen per jaar veel meer CO2 op, dan jonge bomen!

eind oktober: Door de provincie wordt het definitieve evaluatierapport over de natuur in de Schoorlse Duinen verspreid. Definitief? Het door adviesbureau Tauw opgestelde rapport, is slechts een verhaal over de algemene toestand in het gebied. In het rapport ontbreken de evaluaties van alle in de afgelopen tijd uitgevoerde beheersmaatregelen. Waar blijft de evaluatie per maatregel zoals we hadden afgesproken met gedeputeerde Tekin (PvdA) en die daarna werd bevestigd door gedeputeerde Rommel (VVD)? Met dhet rapport is het niet mogelijk om  te beoordelen wat het resultaat is van de bijvoorbeeld het niet hrplanten na de grote branden, het verwijderen van de stobben van de verbrande bomen, het afgraven van de net na de branden herstelde heide op de Mariavlakte, het afgraven tot op het zand en maken van natte kuilen in het Klein Ganzenveld, het kappen van een deel van het Van Steijnbos, de grootschalige dunning in het Baaknolbos. Volgens Tauw hadden ze dat graag willen onderzoeken, maar hebben ze daar geen opdracht voor gekregen van de provincie. Lapt de provincie gemaakte afspraken zomaar aan de laars?

9 oktober: Rechter wijst VoVo af
Verdrietige dag, de rechter heeft ons verzoek om een Voorlopige Voorziening (VoVo) afgewezen. Dat gebeurde met een merkwaardige motivering: de rechter gaat er vanuit dat de verzuring van het Lange Vlak vast staat, dat derhalve ‘herstel’-maatregelen nodig zijn en dat daar geen andere mogelijkheden voor zijn dan de kap van het bos. De rechter heeft geen oog gehad voor onze inbreng, want dan had hij geweten dat het verhaal over verzuring van het Lange Vlak nogal dubieus is en dat PWN hun pH-metingen niet beschikbaar wilde stellen, zelfs niet na een WOO-verzoek. De rechter heeft ook niet gekeken naar de afspraak die wij met de Provincie hadden gemaakt n.a.v. ons Burgerinitiatief, om in deze beheerperiode niet te kappen. De rechter noemde het een zaak van natuur-tegen-natuur en vond de zaak te complex voor een kort geding. De rechter gaf daarom geen inhoudelijk oordeel over de zaak en verwees naar een bodemprocedure. De uitspraak inzien kan hier.

oktober: Een column geschreven door Simon van Geldorp. Simon is bestuurslid van de Partij van de Arbeid, afdeling Bergen en (daarnaast) een fervent fietser een genieter van de natuur. Simon is tegen elke vorm van bomenkap. Hij vindt dat we juist veel meer bomen zouden moeten planten om de CO2-opvang te verbeteren. Zijn column (klik er op) heeft de zeer toepasselijke naam: Ik ben tegen elke vorm van bomenkap, integendeel, we zouden meer bomen moeten planten.

25 september: Ons verzoek om een Voorlopige Voorziening wordt bij de rechtbank in Haarlem behandeld. Omdat PWN stellig van plan is om het bos bij Bergen aan Zee al in oktober te gaan kappen, heeft Mr Anneke Wezel de rechtbank verzocht om de kap uit te stellen. Onverwacht gaf de rechter ook het woord aan Joke Volkers, voorzitter van de Duinstichting.
De rechter noemt het een lastige zaak, omdat het gaat om het afwegen van het ene natuurbelang tegen het andere. De uitspraak wordt verwacht voor of op 9 oktober.
Merkwaardig: PWN zegt voortdurend dat de kap noodzakelijk is om verdere verzuring tegen te gaan van het Lange Vlak. Ze weigeren echter om hun metingen bekend te maken. Uit onze eigen waarnemingen blijkt de verzuring van het Lange Vlak helemaal niet extreem te zijn, maar heel normaal voor een natuurgebied.
Ook merkwaardig: In het kader van ons burgerinitiatief (2019) was met de provincie afgesproken dat geen bos meer zal worden gekapt in de huidige beheerperiode. De provincie ontkent deze afspraken, terwijl ze zwart op wit zijn gezet.
Nog merkwaardiger: In het verweer van de provincie staat dat elke beheermaatregel op zich wordt gemonitord en geëvalueerd. Dat was precies zo als de afspraak die we met de gedeputeerde Tekin (PvdA)  hadden genaakt voor de Schoorlse Duinen en die werd overgenomen door gedeputeerde Rommel (VVD). Voor de Schoorlse Duinen is juist geen evaluatie per maatregel gemaakt, want de provincie denkt wel te kunnen volstaan met slechts een gebiedsanalyse.

september: Alkmaarse onderzoeker en paddenstoelen specialist Martijn Oud vertelt in zijn column over waardevolle, zeldzame en met uitsterven bedreigde soorten paddenstoelen in het duingebied, met name in de (dennen-)bossen: Schoorlse Duinen is een refugiumgebied voor vele soorten paddenstoelen. Zijn column gaat dus over het gebied dat door SBB wordt beheerd, maar zijn waarnemingen zijn niet tot dat gebied beperkt gebleven en gelden evengoed voor de duingebied dat door PWN wordt beheerd.

28 augustus: De Duinstichting heeft weliswaar aangegeven in beroep te gaan tegen de kapvergunning voor het bos in Bergen aan Zee, maar PWN besluit toch om vandaag alvast te beginnen en een aantal bomen te kappen. Dat is een proef, om te onderzoeken hoe het hout zo duurzaam mogelijk kan worden toegepast, zegt PWN daar desgevraagd over. Dat klinkt heel mooi. Er is dan ook een filmploeg van PWN bij aanwezig, om vast te leggen hoe duurzaam PWN werkt. Het is natuurlijk een sprookje. Stel dat de stammen zouden kunnen  worden gebruikt voor een hele duurzame toepassing, zoals het bouwen van huizen of het maken van meubels, dan nog blijft er een groot deel van de bomen over, dat daar niet geschikt voor is: de takken, de kroon, de wortels, de bast, het zaagafval etc. Dat is geen beetje, schrik niet, het gaat om 70% van de biomassa die zeker niet duurzaam kan worden toegepast. Op de foto zie je wat er langs de Verspyckweg van één boom van die 29 bomen als ‘rest’ is blijven liggen, na de ‘oogst’ van het geschikte stamhout.

augustus: Emeritus professor Han Lindeboom aan het woord deze maand. Han is stikstofdeskundige en zet grote vraagtekens bij de manier waarop het RIVM om gaat met het geconstateerde verschil tussen de stikstofmetingen in het kustgebied en de waarden die worden berekend met het Aerius-model. Het zou volgens Han heel goed kunnen dat de stikstofbelasting van de duinen veel lager is dan nu wordt gedacht. Lees zijn column door op de titel te klikken: Met gerichte waarneming en maatwerk is veel te verbeteren op hotspots goede natuur.

11 augustusHet bestuur van de Duinstichting heeft vandaag unaniem besloten om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de bezwarencommissie van de gemeente Bergen NH. We zijn Mr Anneke Wezel bijzonder erkentelijk dat ze namens ons deze procedure pro bono wil gaan beginnen en zien de uitspraak van de Rechtbank met vertrouwen tegemoet.

Juli: Deze keer is onze gastauteur Mariska de Wild-Scholten. Zij is geoloog en ook een bekende natuurwaarnemer uit Groet. Ze heeft zich flink verzet tegen de illegaal aangelegde tweede MTB-route in de Schoorlse Duinen. Haar column heeft de titel: Inventariseer de biodiversiteit! Klik erop om naar de column te gaan.

Juni-juli: We hebben bezwaar gemaakt tegen de vergunning die de Gemeenten Bergen NH heeft afgegeven aan PWN voor de kap van 16,2ha bos nabij Bergen aan Zee. Al onze goed onderbouwde argumenten werden helaas terzijde gelegd.

Juni: column van de maand, van de hand van dichteres, schrijfster en columniste Giselle Ecury. Haar column heet: Hoe gaat het met ons Duinbos? Klik op de titel om naar de column te springen.

mei: Onze column is deze keer geschreven door Paul de Wild uit Groet, de kersverse voorzitter van Stichting DuinBES.  Zijn column heeft een titel die ons erg aanspreekt: Bos in Schoorlse Duinen moet blijven! Klik op de titel, of klik hier om direct naar de column te springen.

april: Column, geschreven door Joke Volkers. Joke was één van de oprichters van de actiegroep ‘Schoorlse Bos Moet Blijven’ en werd in 2017 bestuurslid en voorzitter van de ‘Stichting ter Behoud van  het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied’ (beter bekend als de ‘Duinstichting’). Klik hier om naar haar column te gaan.

15 maart 2023: de verkiezingen voor Provinciale Staten leverden een resultaat dat voor veel partijen schokkend was. Inmiddels zijn we in gesprek met een aantal ‘nieuwe gezichten’.

12 maart 2023: D E M O N S T R A T I E

De Duinstichting organiseerde een picknick-lunch in de duinen om te protesteren tegen het plan van PWN om 16 hectare gezond volwassen bos te kappen. Dat bos is prachtig, er leeft van alles in en onder en we hebben die bomen hard nodig om de klimaatdoelen te halen.
We gingen met elkaar lunchen en praten in het bos dat PWN wil gaan kappen.
De actie is publieksvriendelijk verlopen, andere gebruikers van de fietspaden kregen de ruimte.

Maart: Column van Martin van Bourgonje (in 1969 geboren in Bergen). Hij is sinds 1999 eigenaar van hotel Merlet in Schoorl en een actief mountainbiker. De column van Martin kreeg als titel: Het zal nooit meer zo mooi worden als het nu is. Klik op de titel om rechtstreeks naar Martins column te gaan op onze gastenpagina.

8 februari: SBB meldt op hun Boswachtersblog, dat ze in de Schoorlse Duinen gaan werken aan omvorming door kap van grote aantallen gezonde naaldbomen. Omvorming is echter in strijd met de afspraken die de Duinstichting heeft gemaakt met gedeputeerde Esther Rommel.

Kees de Bakker, Jan Engelbregt en Dennis Heijnen voor het bos dat PWN wil kappen (foto Niek Wijmenga)

1 februari: We maken een fietstour met 2 statenleden. Samen met Dennis Heijnen komt Niek Wijmenga (CDA woordvoerder Natuur) kijken naar het Leeuwenkuilbos, naar het gekapte deel van het Van Steijnbos en naar het bos dat PWN wil gaan kappen langs de Verspyckweg. De heren zijn onder de indruk van de enorme hoeveelheid open ruimte die er al is in het duingebied. Dennis schreef voor ons de december-column, die vind je hier.

26 januari: In de Alkmaarse Courant staat een artikel waarin boswachter Samuelle Deutekom beweert dat de bossen in de duinen een risicogebied zijn voor bosbrand. Ze verwijst daarbij naar de sporen van de grote branden in 2009, 2010 en 2011. Die branden waren echter niet spontaan ontstaan, maar aangestoken. Het risico van dat soort branden komt door een gebrek aan toezicht. Als beheerder van het gebied is SBB daar verantwoordelijk voor. Komt u ‘s-avonds weleens een boswachter tegen?

19 januari: De Duinstichting is op zoek naar een nieuw bestuurslid. Interesse, mail dan even naar info@duinstichting.nl .

17 januari: Column van Grethe van Geffen, geboren in 1962 in Hedel., opgeleid als lerares Frans.  Ze is woonachtig in Amsterdam en al jaren werkzaam als ondernemer. Haar column over Boskap, Samenwerking en Transparantie vindt u door op de titel te klikken.

13 januari: Een zware dreun voor klimaatontkenners: de Volkskrant wijdt een artikel aan een publicatie van afgelopen donderdag in Science, waarin de interne klimaatmodellen van Exxon-Mobile worden vergeleken met de werkelijke ontwikkeling. Al in 1977 werd intern bij Exxon alarm geslagen door wetenschappers binnen het bedrijf. De door hen in de loop van de tijd ontwikkelde rekenmodellen blijken betrouwbare voorspellingen te hebben opgeleverd. Ondanks die interne bekendheid met de rampzalige gevolgen van het gebruik van fossiele brandstoffen, bleef de top van het concern decennialang naar buiten toe twijfel zaaien. Zoals we dat eerder zagen doen door de tabaksindustrie.

11 januari: Het Noord-Hollands Dagblad maakt bekend, dat de gemeente Bergen aan PWN aanvullende informatie heeft gevraagd. Die informatie is nodig voor de beoordeling van de vergunningsaanvraag van PWN voor de kap van 13.000 bomen nabij Bergen. Het is nog onzeker of de vergunning daarna al dan niet zal worden verleend. Zeker is dat door deze vertraging niet meer gekapt kan worden voor het broedseizoen. Het mooie, gezonde en volwassen duinbos blijft dus in ieder geval nog even staan. Goed nieuws voor het klimaat, want een grote hoeveelheid CO2 wordt nog een tijdje vastgehouden door het bos.

6 januari: De D66 fractie in de gemeenteraad van Bergen-NH heeft in een brief aan de provincie gevraagd om de kap van 16ha bos nabij Bergen uit te stellen. Zij vinden dat eerst valuatie moet plaats vinden van de eerdere ingrepen in de duinen.

5 januari: De provincie wil in de door haar beheerde bushokjes, geen reclame meer voor vlees en voor goedkope vliegreizen. Omdat ze er niet meer aan willen meewerken om mensen aan te zetten tot consumptie van milieu-onvriendelijke producten. Goed streven, maar tegelijk ook niet meer dan een goedkoop gebaar, zeker in het licht van de tienduizenden gezonde bomen die de provincie nog wil laten kappen. Het zou meer zoden aan de dijk zetten voor ons milieu, als de provincie het besluit neemt om de bossen te laten staan.

3 januari:  In het door de provincie gepubliceerde Natuurbeheerplan 2023, staat de ambitie om alle duinbossen te verwijderen. De Duinstichting ziet deze publicatie als een inbreuk op het akkoord met gedeputeerde Rommel, waarin is opgenomen dat nieuwe plannen voor de duinen zullen worden opgesteld in samenspraak. De door ons ingediende zienswijze werd afgewezen. De Duinstichting kon tot en met vandaag in bezwaar tegen deze afwijzing, maar heeft dat om onduidelijke redenen niet gedaan.

januari: Gastcolumn van Rien Cardol, Statenlid voor Groen Links.  Rien gaf zijn column een ons erg aansprekende titel:
We hebben niet de wijsheid in pacht, het ‘echte’ verhaal over de natuur bestaat niet
(klik op de titel om naar de column te gaan)

9 december: Wil je weten hoeveel er de afgelopen jaren aan bossen is verdwenen in de Schoorlse Duinen? Vergelijk dan het kaartje op pagina 2 van dit artikel eens met de kaart die staat voor het Bezoekerscentrum van SBB.

8 december: Kijk en huiver. Klik op deze link en zie hoe PWN het mooie duin in Nationaal Park ‘Duin en Kruidberg’ (Zuid Kennemerland) heeft omgevormd tot stuivend zand.

december: De gastcolumn voor de Duinstichting is geschreven door Dennis Heijnen, lijsttrekker en fractievoorzitter van CDA Noord-Holland. Zijn column heeft de inspirerende titel: We moeten de wereld om ons heen beter achterlaten dan we hem aantroffen. (klik op de titel om naar de column te gaan)

1 december: Staatsbosbeheer stopt nog lang niet met de kap in Schoorl. Er zijn heel veel bomen ‘geblest’, dat wil zeggen voorzien van een stip om te markeren dat deze boom ‘geoogst’ moet worden. Dat gaat nogal hardhandig, met grote machines die de grond in elkaar drukken waardoor het bodemleven het loodje legt. De kap wordt aan het publiek gepresenteerd als ‘dunning’, maar daar lijkt het niet op. Dunning is het verwijderen van een deel van de bomen, met het doel om een bos te versterken. Wat hier gebeurt, is kappen om open plekken te maken. Om ‘loofbomen een kans te geven’ wordt er dan bij gezegd. Maar … dat wordt aan de natuur over gelaten, er wordt niet geplant. Gevolg is dat de ruimte zal worden ingenomen door Bramen, Amerikaanse Vogelkers en Amerikaanse Eik. Kap van volwassen bomen is slecht voor het klimaat, zie de link hieronder, bij 16 november.

16 novemberNemen oude bomen meer of minder CO2 op dan jonge bomen? Om deze steeds opduikende discussie te beëindigen, heeft Jan Engelbregt alle overwegingen op een rijtje gezet. Zijn rapport kun je inzien door op de titel te klikken.

6 tot 18 november: De 27e Climate Change Conference (Conference oParties COP27) vindt plaats in Sharm-el-Sheikh, Egypte. Terwijl hier de bossen worden gekapt, zijn de ogen gericht op de wereldleiders die samen komen.
In 1992 leidde een internationale conferentie tot een klimaatverdrag. De klimaattop in 2015 in Parijs
(COP21) kwam tot een klimaatakkoord. Het Parijse akkoord geeft nog steeds de kaders voor alle deelnemende landen voor hun nationaal klimaatbeleid, met als doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad (maximaal 2 graden). Ons Nederlandse nationale Klimaatakkoord kwam hier in 2019 uit voort.
Voor het beperken van broeikasgassen moet de uitstoot van CO2 omlaag en moet de opnamecapaciteit omhoog. Bossen spelen daarin een cruciale rol. Hoe bestaat het dan dat in Nederland op grote schaal wordt gekapt?

november: PWN heeft vergunning aangevraagd bij de gemeente Bergen NH voor de kap van 16 hectare (gezond) bos, met het doel om meer zand te laten verstuiven over het Lange Vlak. De Duinstichting ziet dit plan voor boskap als een schending van de afspraken die als afsluiting van het Burgerinitiatief werden gemaakt met gedeputeerde Esther Rommel.

november: Gastcolumn geschreven door Ingrid de Sain, lijsttrekker van BoerBurgerBeweging Noord Holland. In haar column met de titel Kappen nu… met kappen en geen grijs stuifduin! schrijft Ingrid: Wandelen door de bossen, genieten van de rust, vogels en wisselende kleuren in het najaar. Hoelang kunnen we hier nog van genieten? Aan de Nederlandse kust staan de bomen in de uitverkoop.
Klik op de titel om de hele column te lezen.

medio oktober: Vanwege de verkiezingen van Provinciale Staten (in maart) worden onze maandelijkse columns aangevuld met extra columns, geschreven door (kandidaat) statenleden. Het spits wordt afgebeten door zittend statenlid Gerard Köhler (1956). Zijn column gaat over het bos langs het fietspad naar Bergen aan Zee (de Verspijckweg), tegenover de zandberg die een aantal jaren geleden door PWN is gemaakt en heet: Bomenkap PWN: Ondoordacht, onverwacht, ongewenst (klik op de titel om de column te lezen)

oktober: De column voor onze website is deze maand geschreven door natuurgids Jos Veel. Jos is wetlandwacht voor Vogelbescherming Nederland in de Harger- en Pettemer polder (waaronder de Putten). Zijn ervaring, kennis en wandelbeleving heeft hij samengebracht in het Schoorls Wandelboekje. De titel van zijn column is: Bomen in de Schoorlse Duinen geven zuurstof, koelte, zuivering en rust (klik op de titel om naar de column te springen).

1 september: Een column geschreven door ons nieuwe bestuurslid Patty Rikumahu – Rooswinkel.
Patty is woonachtig in Heemskerk, 60 jaar en inmiddels oma. Zij wandelt graag in de Heemskerkse duinen en doet dit vaak met een wandelvriendin of met haar man. De laatste jaren is Patty zich gaan verdiepen in het hoe en waarom er zoveel dennenbomen worden gekapt. De titel van haar column is: Water naar zee dragen (klik op de titel om naar de column te springen).

31 augustus: Na lange tijd konden we gelukkig weer ‘openbaar’ vergaderen.

27 augustus: In memoriam ir. J. (Han) Leupen, lid van onze Raad van Toezicht. Al vòòr de oprichting van de Duinstichting, sloot Han zich bij ons aan als actief deelnemer. Hij was heel bezorgd over de massale boskap in de  Schoorlse Duinen. Hij verwonderde zich erover, dat politici en bosbeheerders steeds opnieuw naar voren brachten dat de naaldbomen zouden moeten worden gekapt, terwijl ze daar steeds andere redenen voor noemden. Met het overlijden van Han verliezen we een gewaardeerde mede bestuurder, deelnemer en goede vriend. Een goedlachse maar kritische persoon, die zich goed kon uiten en zich niet liet afschepen.

Dankjewel Han, voor je inzet om onze duinbossen te behouden.

15 augustus: Vanaf vandaag wordt een interview met Kees de Bakker en Jan Engelbregt uitgezonden op TV80. Het complete interview vindt u hier op de website van TV80 of hier op youtube. Reporter Evert Visser schrijft het volgende in het bij de video-opname gaande artikel [ingekort fragment]:
               Duinstichting op haar hoede en nog lang niet gerustgesteld
Kees en Jan maken zich zorgen over het voortbestaan van de bossen in Schoorl. Zijn die zorgen  gegrond? De Provincie Noord-Holland zegt van niet: “We zijn bezig met een evaluatie om te komen tot een nieuw Natuurbeheerplan. Of er gekapt gaat worden, daar valt nu nog niets over te zeggen.” Toch neemt dit verhaal de zorgen van Kees en Jan niet weg. “Een aantal bossen is niet ingetekend in de zogenoemde ‘Ambitiekaart Ontwerp Natuurbeheerplan’ van de Provincie Noord-Holland. “Het is een lege kaart en dat zorgt voor onduidelijkheid, we ervaren het als een dreigement”. Mocht het komen tot bomenkap in Schoorl, dan is dit in lijn met de visie van Staatsbosbeheer. Deze organisatie wil met de kap van de bomen het open landschap terugbrengen: “Zeewind en stuifzand moeten weer vrij spel krijgen om unieke flora en fauna een kans te geven”.

Maar zover is het dus nog niet, benadrukt de woordvoerder van de “Provincie Noord-Holland: “Het verhaal dat naar buiten is gekomen klopt niet helemaal. Er is geen sprake van voorgenomen bomenkap in de Schoorlse duinen, want de evaluatie is nog niet afgerond.”

Toch ziet de Duinstichting de ambitiekaart, die doelen laat zien op de langere termijn, als een dreigement. Eind 2020 en begin 2021 is een deel van het Van Steijnbos gekapt, het betreft 7,6 hectare bos. Provincie, en Staatsbosbeheer onderzoeken of de biodiversiteit in het gekapte deel van het Van Steijnbos is verbeterd. “Ons doel is dat de evaluatie van de bossen in oktober is afgerond“, laat de provinciewoordvoerder weten. Kees de Bakker: “In het Van Steijnbos is pas twee jaar geleden gekapt. Er is echt wel een aantal jaren méér nodig om iets zinnigs te zeggen over de ontwikkeling van de biodiversiteit.” Kees voegt hieraan toe: “De Provincie overweegt om het huidige beheerplan met 2 jaar te verlengen zodat meer tijd beschikbaar is voor de evaluatie“.

PWN wil nabij Bergen16 hectare bos gaan kappen in het Noord-Hollands Duinreservaat. De Bakker: “Dat betreft het Lange Vlak, die kap gaat over heel wat voetbalvelden. Ook dit unieke bos dreigt plaats te maken voor de dynamiek van zand en wind. De bescherming van de bomen en de grond waarop ze staan tegen de zee lijkt hier geen rol meer te spelen.” De Duinstichting is al over dit bos in gesprek met PWN. Kees de Bakker: “We zullen ons met hand en tand hiertegen verzetten”.

Ook tekenen voor behoud van de bossen? Zie rechter kolom.

12 augustus: In het NOS Journaal laat Thomas Spekschoor zien dat eikenbossen op onze Veluwe massaal afsterven door de veel te grote hoeveelheid stikstof in de grond. Het is volgens hem noodzakelijk om de stikstof emissie zo snel mogelijk te halveren als we de bossen nog willen redden.

12 augustus: In de Volkskrant schrijft Ibtihal Jadib in haar column o.a. het volgende :
Slecht nieuws […] voor Noord-Amerikaanse boomsoorten: dennen en sparren blijken last te hebben van toenemende droogte en hitte. Vooral in Centraal-Europa sterven veel fijnsparren, wat vervolgens effect heeft op het vermogen van bossen om CO2 op te nemen.
Ze gaat verder:
Nu is het voor bomen sowieso een gure toestand geworden; als ze niet bezwijken aan droogte of hitte, zorgt houtkap daar wel voor. en alles wat er daarna nog staat, wordt alsnog te grazen genomen door massale bosbranden.

6 augustus: Vandaag besteedt de Alkmaarse Courant (uitgave van het Noord-Hollands Dagblad) een hele pagina aan de Schoorlse Duinen. Met als kop: “Het is de grootst mogelijke waanzin“. Die kop slaat op de ambitiekaart van de provincie NH, waarop zonder enige vorm van overleg grote bossen zijn weg gehaald. Het Leeuwenkuilbos, het Frederiksbos en het Baaknolbos worden volgens deze kaart alsnog gekapt.

5 augustus: De Telegraaf wijdt een paginagroot artikel van Edwin Timmer aan de Schoorlse Duinen, onder de kop: “Wees zuinig op dit sprookjesbos“. Het gaat om een uitgebreid interview met Kees de Bakker en Jan Engelbregt.

2 augustus: De Hoge Raad heeft de natuurvergunning voor het circuit in Zandvoort niet opgeschort. Dat wil zeggen dat de GP door mag gaan. Andere soort stikstof dan van de boeren?

1 augustus: Column van Jos Teeuwisse. Jos woont in Castricum. Samen met Lia Vriend stond hij aan de basis van het Oer-IJ-initiatief. Na zijn  studie kreeg Jos belangstelling voor het landschap. Zijn loopbaan: leraar aardrijkskunde, milieuambtenaar in Nieuwkoop, directeur Noordhollands Landschap en Zoogdiervereniging. Verder was Jos actief in verschillende bestuursfuncties, zoals IJsselmeervereniging, Huis te Manpad, Stichting Het Beekenbos. Nu is Jos secretaris van de Stichting Oer-IJ. Jos vertelt onder de titel: Het verborgen landschap van het Oer-IJ (klik op de titel om naar de column te gaan).

eind juli: De acties van de boeren zijn grimmig geworden. Blokkades, brandstichting, vernieling. En dat terwijl de regering een exorbitant hoog bedrag heeft uitgetrokken (24 miljard) voor de omvorming van de landbouw en bovendien al heeft aangegeven bereid te zijn om met de boeren in gesprek te gaan. De boodschap blijft duidelijk: landbouw en veeteelt zijn samen verantwoordelijk voor 68% van de stikstofemissie en dat kan echt niet zo blijven, nog afgezien van de overige schade aan de natuur en het dierenleed dat landbouw en veeteelt veroorzaken. Op één punt zijn we het met de boeren eens, de norm die de overheid hanteert voor de maximale stikstofdepositie in natuurgebieden is veel te laag en de plannen zijn veel te strikt op die te lage waarde gebaseerd. Die norm is zo laag gekozen, omdat de overheid ‘verdwenen’ planten, die alleen leven op heel schrale grond, de kans wil geven om terug te komen. De vraag is of dat ooit echt zou kunnen gebeuren in het veranderende klimaat. Het stikstofbeleid gaat in feite om een experiment. Als de norm iets zou worden opgerekt, kunnen de bossen blijven bestaan, want dan hoeft er geen stikstof meer uit de natuur te worden afgevoerd. Bossen laten staan biedt tegelijk een groot voordeel voor de boeren, want bossen hebben een veel hogere kritische depositiewaarde (kunnen in leven blijven bij meer stikstof) dan de beoogde grassen, kruiden en andere lage begroeiing.

20 juli: Voor u gelezen “De Lange Adem van Bomen“, van Peter Wohlleben. Peter legt op een heel begrijpelijke manier uit hoe bomen zichzelf en hun nageslacht kunnen aanpassen aan de omgeving, zelfs aan een veranderend  klimaat. Dat is goed nieuws, maar het werkt alleen als de bomen blijven staan.
Het tweede gedeelte van het boek is een aanklacht tegen de huidige wijze van bosbeheer. Het is een interessant deel, omdat Wohlleben uitgebreid in gaat op het grote belang dat de verdamping van bomen heeft voor het klimaat. Verdampen is afkoelen. Verdampt water is niet ‘weg’, het wordt elders weer regen. Laat bomen oud worden, oude bomen leggen veel meer CO2 en stikstof vast dan jonge.
In het derde gedeelte van het boek geeft Wohlleben een visie op zodanig natuurbeheer dat de natuur z’n gang kan gaan. Bosbeheer is volgens Wohlleben niet nodig, zelfs ongewenst. Bomen moeten zelf een plek met geschikte buren kunnen vinden, moeten zelf zorgen voor bescherming en voeding van hun nageslacht, moeten na hun dood blijven liggen en zo voeding bieden voor een reeks aan organismen. Wilt u meer lezen? Download de samenvatting hier (of beter, lees het boek).

2 juli: Groot nieuws, het onafhankelijk journalisten platform Follow the Money maakt de landbouwsubsidies openbaar (op FTM.nl). Jaarlijks ontvangen Nederlandse boeren honderden miljoenen euro’s aan Europese landbouwsubsidies. Waar komt dat geld terecht? En doen die subsidies waarvoor ze zijn bedoeld? Follow the Money bouwde een doorzoekbare database met daarin alle Europese landbouwsubsidies voor alle Nederlandse organisaties en bedrijven sinds 2014. Op grond daarvan laten Follow the Money zien wie de grootste ontvangers van landbouwsubsidies zijn, en wat er met dat geld gebeurt.

1 juli: gastcolumn van Joop de Wit (Gouda, 14 januari 1948). Joop  is gepensioneerd, woont in Hengelo, recreëert in Schoorl en is natuurgids in de Schoorlse Duinen. Joop is van jongs af aan geobsedeerd door de natuur en dat is zo gebleven. Joop woont weliswaar officieel niet in de omgeving, maar voelt zich betrokken bij Schoorl en neemt ook deel aan het platform Schoorlse Duinen van SBB. Zijn column heeft de titelIn de ban van de natuur in de Schoorlse Duinen (klik op de titel om naar de column te gaan).

28 juni: van 14:00 tot 19:00 uur werkbezoek aan de Schoorlse Duinen met adviesbureau Tauw, Dit bureau kreeg opdracht van de Provincie om de resultaten van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd tijdens de loop van het eerste N2000 beheerplan te evalueren. Deze evaluatie zal worden gebruikt bij het opstellen van het nieuwe beheerplan. Het was een werkbezoek tezamen met medewerkers van de provincie en met enkele ‘omgevingspartijen’, waaronder de Duinstichting. Achtereenvolgens werden de Mariavlakte, het Frederiksveld, de Kerf, het Van Steijnbos, het Leeuwenkuilbos en twee bosjes in de grijze duinen bij Camperduin bezocht.
Het is (nog) niet bekend of tijdens de excursie is gezien dat al meer dan 50% open gebied is in de Schoorlse Duinen, of ook is gesproken over de weg gegraven heide op de Mariavlakte en of gekeken is naar de steeds maar verdere groei van de zandverstuiving in het Baaknolbos.

22 juni: protesterende boeren leggen weer eens een deel van Nederland plat door hun zware tractoren in te zetten als demonstratiemiddel. Boeren voelen zich gedupeerd door het stikstofbeleid.

Stikstof is een meststof, waar veel plantensoorten van profiteren, maar waar andere soorten onder bezwijken. Voor veel soorten geldt een kritische depositiewaarde (KDW), dat is  de maximale belasting waarbij de plant kan overleven. Voor de biodiversiteit vindt de overheid het daarom belangrijk dat de hoeveelheid afneemt van de stikstof die neerdaalt op natuurgebieden. Stikstof zit in onze lucht. Altijd al. Maar door menselijk toedoen neemt de hoeveelheid sterk toe. De voornaamst bronnen zijn veeteelt, industrie en verkeer. Onze overheid is verplicht om de natuur te beschermen en neemt daar maatregelen voor. Daar heeft de overheid echter flink mee gesjoemeld. Onder andere door de ruimte die zou kunnen ontstaan door toekomstige verminderingen van emissie alvast te gebruiken voor het uitgeven van nieuwe vergunningen (voor uitbreiding van stallen). Dat systeem was de PAS. Agrariërs kregen vergunning voor uitbreiding zonder dat gekeken werd naar de werkelijke toename van de stikstofuitstoot door deze uitbreiding. Iedereen wist dat dit niet goed kon gaan, maar de boeren maakten er wel gebruik van. Tot de PAS werd afgeschoten door de Hoge Raad. Opeens kwam alles op slot. Geen bouw van huizen, geen uitbreiding van fabrieken en geen uitbreiding van boerenbedrijven. Aan agrariërs verleende vergunningen bleken illegaal. Voor die mensen heeft het overheidsgesjoemel dus grote gevolgen.

De stikstofdepositie moet omlaag, maar dat kan alleen worden bereikt door aanpak bij de bron: de emissie moet omlaag. De grootste bron van stikstof is de veeteelt (70%). Dus daar richt de overheid zich als eerste op. Logisch dat de boeren verontwaardigd zijn: ze kregen vergunning voor hun bedrijf en voor uitbreiding en nu moeten ze inkrimpen of zelfs stoppen.

Ook om andere redenen is er wat voor te zeggen om de veeteelt in te krimpen. Nederland heeft gewoonweg teveel koeien, varkens, kippen, eenden en andere opgehokte dieren. Geen goed leven voor die dieren. Zoveel dieren bij elkaar zetten is een bron voor ziekten. Voer wordt geïmporteerd, de producten worden geëxporteerd en wij blijven zitten met het vrachtverkeer, de stront en de stank.

In de duinen wil de overheid de bossen kappen. Door die kap wordt stikstof afgevoerd uit het natuurgebied om plaats te maken voor ‘nieuwe’ natuur, voor stuivend zand en grasland. Dat klinkt niet erg logisch, bomen hebben een hogere KDW dan de beoogde nieuwe natuur, bomen leggen stikstof vast en dragen daardoor bij aan het verlagen van de hoeveelheid stikstof in lucht en bodemwater.

2 juni: startbijeenkomst Evaluatie. Door de provincie wordt van 17.00 – 19.00 uur een bijeenkomst georganiseerd in Schoorl, waarin een presentatie zal worden gegeven van de opdracht die bureau Tauw van de provincie heeft gekregen, wat de vereisten zijn voor een Natura 2000 evaluatie, hoe dit past in de Natura 2000 doelen en in NNN. Op de agenda staat ook een procesvoorstel van de provincie voor de betrokkenheid van de gebiedspartijen.

1 juni: Column van Frank Nieuwenhuizen. Frank is geboren (1960) en getogen in Schoorl, is fotograaf en ‘zoon van de boswachter’ (en publicist) Frans Nieuwenhuizen. Frank is kritisch lid van het platform Schoorlse Duinen (een initiatief van Staatsbosbeheer). Frank vindt het Leeuwenkuilbos een voorbeeld hoe een knoestig bos zich staande houdt in de strijd met de elementen. De column die Frank schreef voor de Duinstichting heeft de titel: Het Leeuwenkuilbos, een uniek stukje landschap. (klik op de titel om naar de column te gaan.

29 mei: PFAS in de Schoorlse Duinen. In het radioprogramma Vroege Vogels wordt verteld dat er een hoge concentratie van PFAS is in de Schoorlse Duinen. PFAS is een riskante stof, die inmiddels als een deken over ons land ligt, met hier en daar pieken in de concentratie. Vooral aan de kust is de concentratie hoog. Gelukkig blijken de concentraties ter plaatse van het meetpunt in Schoorl (nog) onder de norm voor de volksgezondheid. Bij het meetpunt in Julianadorp is de concentratie veel hoger, zelfs boven de ‘saneringsnorm’.
Het is lastig terug te vinden waar de PFAS-belasting in Schoorl vandaan komt, maar zeer waarschijnlijk met de wind aangevoerd vanuit zee. Dat is de enige logische verklaring want:
PFAS is jarenlang in grote hoeveelheden geloosd in onze rivieren. Door Chemours (voorheen Dupont) op de Maas en door 3M op de Westerschelde. Het werd vervolgens door de rivieren meegenomen naar zee. De Warme Golfstroom neemt het PFAS mee naar het noorden en de wind blaast het weer terug naar het land. In de duinen slaat het dan neer op plekken waar de windsnelheid wordt vertraagd.

Daar zijn twee dingen bij te bedenken:

 1. Het meetpunt in de Schoorlse Duinen ligt 500 meter van zee. Het lijkt logisch dat de concentratie PFAS ten westen van het meetpunt hoger is. Die zou best, net als in Julianadorp, hoger dan de ‘saneringsnorm’ kunnen zijn. Een hoge concentratie PFAS zal zeer kwalijke gevolgen hebben voor de natuur (en de mensen).
 2. Meer open maken van de duinen door kappen van de bossen zou betekenen dat de wind het PFAS verder landinwaarts transporteert. De concentratie in de dorpen wordt dan hoger, het PFAS wordt door de omwonenden ingeademd en komt ook terecht in de (moes-)tuinen.

Met name dat tweede punt lijkt ons een goede reden om van de boskap af te zien.

25 mei: Overleg met PWN, kap gaat door. Het gesprek verliep prettig, bijna vriendschappelijk. Veel belangen van PWN en van ons komen overeen. Op een aantal punten zouden wij PWN kunnen helpen, want als terrein beherende organisatie (TBO) is het voor PWN bijvoorbeeld moeilijk om zienswijzen/bezwaren in te dienen tegen plannen en besluiten van de overheid. Wij zouden dat wel kunnen doen (bijvoorbeeld tegen de emissievergunningen van Tata). De goede sfeer van het gesprek nam niet weg, dat de boodschap van PWN heel duidelijk is: volgens het huidige beheerplan mogen ze 15 ha bos kappen en ze zijn zeker van plan om dat uit te voeren. Nog niet dit jaar, maar toch …
Ze willen o.a. het bos kappen langs de Verspijckweg, want dan komt meer wind/zand op het Lange Vlak. Dat zou nodig zijn om verzuring tegen te gaan. Een steeds onderstuivend fietspad moet dan maar worden verlegd …
De kap is volgens PWN nodig om meer verstuiving van kalkrijk zand uit zee te krijgen. Dat is volgens PWN weer nodig voor herstel van de natuur en voor kustversterking.

PWN wil graag luisteren naar de omgeving, praat daarom met diverse belangenorganisaties. Zij voelen zich niet geroepen om overleg of samenspraak te organiseren (over monitoren, evalueren, opstellen nieuw beheerplan), dat zien zij als taak van de provincie. PWN organiseert een voorlichtingsbijeenkomst (15 juni, 14:30, bezoekerscentrum De Hoep in Castricum). Ze verwachten veel belangstelling en vragen ons daarom om met maximaal 2 personen deel te nemen.

25 mei: MTB-routes gesloten. De provincie Overijssel heeft besloten om de ‘single track’ mountainbikeroutes over de Sallandse Heuvelrug tussen 1 april en 30 september te sluiten. Zandhagedissen, levendbarende hagedissen en hazelwormen zijn in deze maanden actief en tijdens observaties is vastgesteld dat deze beschermde dieren dood worden gereden door mountainbikers.

24 mei: “Onze” Joke Volkers mag een uitgebreide presentatie verzorgen voor de leden van de gemeenteraad van Bergen NH. Bijzonder helder verhaal, positieve respons van de raadsleden. De PP-sheets van haar presentatie kunt u hier bekijken.

30 april: Zoveelste stikstofdebacle. Bouw van nieuwe wijk bij Heiloo gaat niet door. (bron: Volkskrant) Zolang geen compensatie heeft plaatsgevonden voor het Noord-Hollands Duinreservaat, het nabijgelegen natuurgebied, mag niet worden gebouwd. De vergunning voor de bouw was al verleend door de provincie NH, maar die vergunning was gebaseerd op een rekentruc. Het gaat om de hoeveelheid stikstof die door het verkeer op de A9 wordt uitgestoten. Uit onderzoek is gebleken dat door verkeer uitgestoten stikstof over een zeer grote afstand wordt verspreid, dat ‘maar’ een klein gedeelte (ca 10%) binnen een straal van 5km terecht komt. Toch meende de rijksoverheid, dat alle stikstofneerslag buiten de straal van 5km vanaf een snelweg niet hoeft te worden meegeteld. Dat is ca 90%! Met die rekentruc werd een “stikstofbank” gevuld, met ruimte voor extra stikstofuitstoot (door industrie, bouw, verkeer en landbouw).
Opmerkelijk: voor de uitstoot van landbouw en industrie hanteert de overheid niet die 5km grens. De rechter heeft de rekentruc verboden.

27 april: Kaakslag voor stikstofbeleid, woningbouw verboden door Rechtbank. (bron: Volkskrant)
De door de gemeente Bergen verleende vergunning voor bouw van woningen in Egmond aan Zee heeft volgens de Rechtbank in Haarlem een onjuiste basis. Die basis was de “stikstofbank” die door het Rijk was verzonnen als opvolger van de eerder door de Raad van State afgeschoten PAS (de Programmatische Aanpak Stikstof, waarbij de stikstof hoeveelheden niet werden gemeten, maar met een model werden berekend). Ondanks het fiasco van de PAS, dacht de rijksoverheid nog steeds dat een papieren maatregel – de “stikstofbank” – voldoende zou zijn voor het uitgeven van bouwvergunningen. Rekenen met een model in plaats van meten en handhaven van de werkelijke stikstofhoeveelheden. In plaats van het bedenken van deze nieuwe rekentruc, had de overheid volgens de Rechtbank maatregelen moeten treffen om de natuur beter te beschermen door de (extra) stikstofuitstoot werkelijk te compenseren. De provincie NH denkt nog steeds dat een papieren werkelijkheid voldoende is, dat meten van de werkelijke hoeveelheid stikstof niet nodig is en wil in hoger beroep gaan. Dat zal weinig zin hebben, want minister Van der Wal heeft de “stikstofbank” inmiddels al leeg gehaald.
De beste (en goedkoopste) manier om stikstof vast te leggen en vast te houden is het laten staan van bossen. Meer over stikstof vind je hier.

april / mei: Onze gastcolumn is geschreven door Peter Boer. Peter begon zijn loopbaan bij het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Werd later biologieleraar op het Pascal College in Zaandam en is nu gastonderzoeker bij Naturalis Biodiversity Center in Leiden. Daarnaast is Peter voor Nederland curator van www.antweb.org, dat is wereldwijd de grootste gegevensbank over mierensoorten. Hij schreef zowel over het Dr. Van Steijnbos als over het Leeuwenkuilbos een onderzoeksrapport. Het 32 pagina’s tellende onderzoek naar het Leeuwenkuilbos is hier te downloaden. Peter is nogal kritisch over ‘natuurherstel’: “Je vraagt je af welke natuur dan hersteld moet worden. Een soort natuur dat ooit geweest is en nu in zijn voormalige staat moet worden teruggebracht? Hoe ver moet je dan teruggaan in de geschiedenis van het duingebied? Je krijgt nooit meer terug wat er eens is geweest. Onmogelijk.” Zijn column voor de Duinstichting gaat over het mooie Leeuwenkuilbos en heeft als titel: Weer een stukje Schoorls bos tegen de vlakte? (klik op de titel om naar de column te gaan).

1 maart: Jan Houtenbos, lijsttrekker van Ons Dorp, schrijft onze gastcolumn. Jan Houtenbos werd in 1956 geboren aan het Middenpad in Bergen. Na de Ursulakleuterschool en de St. Adelbertusschool ging Jan naar de St. Antonius-Mavo aan de Geestweg en naar de Havo in Alkmaar. In 1979 verhuisde hij naar de Egmonden en was werkzaam bij diverse gemeenten in Noord- en Zuid-Holland. Van 1990 tot en met 1998 was hij (parttime) wethouder van gemeente Egmond. In 2006 kwam hij terug in de gemeenteraad van Bergen en was van mei 2018 tot en met december 2019 wethouder. Momenteel is hij (parttime) wethouder in de gemeente Koggenland en 2 dagen per week is hij werkzaam bij de provincie Noord-Holland. Daarnaast geeft hij o.a. trainingen via zijn eigen bedrijf. Hij staat midden in de samenleving, is o.a. vrijwilliger bij verzorgingshuis Oudtburgh en in het voorjaar is hij een beetje dierenarts, als hij een aantal dagen bij Marijke Dirkson actief is als schapenverloskundige. Hij is lijsttrekker van de lokale partij ‘Ons Dorp’ en verwacht in maart 2022 weer deel te kunnen uitmaken van de gemeenteraad van Bergen. Jan geeft zijn column de titel: Ik ben zo’n beetje opgegroeid in de Schoorlse Duinen, misschien wel vergroeid. (klik op de titel om naar de column te gaan). Jan schrijft iets belangrijks in vet: Voor behoud dennenbossen.

2 februari: Nieuwe gastcolumn. Geschreven door raadslid en CDA fractievoorzitter Wilma Grooteman. Wilma is 58 jaar geleden geboren aan de Dorpsstraat in Bergen. Ze ging naar de Ursulakleuterschool, de Adelbertusschool en daarna naar het VWO (Noord-Kennemerland; het huidig Willem Blaeu). Studie: o.a. Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Nu is Wilma werkzaam als strategisch adviseur data & digitalisering bij de gemeente Alkmaar. Sinds 2014 is ze gemeenteraadslid voor het CDA Bergen met de portefeuilles: sociaal domein, cultuur, recreatie & toerisme, financiën & algemeen bestuur. Sinds 2019 is Wilma fractievoorzitter.  In de column schrijft Wilma iets heel belangrijks: “Als CDA maken wij ons hard voor het behoud van het Schoorlse bos“. Haar column heet de titel: Het Leeuwenkuilbos, een uniek stukje landschap (klik  op de titel om naar de column te gaan).

28 januari: Tweede rechter verbied stikstof gedoogbeleid. Goed nieuws voor de natuur, slecht nieuws voor een aantal veehouders. Nadat in 2019 de PAS was afgeschoten door de Raad van State, dacht de vorige minister van Landbouw Carola Schouten dat de boeren rondom natuurgebieden voorlopig toch nog wel op de oude voet door zouden kunnen gaan, in afwachting van definitieve stikstof-regulering. Het gaat echter jaren duren voor die regulering er is. Die stikstofuitstoot – waar geen natuurvergunning voor is – zou door deze minister worden gedoogd. Al eerder sprak de rechter in Utrecht uit dat dit niet kan. Nu is dit stikstof-gedoog-beleid ook de rechtbank in Zwolle onwettig verklaard. Alweer een grote overwinning van MOB en haar voorman Johan Vollenbroek. De toezeggingen die Carola Schouten aan de veehouders heeft gedaan blijken illegaal. Verdrietig voor de boeren. Wij vragen ons nu af, of deze uitspraak ook gevolgen zal hebben voor andere grote stikstof-uitstoters die zich nabij natuurgebieden bevinden, zoals in Noord Holland het verkeer, de scheepvaart, Cindu, Schiphol en TataSteel.

26 januari: Door twee van onze leden werd een rondtour door de Schoorlse Duinen verzorgd voor medewerkers van de Algemene Rekenkamer. Ze bleken niet al te goed te  zijn geïnformeerd over de redenen die de Provincie hanteert voor de boskap, zo blijkt uit de vragen die zij stelden. Bijvoorbeeld: “maar er moet toch bos worden gekapt om voor de volgende generaties bos te houden?” Een goede gelegenheid om uit te leggen dat er nooit meer bos terug komt als na de kap de humuslaag volledig wordt afgegraven. En dat er geen compensatie voor gekapt bos komt, daarvoor is er onvoldoende grond, bovendien is de hoeveelheid CO2 die in een gekapte volwassen boom is vastgelegd, pas na een jaar of 30 volledig gecompenseerd door een nieuw aangeplante boom. Dat het kappen van de bossen alleen nodig wordt gevonden, om tijdelijk de hoeveelheid opgeslagen stikstof in de natuurgebieden te verlagen zodat ruimte wordt vrijgemaakt voor nieuwe stikstof-emissie door veeteelt, industrie en verkeer. Dat er al zo weinig bos is in Nederland en we zorgvuldig moeten omgaan met het beetje bos dat we hebben.

25 januari: De Duinstichting werkt mee aan het evaluatieproces, waarin wordt beoordeeld of de werkzaamheden die de afgelopen jaren in de Schoorlse Duinen zijn uitgevoerd, het beoogde resultaat hebben opgeleverd. Daarvoor worden onderzoekbureaus ingehuurd, onze Stichting heeft meegewerkt aan de formulering van het offerteverzoek. We kregen daar onderstaand bericht over:
Dit offerteverzoek betreft het evalueren van het huidige beheerplan; het gaat nog niet om het herschrijven van het Natura 2000 beheerplan. Waar mogelijk hebben wij uw opmerkingen verwerkt en is het offerteverzoek daarmee verduidelijkt en scherper geworden. U ontvangt hierbij het aangepaste offerteverzoek en een reactie op uw inbreng met motivatie waarom iets niet of wel overgenomen kon worden. Dit is pas het begin van het traject om tot gunning te komen en de offertes te beoordelen. Wij hopen op mooie offertes!
Het offerteverzoek wordt verstuurd aan partners (3)  in ons raamcontract die na aanbesteding zijn geselecteerd om via ons raamcontract offertes en opdrachten te krijgen.”

Eigenlijk wel merkwaardig, dat alleen bureaus waar de Provincie al langer mee samenwerkt een aanbieding mogen doen. Kunnen die bureaus echt onafhankelijk en objectief zijn? We blijven dit proces kritisch volgen …

1 januari: Raadslid en fractievoorzitter voor D66 Alexandra Otto kwam als kind al in de Schoorlse Duinen. Om te sleeën, om paddenstoelen te zoeken, om te genieten van de schitterende dennenbossen. Nu woont ze er vlak naast. Alexandra is heel stellig, zelfs het uitroepteken staat zo in haar column: ‘de Schoorlse bossen moeten behouden blijven!‘. Ze schreef voor de Duinstichting een column met de titel: Met blozende wangen in de Schoorlse Duinen sleeën (klik op de titel om naar de column te gaan).

23 december: Op de valreep besluit het bestuur van de Duinstichting om niet in beroep te gaan tegen de afwijzing van de door haar ingebrachte zienswijzen over het Natuurbeheerplan van de Provincie NH.

20 december: PWN heeft besloten bos te gaan kappen in de omgeving van Beverwijk. De Duinstichting heeft bezwaar gemaakt, omdat (in het kader van het Burgerinitiatief) met de provincie is afgesproken dat PWN in de huidige beheerperiode geen bossen zal kappen en dat wij inspraak krijgen in de plannen voor de volgende periode. De Provincie heeft inmiddels per brief gereageerd, het gaat ‘slechts’ om reguliere kap voor onderhoud van de bestaande bossen.

16 december: Het is een zwarte dag voor ons milieu en de duurzaamheidsplannen. De wonderlijke situatie deed zich voor, dat de gemeente Zeewolde op eigen houtje kon beslissen dat er nog een enorm datacenter naar Nederland mag komen. Wonderlijk, eerder konden de gemeenten Wieringen en Delfzijl ook al zo’n ingrijpende beslissing nemen die volkomen haaks staat op het belang van ons land. Wonderlijk, want welke gemeente wil nu graag van die enorme zwarte dozen in het landschap, waar bijna geen  mensen in werken? Wonderlijk, want het gaat in alle drie de gevallen ten koste van goede landbouwgrond, grond die we hard nodig hebben voor boeren die hun bedrijf moeten verplaatsen omdat ze nu te dicht bij een natuurgebied zitten. Wonderlijk, want het gaat ook ten koste van onze export van landbouwproducten. Het verhaal wordt nog wonderlijker. Het datacenter in het kleine Zeewolde gaat net zoveel stroom gebruiken als de stad Amsterdam. Contractueel mag dat alleen groene stroom zijn. Zoveel groene stroom? Waar halen we die vandaan? Professor David Smeulders was op 14 december in ‘De Hofbar’ heel duidelijk: dat kan niet. Er komt op deze manier niets terecht van de energietransitie: het datacenter gebruikt meer dan 120 reuzenwindmolens kunnen opbrengen. Het wonderlijkste van alles? In Zeewolde hebben de samenwerkende fracties van PvdA en GroenLinks de doorslag gegeven. En waarom? Omdat ze denken dat het datacenter de gemeentekas gaat spekken met OZB. Eigenbelang, zonder oog voor milieu en klimaat. Ziek noemen we zoiets.

6 december: De programma manager van PWN stuurde onze Stichting een uitnodiging om ons tijdens een veldbezoek te laten zien wat PWN wil gaan doen. Vanaf januari 2022 start PWN met werkzaamheden tussen het zweefvliegveld en het Grote Stuk in het Noordhollands Duinreservaat. PWN voert deze werkzaamheden conform het Natura 2000 beheerplan uit om twee redenen. Ze willen twee delen open duin met elkaar verbinden tot een aaneengesloten open gebied. In dit open duin krijgt de wind vrij spel.
PWN is bij de afronding van ons burgerinitiatief door gedeputeerde Rommel verplicht om ons proactief op de hoogte stellen van plannen, zodat we in samenspraak tot een besluit kunnen komen. In een overleg met PWN afgelopen voorjaar, kregen wij nog te horen dat PWN voor de lopende beheerperiode geen kapplannen heeft, met uitzondering van geringe kap langs enkele paden in de omgeving van de drie bankjes (bij Bergen). Volgens ons is het nieuwe plan, met ontbreken van samenspraak, een schending van de afspraken die wij met gedeputeerde Rommel hebben gemaakt.

4 december: Meis de Jongh kent de Schoorlse Bossen al vanaf haar zevende. Sinds vijf jaar woont ze met haar man en twee kinderen weer in Bergen. Ze is raadslid voor de VVD en fractievoorzitter. In de gemeenteraad zet ze zich in voor wonen, participatie en duurzaamheid. Daarnaast is ze adviseur gebiedsontwikkeling. De VVD heeft in het nieuwe verkiezingsprogramma als een van de speerpunten: Stoppen van kap in de Schoorlse Duinen. Haar column heeft de intrigerende titel: ‘Je mag zoiets prachtigs als de bossen in de Schoorlse Duinen niet weggeven  (klik op de titel om naar de column te gaan).

19 november: In memoriam bestuurslid Dik Pruis. In 2017, al snel na de oprichting van de Duinstichting, sloot Dik zich bij ons aan. Als actief deelnemer en als bestuurslid. Hij was bezorgd over de massale boskap in het door hem zo beminde Noord Hollands Duinreservaat. Hij verwonderde zich erover, dat politici en bosbeheerders steeds naar voren brachten dat naaldbomen moeten worden gekapt om verdroging tegen te gaan. Dat staat zelfs als argument voor de boskap te lezen in veel natuur beheerplannen en natuur ‘herstel’-plannen. Dat kan niet kloppen, naaldbomen gedijen immers goed op heel droge plaatsen. Dik ging zich meer en meer verdiepen in de materie en ontdekte dat in plannen en rapporten steeds wordt verwezen naar de conclusies uit een meetopstelling van PWN in Castricum. Dat bleek een wankele basis, want Dik zag dat er fouten zaten in de meetopstelling en in de reeksen met meetgegevens. Ach, zeiden wetenschappers, politici en bosbeheerders, elke proef vertoont wel foutjes, maar die vallen weg door de lengte van het onderzoek en de hoeveelheid aan meetgegevens, dus de conclusies kloppen echt.

Dat betwijfelde Dik. Hij werd in zijn mening gesterkt door zelf de cijferreeksen te analyseren en te vergelijken met de resultaten van andere proefopstellingen, onder andere in Duitsland. Hij gaf begin vorig jaar voor Provinciale Staten een presentatie met veel foto’s over het Noord Hollands Duinreservaat en liet daarmee zien dat de reeds uitgevoerde boskap niet heeft bijgedragen aan de natuurwaarden en aan de biodiversiteit in dit duingebied. Tot op het laatste heeft Dik eraan gewerkt om de beheerders -PWN en SBB – ervan te overtuigen dat dennen geen waterslurpers zijn. Op 3 november gaf hij daar nog een presentatie over aan PWN.

Met het overlijden van Dik verliezen we een fijn maatje. Een kritische persoon, die zich kon vastbijten en zich niet liet afschepen.

Dankjewel Dik, voor je inzet om onze duinbossen te behouden.

13 november: In Pulchri Studio Den Haag exposeert Philip Wiesman, samen met 5 andere grafische kunstenaars. Veel van zijn etsen zijn geïnspireerd door onze omgeving: magische dennenbossen te midden van de breedste en hoogste duinen van Nederland. Zie de mooie ets boven dit artikel. Werk van Philip siert al jaren de voorpagina’s van de begrotingen, jaarplannen en jaarrekeningen van de Duinstichting. Hij ontving op 2 oktober de Van Ommeren–De Voogtprijs voor zijn ets Arbor Magna. Philip staat trots met zijn prijs op bijgaande foto.

6 november: Als er iemand is die veel over de Schoorlse Duinen kan vertellen, dan is dat wel boswachterszoon Jan van Heerwaarden. Hij werd zelfs geboren temidden van de duinbossen. Zijn column heeft de tot de verbeelding sprekende titel bosnimfen, faunen en satyrs van vroeger en geesten van deze tijd. (klik op de titel om naar de column te gaan)

3 november: Op ons verzoek is een vergadering belegd met een hydrologisch deskundige van PWN over het watergebruik van dennenbomen. Daarover doet al jaren een hardnekkig verhaal de ronde, dat dennen meer water zouden gebruiken dan loofbomen of andere begroeiing. Dat verhaal is gebaseerd op onderzoek, dat door PWN werd uitgevoerd in Castricum. Daaruit is destijds de conclusie getrokken dat dennen waterslurpers zijn. Ons bestuurslid Dik Pruis maakt in een presentatie duidelijk dat  er een systematische fout zit in de door PWN gehanteerde methode, waardoor een vertekend beeld is ontstaan. Ondanks dat vertekende beeld, blijkt uit de cijfers van het onderzoek dat dennen iets minder water gebruiken dan loofbomen. Die conclusie komt overeen met onderzoeken die elders in Europa zijn uitgevoerd en ook met de door Alterra gepubliceerde overzichten. Desondanks ziet PWN (nog) geen reden om haar conclusie aan te passen.

Esther Rommel op werkbezoek in Schoorl

28 oktober: We vergaderen op ons verzoek met gedeputeerde Esther Rommel. Het gesprek gaat over twee onderwerpen. Het eerste betreft de afspraken n.a.v. ons Burgerinitiatief. We vinden dat Provincie, SBB en PWN ons goed informeren en op de hoogte stellen van hun plannen. Maar dat is nog geen samenspraak. We zien niet terug wat met onze inbreng wordt gedaan en vragen Esther om er op toe te zien dat de afspraken worden nagekomen.
Het tweede onderwerp is de Ambitiekaart, die was toegevoegd aan het deze zomer gepubliceerde Natuurplan van de Provincie. Op die kaart zijn de duinbossen verdwenen, zonder enig overleg. Esther Rommel verzekerde ons dat die kaart alleen bedoeld is als weergave van de nu bijna aflopende Natura 2000 Beheerplannen en zeker niet bedoeld is als leidraad voor de nieuwe plannen die nu worden ontwikkeld. We zijn daar natuurlijk door gerustgesteld, maar blijven het verwarrend vinden dat het een Ambitiekaart wordt genoemd.

6 oktober: Column van Antoinette Verbrugge (Terneuzen, 1959), voorzitter van stichting Frisse Wind.nu, trainer en coach, moeder en grootmoeder. Geeft mensen en dieren graag een stem. Grijpt kansen en heeft geleerd dat wat onmogelijk lijkt toch mogelijk blijkt. De titel van haar column is Hoe kun je de lucht bezitten, de zee, de bomen… Wat laten we achter?. (klik op de titel om naar de column te gaan)

5 oktober: Op uitnodiging van SBB wordt ons bestuur tijdens een rondleiding geïnformeerd over de plannen van SBB met het vorig jaar gekapte deel van het Van Steijnbos (in de Schoorlse Duinen). SBB laat de stobben van de omgehaalde bomen gedeeltelijk zitten, om daarmee het bodemprofiel zo goed mogelijk in stand te houden. Er gaat wel weer zwaar materieel de duinen in, maar de rijroutes zijn beperkt tot de routes die eerder door de grote harvester werden gebruikt. SBB projectleider Boukelien Bos: “we denken dat er dan toch genoeg zand zal gaan verstuiven”.

1 oktober: Notitie Bossenstrategie, opgesteld door de Stichting NatuurAlert. De notitie wordt binnenkort aangeboden aan de Vaste Kamercommissie LNV (van de Tweede Kamer) door oud  SBB directeur Frits van Beusekom. Lezen? Klik hier.

17 september: Boekbespreking van ‘Kerken van goud, dominees van hout‘ van Rob Bijlsma. Bij het lezen van het boek gaf onze redacteur vaak dezelfde reactie als bij het lezen van een boekje van Youp van ’t Hek:  “hij heeft groot gelijk”. Youp komt ermee weg zonder zijn standpunten te bewijzen, Rob voegt die bewijsvoering juist ruim en ruimhartig toe. Petje af voor zijn inspanningen en voor zijn wonderlijke combinaties van ogenschijnlijk los van elkaar staande dingen, die opeens toch zinvol en veelzeggend blijken. De hele boekbespreking vind je als je hier klikt.

1 september: Column van Rob Bijlsma (Nijmegen, 1955). Getogen op de Veluwe, in de buurt van Ede en Wageningen, waar hij op zijn tiende begon met vogelen. Zijn eerste verrekijker kocht hij in 1970 voor 88 gulden. De eerste aantekeningen stammen van twee jaar voordat Jefferson Airplane ‘Surrealistic Pillow’ uitbracht, jazeker, de plaat waarop het iconische ‘White Rabbit’ van Grace Slick is te vinden. Na verlaten middelbare school, tot vandaag de dag, is Rob zonder onderbreking bezig met vogelonderzoek. Waar kan dat anders dan in Nederland. Verder autodidact en veelschrijver met zwak voor alles wat leeft. Levenslange projecten: Planken Wambuis, Drenthe en Afrika. Schreef onder meer: Ecologische atlas van de Nederlandse roofvogels (1993), Handleiding veldonderzoek Roofvogels (1997), Algemene en  schaarse vogels van Nederland (samen met Fred Hustings en Kees Camphuysen, 2001), Living on the edge: Wetlands and birds in a changing Sahel, samen met Leo Zwarts, Jan van der Kamp en Eddy Wymenga, 2009) en Mijn roofvogels (2012). Het recente boek Kerken van goud, dominees van hout – Over de verwording van de Nederlandse natuurbescherming (2021, Atlas Contact) neemt de groene gekte op de schop, gebaseerd op eigen onderzoek en gepubliceerde wetenschap, uiteraard wel met zelfspot en de tong in de wang. En natuurlijk voorzien van verwijzingen naar klassieke strip- en andere helden in cartoons en kinderprogramma’s, Frank Zappa en de Bijbel.
Rob’s column heeft de titel Het bos als ongewenst product (klik op de titel om naar de column te gaan).

21 augustusJean-Pierre  Geelen citeert in de Volkskrant van 21 augustus een aardig stukje uit het boek Kerken van Goud, Dominees van Hout van Rob Bijlsma: “Natuurbeschermers houden niet van natuur, ze ‘verzuipen in het subsidiegeld’ en vormen een verdienmodel in een industrie waar duizenden een baantje moeten vinden. Beheerders zijn ‘zelfverklaarde analfabeten’, Ze vernielen juist natuur, om er iets voor in de plaats te zetten dat precies moet voldoen aan vooraf bepaalde doelen en strategieën waarover eindeloos is vergaderd en gepolderd, en die vaak weinig meer met vrije natuur van doen hebben maar meer met marketing en politiek. Tot overmaat van ramp weten hele legers voorlichters en pr-medewerkers journalisten en natuurliefhebbers moeiteloos inde luren te leggen met sprookjes over ‘oernatuur’ of juist ‘nieuwe natuur’.

1 augustus: Column van Bert Maes (Tilburg, 1944). Bert is ecoloog en cultuurhistoricus. Hij studeerde biologie en is specialist in o.a. oude bomen en schrijver van diverse boeken, waaronder de recent verschenen Atlas van de wilde bomen en struiken. Zijn column heeft als titel: Oude duinbossen en bomen in Noord-Holland (klik op de titel om naar de column te gaan).

30 juli: Bestuurslid Joke Volkers van de Duinstichting nodigt Theo Bakker uit, om samen de Schoorlse bossen in te trekken zodat ze hem duidelijk kan laten zien waar het precies om gaat. Dan kan ze enkele misverstanden uit de weg ruimen. Ons bestuurslid heeft aangeboden om te zorgen voor (elektrische) fietsen en een hapje en drankje voor onderweg. Wij hopen dat Theo Bakker deze uitnodiging aanneemt.

30 juli: Een reactie in de Volkskrant op de brief van Kees de Bakker die op 28 juli in de Volkskrant stond. De reactie is geschreven door bijna naamgenoot Theo Bakker uit Heiloo. Theo Bakker en Cor ten Haaf waren de mannen achter het onzalige plan uit 2015 om de net van de grote branden herstelde heidevelden in Schoorl tot op het zand af te graven en een deel van de afgegraven humus te storten op het strand. Het plan had de valse ondertitel “Herstel van vochtige heide en natte valleien naar aanleiding van de branden in 2009, 2010 en 2011”. Daarmee hebben Theo en Cor de bewoners van Schoorl flink op het verkeerde been gezet. Herstel na de branden, wie denkt daarbij aan afgraven van stukken grond waar bos eerst stond? Theo vindt het fijn als het duinzand in Schoorl gaat stuiven, in zijn woonplaats Heiloo zal hij weinig last ondervinden van stuivend Schoorls zand. Wij houden meer van een mix van wit- en grijsduin met naald- en loofbossen. Van de vele overgangen in het gebied. Omdat meer dan 50% van het gebied al bestaat uit open duin, verwachten wij niet dat meer van hetzelfde de biodiversiteit zal vergroten. Dat zou bovendien ten koste gaan van de zeldzame soorten die in en om de Schoorlse dennenbossen leven, zoals diverse soorten vogels (o.a. kruisbek, havik), paddenstoelen (waaronder zeer zeldzame als de geel-roze vezeltruffel), insecten (kijk eens naar de terpen van de mieren koloniën), amfibieën (o.a. zandhagedis), mossen en varens.

28 juli: Een mooie ingezonden brief in de Volkskrant van onze voorzitter Kees de Bakker.

28 juli: Dit was de laatste mogelijkheid om een zienswijze in te dienen
De Provincie NH heeft het ontwerp-Natuurbeheerplan 2022 ter inzage gelegd. Bij dit plan behoren kaarten van de natuurgebieden in NH. Op de kaarten van de Schoorlse Duinen zijn de bossen verdwenen. De Duinstichting is daar natuurlijk niet gelukkig mee, dit plan druist in tegen de afspraken die we met Gedeputeerde Esther Rommel hebben gemaakt. We hebben een zienswijze ingediend, waarin we onze bezwaren tegen het plan naar voren brengen.  Er is hard aan gewerkt om onze argumenten te onderbouwen. Onze zienswijze is hier beschikbaar.

17 juni: Met het oog op de komende vakantietijd een vervroegde plaatsing van de gastencolumn. Deze keer geschreven door wethouder Klaas Valkering (Alkmaar, 1993), met de titel: Gemeente Bergen wil in Omgevingsvisie 2040 areaal bos en natuur met 10% laten toenemen. Klaas werkte voor zijn wethouderschap op een advocatenkantoor in Alkmaar en in diverse (landelijke) functies voor het CDA en het CDJA. Klaas: “Op 26 maart 2019 ben ik, met toen krap 25 lentes achter me, als jongste CDA-wethouder ooit  geïnstalleerd. In de mooie gemeente Bergen NH ben ik onder ander verantwoordelijk voor de portefeuilles Armoede en Schuldhulpverlening, Wonen, Ruimtelijke Ordening en Natuur. Daar zet ik me in voor rust en resultaat. Rust voor een gemeente waarin het bestuurlijk lang onrustig was en resultaat voor die mensen die al zolang wachten bijvoorbeeld op hun eerste huis of op hulp bij stijgende schuldenproblematiek.”

juni: SBB maakt (via de boswachtersblog) bekend dat zij de binnenduinrand willen gaan OMVORMEN. Ze willen 30% van de dennen kappen, om ruimte te maken voor andere begroeiing. Er is dus geen plan om te herplanten waar wordt gekapt. ook niet met loofbomen, de natuur moet zelf maar zien hoe de gaten worden gevuld. In de gortdroge, kalkarme Schoorlse Duinen is er door de hoge stikstofdepositie een grote kans dat het een omvorming wordt naar een gebied met veel Amerikaanse vogelkers, esdoorn, berk, bramen, grassen en brandnetels. Zelf lezen? Klik hier:  Duindialoog in de Schoorlse Duinen – Schoorlse Duinen (boswachtersblog.nl) .


1 juni: Gastcolumn van mycoloog (paddenstoelen deskundige) Peter-Jan Keizer (Veldhoven, 1957), vrouw en twee kinderen. Peter-Jan studeerde in Utrecht, waar hij als gepromoveerd mycoloog werkzaam is bij Rijkswaterstaat. Veldbiologie is zijn grote passie. De column van Peter-Jan heeft als titel:
Natuurbescherming: een bureaucratische operatie  …  en de natuur om zeep

26 mei: Goed nieuws. Voor het eerst in de geschiedenis heeft een rechter klimaateisen opgelegd aan een privaat bedrijf. Shell moet actief gaan werken aan het verminderen van de CO2 uitstoot van haarzelf en haar klanten en kan zich niet meer verschuilen achter de smoes “als wij het niet doen doet een ander het wel”. Gefeliciteerd Milieudefensie!

1 mei: gastcolumn van Leffert Oldenkamp (Smilde, 1938). Leffert rondde in 1963 zijn studie Bosbouw af, deed van 1964 -1973 praktijkonderzoek aan De Dorschkamp, was van 1973-1979 houtvester voor Staatsbosbeheer Gelderland, deed van 1979-1983 een bosbouwproject in Java, was van 1984-1988 coördinator bosbouwkundig onderzoek en van 1988-1996 regiohoofd Staatsbosbeheer Gelderland. Vanaf 1996 tot heden is hij adviseur bosbeheer, onder meer voor het Landelijk Netwerk Bos- en Bosbescherming. De column van Leffert heeft de titel: “Bos, meer middel dan doel geworden“.

mei: Het rapport “Wood-Corr” van Professor David Smeulders (TU Eindhoven) over de invloed van boskap op onze CO2- balans is vanaf nu beschikbaar. Het rapport is helder: het duurt heel lang voor de CO2 die vrijkomt door bossen te kappen, wordt gecompenseerd door nieuw aangeplant bos. In die tussenliggende jaren ontstaat dus een grote “CO2-schuld”. Zie onderstaande figuur. Daarin staat de cumulatieve CO2-opname van een boom in een natuurlijk bos als stippellijn. De boom kan doorgroeien tot hij een natuurlijke dood sterft en geeft dan langzaam de vastgelegde CO2 weer vrij. De cumulatieve opname in een productiebos is weergegeven als rode lijn. Hier wordt de boom vroegtijdig gekapt en vervangen door jonge aanplant. Het verschil is de “CO2-schuld”.
De CO2 die vrij komt door bossen te kappen, wordt dus lang niet gecompenseerd door nieuw aangeplant bos. Zelfs niet als een gedeelte van dat  productiehout ‘duurzaam’ zou worden toegepast in meubels of bouw.

Het rapport is in het Engels, met veel formules. U kunt het rapport hier integraal downloaden.

Professor Dr Ir David Smeulders is hoogleraar Energie Technologie aan de faculteit Werktuigbouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven en wetenschappelijk directeur van 4TU.Energie,  het samenwerkingsverband op energiegebied van de 4 technische universiteiten.

1 april: gastcolumn van Reijnoud de Haan (Zwolle, 1951). In 1962 huurden zijn ouders van Staatsbosbeheer een vakantiehuis midden in de Schoorlse Duinen:  ‘De Blauwe Reiger’, midden in het bos aan de Julianalaan. Reijnoud was werkzaam als bibliothecaris en archiefmedewerker. Voordat Reijnoud in 2016 met zijn partner naar Egmond aan Zee verhuisde, nam hij na dertig jaar afscheid van de Fietsersbond Vught. Hij werd toen benoemd tot Lid van Verdienste van de Landelijke Fietsersbond. Met zijn partner fietste hij op vakantie naar en door 20 landen. Fietsend langs de grens van Oost-Polen kreeg hij een goede kijk op de geschiedenis van Europa. Na zijn verhuizing heeft Reijnoud zijn activiteiten voor de Fietsersbond hier voortgezet. Deze landelijke vakbond voor fietsers wil graag veilig en aangenaam fietsen. Vanuit Post-aan-Zee aan de Voorstraat te Egmond aan Zee rijdt hij geregeld met een groep van ongeveer 10 personen door de fraaie omgeving. Zijn column heeft als titel: “Burgers moeten invloed hebben: fietspaden horen zandvrij te zijn“.

1 maart: gastcolumn geschreven door Fabian Zoon (Zaandam, 1973). Fabian is statenlid in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Hij opgegroeid in de Wormer, maar met een sterke band met Alkmaar. Hij woont nu ‘in het prettige Koedijk’. Fabian is al tien jaar betrokken bij de provinciale politiek en sinds twee jaar fractievoorzitter. Met als doel de aarde een stukje mooier te maken, ook omdat zijn andere werk in de ICT niet bijdraagt aan een wereld met meer gelijkwaardigheid voor mens en dier. De column van Fabian heeft de titel: Natuurpijn

hoe lang nog? het voorjaar komt er aan!

28 februari: Het gaat niet goed op de Verspyckweg, het enige fietspad tussen Schoorl en Bergen aan Zee. Toen we op 5 oktober 2017 Eugenie te Hag (de toenmalige door de Provincie aangestelde omgevingsmanager) meenamen op een fietstocht door de Schoorlse  Duinen, lieten we haar zien dat we grote problemen verwachten door het vrijgemaakte zand ten westen van de Verspyckweg. Toen werd dit belangrijke fietspad al regelmatig ondergestoven. De afgelopen jaren werd het zand er af en toe afgehaald door SBB, zodat fietsers er nog wel door konden komen. De bomen aan de oostkant van het fietspad waren in 2017 nog gezond, maar we zagen wel aankomen dat ze verstikt zouden raken. Eugenie haalde haar schouders op en zei:

staat daar een bordje voetpad? een meter onder het zand?

“SBB weet wel wat ze doen hoor …”

Inmiddels is het fietspad over grote lengte onberijdbaar geworden. De Fietsersbond heeft er zelfs al over geklaagd.  Er staat een nogal dwaas bord bij het begin van de Verspyckweg, aan de Schoorlse kant (aan de PWN-kant staat niets). Wie heeft wat aan de volgende aanwijzing: “Mensen die slecht ter been zijn kunnen PWN bereiken via onderstaande route”. Een route die NIET onderstaand is

langzaam stervend bos

vermeld. De Verspyckweg is nu al maandenlang onbegaanbaar. Op de poster van SBB staat dat ze “samen met PWN werken aan een gepaste oplossing voor korte en langer termijn” (tikfout overgenomen van de poster). Waar is de ideeënbus? Wij weten een hele goede oplossing, die al dateert van ongeveer 1850: plant bomen aan.

SBB wil van het bos af, dat is wel duidelijk geworden. Voor dit bos is geen kapvergunning nodig, het gaat vanzelf wel dood. Wat zou SBB eigenlijk onder “bosbeheer” verstaan?

20 februari: een opiniestuk van onze secretaris Lammert MeskenHet Nederlandse bos verdient Kathedraaldenken.

Bossen zijn cultureel erfgoed dat wij doorgeven aan de generaties na ons, zoals generaties voor als erfgoed ons bossen als kathedralen nalieten. Het kappen van bossen van 80 tot 100 jaar oud, is een korte termijn actie met onomkeerbare lange termijn gevolgen voor de leefomgeving van de generaties die na ons komen. “Meer en beter bos”, dat is wat de Bossenstrategie van Minister Schouten
beoogt. Helaas, er wordt in Nederland op grote schaal gekapt. Kijk maar eens op www.bomenkapmeldpunt.nl  Kijk en huiver!

In het Natura 2000-gebied Schoorlse duinen worden  op grote schaal complete naaldbossen gekapt, zonder herplanting. Deze bossen zijn vanaf 1860 aangeplant om de door de toenmalige ontbossing ontstane zandverstuiving tegen te gaan. Om de omgeving van Schoorl weer leefbaar te maken.
In de Schoorlse duinen willen Provincie en SBB  (bovenop het verlies aan bos door de enorme branden rond 2010 en 2011) binnen 2 jaar nog 96 ha ontbossen: het nog resterende deel van het Dr. van Steijnbos (al 7,6 ha gekapt eind 2020), het Leeuwenkuilbos, de Frederiksblink en het Baaknolbos. Er is geen reden voor: de Schoorlse naaldbomen zijn gezond en vitaal, hebben geen last van verdroging en dragen daar ook niet aan bij. Naaldbomen hebben immers weinig water nodig om te overleven. Ze hebben ook geen last van de hoge stikstofdepositie dankzij de relatief hoge belastbaarheid van deze bomen (ze hebben een hoge KDW voor stikstof). Ze nemen CO2 op en geven zuurstof af. Naaldbos zorgt voor  efficiënte fijnstof filtering en adsorptie van vluchtige organische stoffen zoals PCB’s, dioxine, furanen etc.

Het kappen van bossen is niet duurzaam en draagt niet bij aan de biodiversiteit.
In hout zijn stikstof en CO2 vastgelegd. Bij verbranding van hout in biomassacentrales komen deze stoffen weer vrij. De CO2-uitstoot  is bij verbranding van hout tweemaal hoger dan bij verbranding van steenkool en het drievoudige t.o.v. verbranding van aardgas. Dankzij rekentrucs hoeft deze CO2-uitstoot niet te worden meegeteld. De redenering dat het verbranden van bomen klimaat-neutraal zou zijn, klopt niet. Dat is klip en klaar aangetoond door Prof. David Smeulders (TU Eindhoven).
Kaalkap van bos wordt goedgepraat, omdat het zou bijdragen aan de biodiversiteit. Recent onderzoek naar de ecologische effecten van kaalkap (J. den Ouden en G.M.J. Mohren, november 2020) stelt echter iets anders: “Kaalkap in een oud-bos-context vormt een bedreiging voor veel typerende soorten”.

Belanghebbenden werden niet betrokken.
Bij de complexe afweging van belangen zijn de gebruikers van het bos (omwonenden, recreanten en de plaatselijke middenstand) niet betrokken. Juist in deze tijd (Corona) hebben we gezien dat de natuur en dan vooral het bos belangrijk zijn voor ons welzijn. Bos is te belangrijk voor de samenleving, om grootschalige omvorming over te laten aan besluitvorming zonder intensieve betrokkenheid van de gebruikers. Toekomstige en huidige generaties omwonenden dienen een stem te hebben in beleidsmaatregelen die zich uitstrekken over een lange periode.

Nederland is het meest bosarme land van Europa. Noord Holland is een van de meest bosarme provincies van ons land. Wanneer we doorgaan op de ingeslagen weg, dreigen we een kaal land na te laten aan ons nageslacht.
Voor een verantwoord lange termijn doel helpt ons het  “Kathedraaldenken” dat filosoof Roman Krznartic beschrijft in zijn recente boek “De goede voorouder”. Goede voorouders houden rekening met de volgende generaties en stellen niet het eigen belang voorop.

1 februari: gastcolumn van Froukje Krijtenburg (Den Haag, 1956). Froukje is sinds 2018 gemeenteraadslid in de gemeente Bergen. Ze heeft sinds haar geboorte altijd een liefde gehad voor bos en duin. Haar grootouders hadden een huisje op Vlieland en dat is familiebezit gebleven. In 2000 is Froukje in Bergen komen wonen. Van professie is ze taalkundig antropoloog en als onderzoeker verbonden geweest aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Leiden, met als geografisch onderzoeksgebied oostelijk Afrika, met name Kenia. Haar onderzoek richt zich op de vertaalbaarheid van mondiale (ontwikkelings-)programma’s naar de lokale Oost-Afrikaanse praktijk. In het verleden was Froukje docent Engels en enige jaren werkzaam als docent aan de Berger Scholengemeenschap. Froukje schreef  voor ons een column met de titel: “Groot denken en klein doen in de Schoorlse duinen“.

de Verspyckweg is weg

23 januari: het leek 17 januari al erg met al dat zand op het druk bereden fietspad, maar het kon toch nog erger worden.

met veel moeite nog door te komen

17 januari: De Verspyckweg, het drukke fietspad tussen Schoorl en Bergen aan Zee, is nauwelijks meer te berijden. We zagen een oudere heer die behoorlijk overstuur was omdat zijn scootmobiel compleet was vastgelopen. Gelukkig waren er vriendelijke sterke mannen om zijn scootmobiel uit het zand te tillen. Helaas voor hem moest hij toen rechtsomkeerd terug naar Schoorl, in plaats van zijn bedoeling om naar Bergen aan Zee te gaan.

Mariaweg is weg

17 januari: De Mariaweg is gesloopt. Het was een paar jaar geleden nog het mooiste fietspaadje in de Schoorlse Duinen.

3 januari: Dolf Jansen spreekt in zijn column voor BNN-Vara over de boskap, hekelt het ‘verdienmodel’ van SBB en noemt de kap in Schoorl als voorbeeld: “Op te veel plekken in ons land worden bomen, bos, ondanks wat ik er steeds over schrijf en beweer, ondanks het gevoel wat ongeveer alle luisteraars van dit programma erbij hebben, nog steeds en steeds weer bedreigd. In de Schoorlse duinen, langs provinciale wegen in het oosten des lands, op plekken waar wethouders nog een net paar hectare weten te scoren voor woningbouw, of zelfs een bedrijventerrein“.

1 januari: Gastcolumn van Koos Bruin (Den Helder, 1948). Koos is sinds maart 2018 gemeenteraadslid van gemeente Bergen. Daarvoor was hij o.a. actief als beleidsambtenaar welzijn en volksgezondheid op het stadhuis van zijn geboorteplaats Den Helder, maar ook voorzitter van de winkeliersvereniging in de Helderse binnenstad. Ook hielp hij zijn vrouw met haar bloemenzaak in centrum Den Helder met ophalen van planten van veilingen en stekgoed van boomkwekerijen. Sinds 35 jaar woont hij in Schoorl en besloot zich na pensionering in te zetten voor de gemeentelijke problematiek van zijn gemeente. Hij richtte een lokale partij op, het is de enige lokale politieke partij die duidelijk  in het verkiezingsprogramma het protest tegen de bomenkap in de Schoorlse Duinen heeft verwoord. Koos Bruin wil blijven samenwerken met de Duinstichting om vanaf nu de nog resterende dennenbossen in de duinen te behouden. De column van Koos kreeg de titel “Zeewind door de haren heen voelen en de dennenbomen horen ruisen“.

niet demissionair, maar vertrokken

1 december: Gastcolumn van Robin Noorda (filmmaker bij Tropism Art & Science Collective). In verband met de Schoorlse boskap maakte kunstenaar Robin Noorda de film Biomassale Kaalkap en maakte hij bijgaande cartoon over de redeneertrant van Eric Wiebes.

Zijn column heeft als titel “De waan van Wiebes“.

toen kon je nog doorrijden als je durfde

29 november: Van de Fietsersbond kregen we bericht (met bijgaande foto) dat zij bij SBB het probleem hebben aangekaart van het stuifzand, dat op de Verspeijckweg de fietsers hindert, Zij hebben SBB gevraagd om een oplossing.

Helaas zal de situatie daar er niet beter op worden. Een groter deel wordt kaal gemaakt om meer zand te laten stuiven.  SBB is inmiddels begonnen met de voorbereidingen van de kap van een deel van het Van Steijnbos. Wij hebben de Fietsersbond aangeraden om de klacht ook bij de Provincie NH in te dienen, omdat de provincie de opdrachtgever is van de boskap.

12 november: Een zwarte dag. Zoals u wellicht weet, heeft onze stichting (met bloedend hart) een akkoord gesloten met gedeputeerde Esther Rommel. Dat akkoord houdt in, dat wij afzien van bezwaren tegen de voorgenomen kap van een klein gedeelte van het Van Steijnbos en dat de Provincie afziet voorlopig van verdere kap in de Schoorlse Duinen.
Door Stichting DuinBES (Duin Bergen Egmond Schoorl) is wel bezwaar gemaakt tegen de kap in het Van Steijnbos. Zij hebben de rechter gevraagd om een voorlopige voorziening om de kap te voorkomen. Hun verzoek was bedoeld om de vele bijzondere soorten die in het Van Steijnbos leven te redden en te voorkomen dat de wind vrij spel gaat krijgen in het er achter gelegen open gebied. De rechter is helaas niet in gegaan op het verzoek van Stichting DuinBES.
SBB is inmiddels begonnen met het merken van bomen ze willen gaan kappen en met de verdere voorbereidingen van de kap.

november: De gastcolumn voor deze maand is geschreven door Statenlid Remine Alberts. Een column met de sprekende titel Kappen met kappen.
Remine is geboren en getogen in Amsterdam in 1954. Ze heeft 25 jaar in de Haarlemmermeer voor de klas gestaan als docent Nederlands en geschiedenis. Van 1998 tot 2018 was ze gemeenteraadslid in Amsterdam, waar ze zich door de jaren heen naast zorg, onderwijs, cultuur, woningbouw en verkeer ook bezighield met de Amsterdamse Bomenverordening, het parkenbeleid, het Amsterdamse Bos en de recreatieschappen Twiske en Amstelland-Meerlanden. Sinds 2003 is ze Statenlid, eerst nog in combinatie met het raadslidmaatschap.
Van jongs af aan heeft ze zich sterk gemaakt voor een eerlijke maatschappij, waar menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staat. Dat deed ze al toen ze nog studeerde en later zowel in het onderwijs als als volksvertegenwoordiger. Hoewel ze officieel met pensioen is, gaat ze daar voorlopig mee door: er valt nog heel veel te verbeteren.

30 oktober: Vroege Vogels besteedt een hele aflevering aan de Schoorlse Duinen. We horen twee ecologen van SBB een compleet ander verhaal vertellen over de waarde van de bossen, dan we tot nu toe van SBB vernamen. Gelukkig wees één van beiden op een dennenorchis, een zeldzame plant, die maar op een paar plaatsen in Nederland voor komt. Met name zijn ze te vinden in de dennenbossen in de Schoorlse Duinen. Hij wees geen harlekijnorchis aan, dat is ook zo’n zeldzame plant. Ze waren uren aan het zoeken naar zandhagedissen voor ze er eindelijk een paar zagen. Kennelijk niet helemaal op de hoogte van de plekken waar zandhagedissen graag zitten. Hadden ze maar één van onze amfibie-kenners moeten meenemen. Gelukkig mocht ook onze voorzitter Kees de Bakker kort iets naar voren brengen. Hij vertelde over de betoverende sfeer die je ervaart tijdens een flinke wandeling door de Schoorlse bossen.

1 oktober: Media aandacht voor Johan Vollenbroek (MOB, bekend van ‘de stikstof uitspraak’). Hij heeft een aantal rechtszaken aangespannen tegen biomassa centrales. Kern van zijn betoog  is dat stoken van houtmassa op twee manieren het milieu schaadt:
– bij het verbranden komt veel stikstof (en fijnstof) vrij in de lucht,
– door de kap wordt de stikstof-opname van de bomen gestopt.
De Duinstichting  staat achter dit geweldige nieuwe initiatief van Johan!

oktober: Vogeldeskundige Rob Bijlsma breekt een lans voor het behoud van naaldbomen in “De Takkeling”.
“Laten we er geen doekjes om winden: de huidige mode om zogenaamd de biodiversiteit te verhogen via massale boskap heeft dramatisch uitgepakt voor roofvogels broedend in bossen.
Massale boskap ontneemt roofvogels hun woongebied
De nestboomkeuze van roofvogels valt grotendeels samen met exotische naaldbomen, in het bijzonder lariks, fijnspar, douglas en sitka, allemaal soorten die systematisch worden opgeruimd. En laten diezelfde roofvogels nu juist níet kiezen voor de ‘inheemse’ grove den, en al helemaal niet voor loofbomen. De ‘bosomvorming’ is funest voor roofvogels woonachtig in die gebieden.”
Bovenstaande is een samenvatting van een artikel dat Rob Bijlsma schreef in De Takkeling (28(3), 2020 249). Klik hier voor het complete artikel.
Rob Bijlsma is bekend vogeldeskundige, schreef veel artikelen voor SOVON en is auteur van Vogelboeken.
 

Noot  van de redactie: Het verhaal van Rob doet sterk denken aan een ‘wandeling met de boswachter’, die we jaren gelden maakten door Wimmenum, bij Egmond aan den Hoef. De boswachter wees trots op een aantal haviknesten boven in de dennen in een bosje aan de binnen duinrand. “Heel bijzonder, daar zijn we zuinig op” zei hij. Het jaar erop werd het bosje door PWN gekapt om plaats te maken voor een zandvlakte. Inmiddels is het vergrast.

oktober: gastcolumn van Gerard Köhler, over de zin en onzin van Natura 2000. Geboren in Den Helder in 1956, maar Gerard groeide op in Bergen en woonde lange tijd in Schoorl. Hij is sinds maart 2019 lid van Provinciale Staten in Noord Holland en getrouwd met de dorpstandarts van Schoorl. Op en top Schoorlaar. Hij leeft mee met het wel en wee van de Schoorlse Duinen. Dat blijkt uit zijn gastcolumn voor de Duinstichting voor de maand oktober.
Hoe bevalt het werk als Statenlid?
Het is al weer een tijd na de verkiezingen maar het is nog steeds wennen moet ik zeggen. Het is een wereld die ik niet kende. Ik was niet bekend met de politiek en het is wennen aan mensen en procedures. Ik stak altijd veel tijd in vrijwilligerswerk, ik ben ook voorzitter geweest van een voetbalclub maar ik heb het nu drukker dan ooit. Dus je moet gaan focussen en kiezen, concentreren op een paar dingen en daar mensen in meekrijgen.
Wat wil je bereiken?
Ik wil me concentreren op Natura 2000. We moeten de ambitie daar echt bijstellen. We hebben ook met landelijke politiek te maken. Ik wil het besef bereiken dat waar we met Natura 2000 mee bezig zijn zeer onproductief is: het besef dat we de natuur niet kunnen beheersen. We zijn nu één groot park aan het aanleggen en aanharken.

september: de Duinstichting vraagt monumentale status aan voor de oude duinbossen in Schoorl.

september: Door stichting DuinBES is bezwaar gemaakt tegen de vergunning die door de gemeente Bergen is verleend voor de kap van een deel van het Van Steijnbos. Deze maand mogen zij hun bezwaar nader toelichten in een hoorzitting van de Bezwarencommissie. We zijn erg benieuwd naar het standpunt  van deze commissie.
De kap van dit deel van het Van Steijnbos is onderdeel van de compromis-afspraken die de Duinstichting eerder maakte met gedeputeerde Esther Rommel. De gedeputeerde beloofde om (in deze beheerperiode) af te zien van de voorgenomen kap van het Leeuwenkuilbos en zegde toe dat de Duinstichting inspraak krijgt in het nieuwe beheerplan (2022).

9 september 2020Burgemeester Peter Rehwinkel en wethouder Klaas Valkering komen op bezoek bij de Duinstichting. Ze hebben een mooie bos bloemen meegenomen en spreken hun dank uit voor het vele werk de dat Duinstichting heeft verricht voor de gemeenschap, met alle inspanningen om de bossen in de duinen te redden. Wij voelen ons zeer vereerd.

september: nieuwe column. Deze keer van Rob Chrispijn (mycologische vereniging), over paddenstoelen.

26 augustus: Het monitoroverleg is weer opgestart. Wij zijn als Stichting  door de Provincie gevraagd om mee te doen met de monitoring en de evaluatie van de omvormingen die tijdens fase 1 hebben plaats gevonden in de schoorlse Duinen. De bespreking verliep prettig. Het belangrijkste verschil van inzicht gaaat over de partijen die nog meer bij de monitoring betrokken zullen worden. Wij zijn van mening dat het moet gaan om lokale partijen, die blijk hebben gegeven van grote betrokkenheid bij het duingebied. De provincie heeft echter een aantal partijen buiten gesloten. We noemden enkele voorbeelden van organisties die niet ogen meedoen: de dorpsverenigingen van Groet, Schoorl, Bergen en Egmond, de stichtingen Natuurbelang, Local Spirit en DuinBES en de vereniging van ondernemers Recron.

25 augustus: Auteur van misdaadromans en actiethrillers (en voormalig gebiedsbeheerder voor Staatsbosbeheer) Jacob Vis heeft speciaal voor onze Stichting een prachtig essay geschreven over de dreigende boskap in Nederland en de pogingen om de kap tegen te gaan. Het essay is nog niet in druk uitgebracht, maar al wel voor u beschikbaar, als u klikt op de titel: ‘DE WORTELS VAN HET VAK

Jacob hield op 13 januari een vlammend betoog bij Provinciale Staten, tegen de kap in de Schoorlse duinen. Die toespraak vindt u door hier te klikken.

Hier meer informatie over Jacob Vis.

1 augustus: nieuwe maand, nieuwe column. Deze keer Commissaris van de Koning Arthur van Dijk over zijn passie voor de duinen.
Arthur van Dijk (57, lid VVD) is sinds 7 januari 2019 commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland en daarmee voorzitter van zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten. Eerder was hij wethouder in de Haarlemmermeer (met Schiphol in zijn portefeuille). Daarvoor werkte hij, na zijn studie Fiscaal Recht aan de Universiteit van Leiden, op diverse afdelingen van het ministerie van Financiën. Daarbij hield hij zich met name bezig met het opsporen van fiscale delicten. Van 2013 tot 2019 was hij algemeen voorzitter van Transport en Logistiek Nederland.

juli: Er is (te) snel een spoedwet aangenomen om weer vergunningen te kunnen  verlenen voor de bouw of voor uitbreiding van de veestapel: de Spoedwet Aanpak Stikstof (SAS).
Voor het klimaat wil de overheid miljoenen bomen gaan planten, maar .. de overheid zet met  de SAS een premie op extra boskap en afgraven in N2000 gebieden. Door extra kap en afgraven in N2000 gebieden ontstaat ruimte voor extra stikstofuitstoot zonder dat de stikstofemissie wordt verlaagd. Kortom, na de PAS kan er toch weer met stikstof worden gesjoemeld ten koste van de natuur.
Meer lezen? klik hier.

31 juli: We hebben een nieuwe secretaris. Lammert Mesken. Hij moet nog als bestuurslid worden gekozen in de eerstvolgende bestuursvergadering, maar is alvastbegonnen.

1 juli: Twee bestuursleden zijn afgetreden: Marijke van Amerom en Marga Geurds. Hun opvolgers waren al per 1 juni benoemd. Lees meer op onze pagina ‘mensen’.

1 juli: Nieuwe maand, nieuwe column. Deze keer auteur en ex SBB-manager Jacob Vis over Zwarte Dennen.

1 juli: in &Holland, het e-magazine van de Provincie NH staat een interview met oud-voorzitter Jan Engelbregt. Het interview staat ook op de website van de Provincie.
Wil je het lezen, klik dan op onderstaande links:
https://magazine.noord-holland.nl/2020-3/inspraakmogelijkheden/  en dan klikken op de + bij Burgerinitiatief
https://www.noord-holland.nl/Bestuur/Inspraak/interview_burgerinitiatief_Jan_Engelbregt

20 juni: In het Noord Hollands Dagblad staat vandaag een artikel over een werkbezoek van gedeputeerde Esther Rommel aan de duinen bij PWN. Daar laat iemand haar zien, dat stikstof eenvoudig is te bestrijden met kalk. Fabeltje of het ei van Columbus?

Het is helaas alweer een fabeltje van PWN, want het is waar en niet waar. Het lijkt erop dat de gedeputeerde het voor zoete koek heeft aangenomen.
De aan haar getoonde reactie gaat op voor de stikstof die in de vorm van de stikstofoxiden (NO2 en NO) uit de lucht is neergedaald en vervolgens met water in de grond is omgezet in salpeterzuur of salpeterigzuur.
De reactie gaat niet op voor de stikstof die als ammoniak (NH3) uit de lucht is neergedaald en met water verandert in ammonia. Pas als de ammoniak door planten is opgenomen, komt na afsterven die stikstof vrij als een zure verbinding.
We hebben de demonstratie van PWN voorgelegd aan stikstofdeskundige Johan Vollenbroek van MOB (Mobilisation for the Environment) en zijn korte maar veelzeggende reactie is: “deels onjuist
De laatste zin van het artikel (Esther Rommel aan het woord) klopt in ieder geval niet zoals het hier staat.

Wat ook niet juist is in dit artikel, is de uitspraak van gedeputeerde Esther Rommel, dat er in grijs duin meer biodiversiteit zou zijn dan in bos.

Een eerdere fabel die door PWN werd verspreid, is dat de dennen in de duinen verantwoordelijk zijn voor de verdroging. Hier meer daarover.

3 juni: Het is een verdrietige dag, want vandaag heeft de gemeente Bergen NH vergunning verleent voor het kappen van een gedeelte (7,6 ha) van het Van Steijnbos. Weer gaat een mooi (en voor de beschutting belangrijk) stuk dennenbos verloren. Onze Stichting zal zich vanzelfsprekend aan het compromis houden dat werd gesloten met gedeputeerde Esther Rommel en geen bezwaar maken tegen deze kap. We hebben vernomen dat andere groepen en stichtingen wel bezwaar zullen maken en wensen hen daar natuurlijk veel succes bij!

3 juni: De in maart opgericht Stichting Natuuralert heeft vandaag in dagblad Trouw de leden van de Tweede Kamer opgeroepen om geen kaalkap meer toe te staan. In het bestuur van deze stichting zit o.m. oud SBB directeur Frits van Beusekom.

1 juni: Vanwege gezondheidsredenen heeft Jan Engelbregt zijn functie als voorzitter neergelegd, hij is wel bereid om bestuurslid te blijven en de nog openstaande puntjes van het burgerinitiatief af te wikkelen. Door het bestuur is Kees de Bakker per 1 juni gekozen als de nieuwe voorzitter. Meer op onze pagina ‘mensen’.

1 juni: Onze website heeft een nieuwe rubriek: een maandelijkse column met berichten van gastschrijvers. De eerste schrijver van een column is de burgemeester van de gemeente Bergen NH, de heer Rehwinkel. Lees zijn column hier.

29 mei: Johan Vollenbroek (MOB) gaat in beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland over de biomassa centrale van het Zweedse Vattenfall in Diemen. We noemen hier enkele opmerkelijke punten in het beroepschrift:

 • Houtstook betekent simpelweg meer NOx, SO2, HCl en HF-emissie dan gasstook.
  De stikstof- en zuurdepositie op Natura 2000-gebieden waaronder ook Naardermeer zal gaan toenemen bij in gebruik name van de BMC. Voor de Natura 2000-gebieden is het van belang of de deposities van NOx, SO2, HCl en HF in werkelijkheid
  zullen gaan veranderen. Het gaat om de daadwerkelijk en feitelijke effecten die zullen gaan optreden. Het is evident dat de daadwerkelijke deposities in de praktijk zullen gaan toenemen als gevolg van vervanging van schone gasstook door relatief vuile houtstook.
 • In de omgevingsvergunning zijn voor HCl en HF geen emissienormen en geen meetverplichtingen opgenomen, zodat handhaving niet mogelijk is. Voor zware metalen zijn jaargemiddeldes aangevraagd. Echter, die worden ook niet continu gemeten en zonder meting kan op jaargemiddeldes niet worden gehandhaafd.

18 mei: De Commissie LNV van de Tweede Kamer beantwoord een brief van ons bestuurslid Joke Volkers (waarin zij bezwaren uit tegen het beleid van minister Schouten betreffende de boskap) als volgt: “De commissie heeft besloten dat er in uw brief informatie staat die gebruikt kan worden tijdens het te zijner tijd te voeren commissiedebat over de nog te ontvangen Bossenstrategie.”

1 mei: Er was al langer een vacature in het bestuur. Daar komen er nog 2 bij. Bestuurslid Marga Geurds gaat verhuizen en heeft daarom te kennen gegeven per 1 juli  af te willen treden. Voor Marijke van Amerom is 1 juli de datum waarop zij volgens het rooster zal aftreden. Vanwege gezondheidsredenen stelt zij zich niet herverkiesbaar.
Daarom zijn 3 nieuwe bestuursleden gezocht. Per 1 mei zijn toegetreden tot het bestuur de heren Dik Pruis, Richard Bakker en Kees de Bakker.

12 maart: De Duinstichting is uitgenodigd voor overleg met gedeputeerde Esther Rommel. De standpunten liggen aanvankelijk natuurlijk ver uit elkaar, maar er was gelukkig ruimte voor wederzijds begrip. Esther wees ons er op, dat de provincie door het Rijk verplicht is om voldoende ‘natuurherstelmaatregelen’ uit te voeren. We kwamen tot een voor ieder aanvaardbaar compromis. Niet blij, maar wel tevreden ging onze delegatie naar huis. Kort na de bespreking hebben wij de Commissaris van de Koning er van op de hoogte gebracht, dat wij ons burgerinitiatief intrekken als Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten akkoord gaan met het bereikte compromis. Het zal aan de uitbraak van Covid-19 liggen dat wij nog geen bevestiging vanuit GS en PS hebben ontvangen.
De volledige tekst van het compromis:

 • Afspraken Schoorl
  – Kap van het dr. Van Steijnbos conform de kaart van Staatsbosbeheer (zie gearceerde deel in de bijlage)
  – Het Leeuwenkuilbos niet kappen gedurende deze beheerplanperiode.
  – Monitoring van de kap van het dr. Van Steijnbos vindt plaats conform Natura 2000-systematiek, waarbij aanvullend ook inzichtelijk gemaakt wordt welke bijzondere soorten erbij komen en weg gaan in het beïnvloedingsgebied van de kap.
  – De resultaten van de eerste planperiode bespreken wij in het evaluatietraject mede met de Stichting + stichting participeert in het opstellen van het beheerplan van de volgende planperiode.
 • Afspraken NHD
  – PWN informeert proactief over de beoogde kapplannen en stelt in samenspraak met de stichting een meerjarenplan op voor de looptijd van het beheerplan. In dit plan wordt besloten op welke manier met de bossen om te gaan in het gebied.
 • Afspraken algemeen rondom burgerinitiatief.
  – In zijn algemeenheid geldt dat niet wordt gestopt met alle kap in het duin. Bosbeheer (dunningen) blijven plaatsvinden in beide gebieden.
  – Als aan alles wat hierboven wordt beschreven wordt voldaan trekt de Stichting zijn burgerinitiatief in.

21 februari: Door gedeputeerde Esther Rommel is de Duinstichting uitgenodigd om haar in 3 kwartier nader te informeren  over ons standpunt en over onze argumenten. Dat hebben we middels een presentatie met uitgebreide toelichting gedaan. De bijeenkomst was niet door Esther bedoeld voor overleg of voor het bereiken van een gezamenlijke conclusie.

3 februari: Statenvergadering. Tijdens de behandeling van het burgerinitiatief, mag Jan Engelbregt als voorzitter van de Duinstichting een korte inleiding geven en vervolgens van de Duinstichting plaatsnemen naast de commissaris van de koning, heer Arthur van Dijk. Ter voorbereiding is aan alle statenleden een informatie pakket toegestuurd, met de titel “de puntjes op de i”. U kunt de informatie hier inzien. Diverse fracties stellen vragen en dienen moties in. De vergadering wordt geschorst zodat gedeputeerde Esther Rommel haar reactie kan voorbereiden. In haar reactie geeft zij aan dat zij eerst in gesprek wil met de Duinstichting. De behandeling van ons burgerinitiatief wordt daarop met onze instemming verdaagt naar een volgende Statenvergadering.

16 januari: Vergadering van de Commissie NLG. Jan Engelbregt kreeg voor de Duinstichting slechts 5 minuten spreektijd om aan te geven hoe belangrijk de duinbossen zijn vanwege de vele planten en dieren die er in, om en van leven. Vòòr de vergadering kreeg een beleidsambtenaar een half uur de tijd om in een ’technische briefing’ het ambtelijke standpunt naar voren te brengen, met als duidelijke boodschap dat de bossen weg moeten. Klik hier voor de toespraak van Jan.

13 januari: In de expert-meeting van de provinciale commissie NLG (Natuur, Landbouw en Gezondheid) mogen we een presentatie houden van 10 minuten. Het standpunt van de Duinstichting werd gepresenteerd door Jan Engelbregt en Dik Pruis. Ook mogen we expert-sprekers uitnodigen. De experts die het in de vergadering voor ons opnamen zijn beiden oud SBB-managers: Leffert Oldenkamp en Jacob Vis. De informatiebundel die wij de commissieleden tevoren hadden toegezonden kunt u hier lezen.

Jan Engelbregt biedt het Burgerinitiatief aan aan Commissaris van de Koning Arthur van Dijk

29 november: Op feestelijke wijze hebben we 8.500 handtekeningen voor ons burgerinitiatief aangeboden aan de heer Arthur van Dijk, de Commissaris van de Koning in NH. Heel ruim meer dan de benodigde 5.000.
We hadden totaal zelfs 12.500 steunverklaringen ontvangen, maar helaas ontbraken soms de door de provincie voorgeschreven persoonsgegevens als geboortedatum of huisadres. Ook waren er steunverklaringen bij van mensen buiten onze provincie.
Bij de stapel met handtekeningen zal een aanbiedingsbrief met een uitgebreide toelichting. De aanbiedingsbrief en de toelichting kunt u hier lezen.
Het burgerinitiatief wordt behandeld in de Statenvergadering op 3 februari. Op 13 en 16 januari mogen we toelichtingen geven aan de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid.

november: Kijk eens hoe mooi de herfstzon tussen de grillige stammen van de dennenbomen straalt door het Schoorlse dennenbos:

begin november: Uitspraak van de Hoorcommissie over ons bezwaar tegen de Omgevingsdienst (OMD, voorheen RUD) over kap door PWN binnen de gemeente Bergen NH. De Hoorcommissie heeft onze klacht tegen de RUD weliswaar afgewezen, maar in haar overwegingen wel gesteld, dat de OMD informatie had moeten doorgeven aan PWN, dat boskap in de gemeente Bergen NH vergunningsplichtig is en dat PWN vergunning had moeten aanvragen.

1 november: In de Alkmaarse Courant staat een mooi artikel, waarin veel duidelijk wordt gemaakt over de vergunning aanvraag die SBB bij de gemeente Bergen wil gaan doen voor de kap van het Leeuwenkuilbos en het Van Steijnbos.

31 oktober: Een delegatie van onze Stichting is te gast bij PWN voor uitleg over hun (kap-)plannen. PWN heeft grote plannen In de zeereep van de duinen bij Heemskerk willen ze in overleg met de Kustverdediging (Rijkswaterstaat) doorbraken gaan maken. Ogenschijnlijk verzwakt dat het duin, maar het is de bedoeling dat inwaaiend zand de tweede duinenrij gaat versterken. Voor de komende winter heeft PWN geen grote kapplannen, wel wat kleinere, om op diverse plekken de bosranden wat meer open te maken. Voor volgen jaar heeft PWN wel een ingrijpend kapplan, dan staan 2 hele bossen nabij Bergen-NH (nabij de Zeeweg) op de nominatie om te worden gekapt. Het gaat hier om gezonde, mooie bossen in de binnenduinrand, dus we begrijpen totaal niet waarom die weg zouden moeten.

31 oktober: Door de Provincie, de gemeente Bergen-NH en SBB wordt in een gezamenlijk persbericht de suggestie gewekt dat er minder zal worden gekapt. Met name het Baaknolbos wordt genoemd als bos waarvoor ze hun best willen doen om het te sparen. Op zich is dat natuurlijk een goed bericht, ware het niet, dat er als voorwaarde bij staat dat wel een alternatief moet worden gevonden. Een ander bos kappen? In het persbericht staat ook dat vlot moet worden begonnen aan de kap van 20 hectare bos. Daarmee bedoelen ze het Leeuwenkuilbos en het Van Steijnbos. Een artikel in de Alkmaarse Courant met de titel “Veel minder kap in bossen van Schoorl” maakte de situatie er niet duidelijker op. Gelukkig publiceerde de krant een dag later een duidelijker artikel, met als kok “Verminderde bomenkap is slechts schijn”.

31 oktober: Door PWN is ons bestuur uitgenodigd voor een toelichting op de geplande beheerwerkzaamheden in het Noord Hollands Duinreservaat. We zijn benieuwd. Goede gelegenheid om gelijk even te vragen waarom ze zoveel bomen hebben ‘geringd’ in het bos bij Bergen. Dit ‘ringen’ is het rondom de stam verwijderen van een strook van de bast. Door ringen sterft de boom af.

14 oktober: Van de voorzitter van het Participatie Platform van SBB krijgen we antwoord op onze brief van 24 augustus. Er staat in dat onze brief tijdens de vergadering is besproken en voor kennisgeving is aangenomen. En verder dat ze onze keus om niet te participeren respecteren. Daarmee gaat het Platform helaas voorbij aan de essentie in onze problemen met dit platform: minister Carola Schouten schrijft ons dat er een onafhankelijk forum komt, maar dit platform is niet onafhankelijk het wordt gestuurd door SBB. Sterker: door SBB wordt bepaald welke onderwerpen wel en welke niet aan de orde mogen komen.

11 oktober: Symposium van de Mycologische Vereniging in De Blinkerd in Schoorl. Tijdens het symposium werd de digitale verspreidingskaart van paddenstoelen officieel gepresenteerd. Het was niet toevallig dat het symposium in Schoorl plaats vond. De Schoorlse Dunien behoren qua paddenstoelen tot de top van de meest waardevolle gebieden van Nederland. In dit duingebied komen zowel allerlei belangen als verschillende inzichten over beheer en behoud bij elkaar: enerzijds wil men grote projecten als het realiseren van nieuwe stuifduinen, gecombineerd met werkzaamheden in het kader van de PAS (terwijl deze regeling is afgeschoten door de Hoge Raad), anderzijds is er breed verzet tegen grootschalige kap en worden pogingen gedaan tot behoud van de hier aanwezige natuurwaarden. Wilt u een aantal bijzonder paddenstoelen zien die voorkomen in de Schoorlse Duinen, klik dan hier.

19 september: Bij de Provincie in Haarlem vond een hoorzitting plaats. In de zitting werd ons bezwaar behandeld tegen de kap- en afgraafwerkzaamheden die PWN afgelopen winter zonder vergunning van de gemeente heeft uitgevoerd in Egmond. Waarom bezwaar tegen werk dat al is uitgevoerd? PWN wil nog meer gaan kappen en afgraven. Daar behoort volgens ons in een rechtsstaat vergunning voor te worden aangevraagd. Omwonenden behoren de gelegenheid te krijgen om op een normale manier bezwaar te kunnen maken als een natuurgebied in hun directe omgeving wordt omgevormd van bos naar grasland en zand. Zie ook hieronder bij 23 juli, toen ons bezwaar informeel werd behandeld en bij 11 april, toen we het bericht van de RUD ontvingen dat zij hadden besloten niet te handhaven omdat volgens hen geen vergunning nodig was. De RUD heet inmiddels Omgevingsdienst, maar wij houden hier nog even vast aan de oude naam, omdat die nog gold toen deze procedure begon.
Een commissielid vroeg ons na aanhoren van onze presentatie, waarom we destijds geen bezwaar hadden gemaakt tegen het Beheerplan. Ons antwoord bestond uit 2 delen:
– Hoe konden wij vermoeden dat onder de naam Beheerplan een plan schuil ging  voor een grote omvorming en voor kap van groten bossen? We waren door de naamgeving in slaap gesust.
– Als we wel een bezwaar hadden ingediend, dan was dat direct terzijde geschoven, omdat er helemaal geen bezwaar kon worden gemaakt tegen PAS-maatregelen en tegen ‘maatregelen voor natuurherstel’.
De commissie doet uitspraak begin november. Die uitspraak is een advies aan Gedeputeerde Staten (GS). Merkwaardige situatie: De RUD valt onder GS, GS is verantwoordelijk voor het Beheerplan en GS is opdrachtgever van PWN. Wie keurt het vlees en wie is de slager?

Wil je alle stukken in zien? Klik dan hieronder op de links:
Onze pleitnota en onze presentatie op 19 september
Het verweer van RUD
Ons bezwaarschrift 15 mei
De afwijzing van de RUD van 11 april
Onze aangifte van vernieling op 28 november 2018.

19 september: Eindelijk, de eerste Nieuwsbrief die op grote schaal kon worden verzonden. Was hard nodig, om ons Burgerinitiatief onder de aandacht te brengen. Gelijk begonnen de handtekeningen binnen te stromen.
Geen Nieuwsbrief ontvangen? U kunt hem ook hier downloaden.

17 september 2019: Door Gedeputeerde Staten is het Natuurbeheerplan 2020-2024 goedgekeurd. Op het plan waren 78 zienswijzen ingediend. Pas na de goedkeuring krijgen de indieners van zienswijzen te horen wat er met hun zienswijze is gedaan. Met de meeste NIETS. Onze zienswijze was omvangrijk en goed en goed gedocumenteerd. Er werden veel aspecten van natuurbeheer in genoemd, waaronder ook het ontbreken van een bossenstategie in de plannen van de Provincie Noord Holland. Alleen op dat laatste aspect is ingegaan in de beantwoording: “GS honoreren uw verzoek niet. De keuze om een dergelijke strategie te maken is geen onderdeel van het Natuur-beheerplan. Het Natuurbeheerplan betreft alleen kaarten waarop onze natuurambities en beheerdoelen staan aangegeven. In het kader van de uitvoering van de Natura 2000-herstelmaatregelen hebben we regelmatig contact met deze Stichting. We zullen middels een separate brief reageren op hun voorstel.” Waar blijft de reactie op al de andere punten die wij in onze zienswijze naar voren hebben gebracht? Waarom is er geen beroeps- of bezwaarprocedure? Waar kunnen wij terecht met een klacht?

3 september: Filmproducent Robin Noorda Art & Cinema uit Amsterdam heeft een kort filmpje (8 min) gepubliceerd over de boskap die in heel Nederland plaats vindt. Ook aan de Schoorlse- en Noord-Kennemerduinen wordt ruimschoots aandacht besteed. U kunt de film bekijken door hier te klikken.

1 september: Na telling blijkt dat we in de lastige zomertijd toch al ongeveer de helft binnen hebben van de 5.000 benodigde handtekeningen voor ons burgerinitiatief. Doe mee, download de lijst en vul die in.

27 augustus: Onze voorzitter wordt geïnterviewd over de wereldwijde ontbossing door het programma StandpuntNL. Nog een keertje horen? Klik op het pijltje in de balk hieronder.

De volgende spreker in het programma was een boswachter van SBB, die een grote fout maakte door te zeggen dat dennen jaarrond meer water gebruiken dan andere bomen en dus weg moeten omdat ze voor verdroging zorgen. Dit verhaal berust op een hardnekkig misverstand, een fabel die ooit door PWN naar buiten is gebracht en helaas in tal van rapporten opduikt als ‘bewijs’.  Het waterverbruik jaarrond van dennen is zeker niet hoger dan dat van loofbomen. In de droge tijd (zomer) gebruiken ze veel minder water dan loofbomen, in de natte tijd (winter) zijn loofbomen hun blad kwijt, in die periode gebruiken dennen natuurlijk nog steeds wel water.  Meer lezen over watergebruik door bomen? Ga naar onze pagina “fabels van wetenschappers?” .

24 augustus: Onze Stichting heeft schriftelijk aan SBB en aan minister Schouten laten weten dat we niet mee zullen doen aan het ‘Participatie Platform“. In een brief die wij van minister Schouten ontvingen, werd dit platform aangekondigd als onafhankelijk forum. Daar hadden wij   natuurlijk graag aan meegedaan. De werkelijkheid bleek anders: in het platform bepaalt SBB wat wel en niet op tafel mag komen. Er mag van SBB bijvoorbeeld niet over de omvormingsplannen worden gesproken en niet over de boskap. SBB wilde zelfs dat de deelnemers ‘ambassadeur van SBB’ zouden worden. Wij vinden dat door de beperkingen die SBB oplegt geen sprake kan zijn van het door de minister beoogde onafhankelijke overlegorgaan en hebben daarom voor de eer bedankt.

1 augustus: PWN heeft bij de gemeente Bergen NH vergunning aangevraagd voor het maken van stuifkuilen in Egmond. Ze noemen het “reactiveren van stuifkuilen in het kader van natuurherstel”. We zijn niet tegen stukjes zand in de duinen, die horen er. In dit geval gaat het echter om veel grond die PWN wil gaan verplaatsen: totaal 6.500 m3. We vragen ons af hoe veel stuifkuilen PWN beoogt en hoe groot die zullen worden. We overwegen het indienen van een zienswijze.

Moeten onze kleinkinderen en achterkleinkinderen hier nog 80 jaar tegenaan kijken?

23 juli: Het is al weer een tijdje geleden, maar PWN heeft afgelopen herfst een heel bos omgevormd tot een zandhoop. Zie bovenstaande foto. We hebben op 27 november aan de RUD (nu Omgevingsdienst) om handhaving gevraagd om deze volgens ons illegale activiteit te stoppen. Dat verzoek werd door de RUD op 11 april afgewezen. Lang nadat de kap was uitgevoerd. Er zijn excuses voor aangeboden, maar het blijft toch onverteerbaar dat het zo lang moest duren om een verzoek tot handhaving af te handelen.
De RUD besloot om niet tot handhaving over te gaan, omdat volgens hen de kap door PWN niet illegaal zou zijn. PWN had volgens de RUD geen vergunning nodig voor kappen, stobben verwijderen en grond afgraven (kortom definitief onomkeerbaar verwijderen van een bos). Terwijl dit plaats vond op grondgebied binnen de gemeente Bergen NH en volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente voor dit werk wel vergunning moet worden aangevraagd.
Tegen de afwijzing hebben wij op 15 mei bezwaar gemaakt bij de Provincie NH.
Door de Provincie werd ingeschat, dat ons bezwaar zich goed leent voor informele behandeling, omdat een compromis voor de hand ligt.

De informele behandeling vond plaats op 23 juli in het Provinciehuis.
Wij vonden het een misser bij deze bespreking dat de gemeente Bergen NH niet was uitgenodigd en dat PWN alleen een ecoloog had afgevaardigd. Hij kon die weliswaar veel vertellen over de ecologie van de duinen, maar kon geen gesprekspartner zijn over vergunningskwesties.
Een compromis was in deze samenstelling niet te bereiken, zelfs de door ons voorgestelde conclusies waren niet bespreekbaar. Met als gevolg dat ons bezwaar nu alsnog formeel moet worden behandeld door een onafhankelijke commissie.

Deze zaak is van groot belang, omdat PWN in de pers heeft aangekondigd door te gaan met kappen en met het omvormen van bos naar zand. Het kan toch niet de bedoeling van PWN zijn om dat illegaal te doen?

Wist u dat PWN op basis van het beheerplan die waardevolle bossen met al het leven daarin wil opofferen  “in de hoop dat uiteindelijk de natuur ontstaat die we graag willen, maar dat kan wel 60 tot 80 jaar duren” ? Die “wensnatuur” is grijs duin. Duingrasland met zanderige gedeelten en lage begroeiing. Bij de aanhoudend hoge stikstofdepositie is dit soort natuur volgens ecologen echter kansloos.

17 juli: Op advies van wethouder Klaas Valkering hebben we de raadsleden van de gemeente Bergen NH allen benaderd met informatie tegen de kap van het Leeuwenkuilbos en het van Steijnbos. In onze brief hebben we onze argumenten op een rij gezet en de raadsleden aangeboden om hen persoonlijk of in groepsbijeenkomsten nader te informeren. U kunt de brief hier inzien.

12 juli: Wethouder Klaas Valkering brengt ons er van op de hoogte dat Staatsbosbeheer in september opnieuw vergunning zal aanvragen voor de kap van het Leeuwenkuilbos en het Van Steijnbos. Het college van B&W heeft geen gronden om deze vergunning te weigeren, tenzij een meerderheid in de gemeenteraad tegen de kap is. Om de mening van de raad te peilen, wil Klaas tegen het eind van het zomerreces telefonisch aan de raadsleden vragen hoe zij staan tegenover de boskap. Staatsbosbeheer is inmiddels begonnen met een charme-offensief om de raadsleden te beïnvloeden. Ze zijn met een groep raadsleden door de duinen gefietst en hebben uitgelegd waarom volgens hen de kap zo belangrijk is. De raad heeft ons helaas niet uitgenodigd voor het benodigde ’tegengas’. Klaas Valkering gaf ons het advies om ons standpunt goed aan de raadsleden over te dragen. Omdat inmiddels het zomerreces van de raad is ingegaan, is er helaas weinig mogelijk.

10 juli: We hebben veel gedaan, maar tot nu toe heeft dat niets uitgehaald tegen de boskap. Er wordt naar ons geluisterd, maar vervolgens gaat de overheid weer rustig op de oude voet door. We hebben brieven folders en brochures vol geschreven, presentaties gehouden, overleg gevoerd, bijeenkomsten belegd, demonstraties en duinwandelingen georganiseerd. We hebben keer op keer het nieuws gehaald in de media. Niets helpt. Zelfs de 17.000 handtekeningen die wij hebben verzameld voor onze petitie tegen de boskap maakten geen indruk. De tijd begint te dringen.

Weet u nog, die enorme stapels hou lands de Zeeweg in Schoorl na de kap afgelopen winter? Toen zijn 16.000 bomen gekapt als ‘achterstallig onderhoud’. SBB wil nog 110.000 volwassen bomen gaan kappen in de Schoorlse Duinen. We moeten echt iets doen om dat te stoppen.

We beginnen daarom in de loop van juli met een B U R G E R I N I T I A T I E F.

We brengen daarmee de boskap opnieuw op de agenda van Provinciale Staten en hebben daar ook uw handtekening voor nodig.
De Provincie is opdrachtgever van de boskap. Met ons burgerinitiatief zullen de Statenleden opnieuw over de kap moeten beslissen. Zij behoren te weten wat de voors- en tegens zijn, zij behoren hun besluit te baseren op de nieuwste inzichten betreffende CO2 (klimaatakkoord), stikstof (de PAS is van de baan) en fijnstof. Zij behoren de wetenschappelijke- en recreatieve waarden van de natuurgebieden te kennen en rekening te houden met de belangen van de omwonenden.

1 juli: Onze Nieuwsflits krijgt een nieuwe gedaante. De eerste nieuwbrief in de nieuwe vorm gaan we zo snel mogelijk na de zomerperiode versturen.

25 juni: Er is antwoord van de gemeente Heemskerk (of eigenlijk van PWN?) op een omvangrijke brief van onze Stichting met vragen over het gemeentelijk standpunt over de kap door PWN binnen de gemeentegrenzen. Zonder vergunning. Het antwoord gaat alleen in op één van de onderwerpen in de brief, de PAS. En dat is weinig hoopgevend. De gemeente neemt als antwoord letterlijk een stuk tekst over van PWN: “Daarmee zullen we als PWN de voorgestelde maatregelen zoals benoemd in het Natura 2000-beheerplan de komende jaren blijven uitvoeren. PWN vindt dit niet alleen vanuit een Europees perspectief belangrijk, maar ook vanwege argumenten vanuit biodiversiteit, veiligheid en klimaatverandering. In het kader van de laatste aspecten is het belangrijk om te beseffen dat natuurlijke kustlandschappen (en dat zijn geen landschappen waarin kunstmatig bomen zijn geplant) enorm belangrijk zijn.” De belangen van de bomen voor de biodiversiteit, voor de natuurwaarden, de veiligheid  en de recreatie vindt de gemeente Heemskerk blijkbaar van ondergeschikt belang. De bijdrage die bomen leveren voor de CO2-balans en de stikstofbalans en tegen de klimaatverandering heeft Heemskerk nog niet helemaal begrepen.

Deelnemers van het symposium van Urgenda

24 juni: Marjan Minnesma van Urgenda presenteerde in het snikhete Den Haag, tijdens een symposium met ruim 200 deelnemers, de mooie lijst met 40 punten. Stuk voor stuk snel te realiseren en met maatschappelijk draagvlak. Met deze punten zou het kabinet de klimaatdoelstelling alsnog kunnen halen. Daar was onze Stichting natuurlijk bij vertegenwoordigd. Voor de goede ogen: bijna geheelrechts, derde rij van boven staat ons bestuurslid Joke Volkers. Helaas lieten de uitgenodigde ministers deze kans voorbij gaan. 

17 juni: Het nieuwe college van Gedeputeerden is geïnstalleerd. De problematiek rond de boskap in de duinen is daardoor verspreid geraakt over 3 gedeputeerden (en over 3 partijen).
Adnan Tekin (PvdA): milieu
Esther Rommel (VVD): natuur
Edward Stigter (GL): klimaat.

12 juni: Aan onze vicepremier en minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten, hebben we als open brief een reactie gestuurd op haar brief aan de Tweede Kamer, waarin zij stelt dat de boskap voorlopig moet worden gestopt tot een bossenstrategie is vast gesteld. Minister Schouten wil helaas nog niet alle kap stoppen en laat bijvoorbeeld in Schoorl de boskap gewoon doorgaan. Dat vinden wij een gemiste kans. Voor het milieu, voor de biodiversiteit, voor de bezoekers en voor de omwonenden.
Vandaar deze open brief aan de minister. In de brief zetten wij alle argumenten nog eens op een rij en vragen wij de minister om alsjeblieft ook in Schoorl de kap tegen te houden.
Klik hier voor de brief van Carola Schouten aan de Tweede kamer.
Voor debrief met onze reactie klik hier.

31 mei: Vandaag in de krant: de Raad van State gooit de PAS in de prullenbak. Rekenen aan stikstof in plaats van meten mag niet. Vooruitlopen op nog niet gerealiseerde besparingen bij het verlenen van vergunningen mag niet. PAS-analyses opvoeren als ‘bewijs’ mag niet. Slecht nieuws voor veehouders met uitbreidingsplannen. Goed nieuws voor het milieu en de bestaande natuur.

16 mei: Goed nieuws. In de Gemeenteraad van Bergen NH is een motie aangenomen tegen de kap van het Leeuwenkuilbos en het Van Steijnbos. B&W geeft aan dat zij al in overleg met de provincie zijn om de aan SBB verleende vergunning terug te trekken. Wethouder Klaas Valkering heeft ons uitgenodigd voor een gesprek. Dat gesprek zal helaas pas begin juli plaatsvinden.

24 mei: Urgenda houdt haar pleidooi voor de Hoge Raad.
Op 24 juni 2015 won Urgenda, samen met met 900 mede-eisers, de Klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat. Die rechtszaak was aangespannen omdat de Staat de burgers moet beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. De rechter droeg de Staat op de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25% te verminderen ten opzichte van 1990. De Staat tekende beroep aan tegen dit vonnis. Op 9 oktober bekrachtigde het Haagse Hof het vonnis van de rechter. Na dus twee keer verloren te hebben, is de Staat in cassatie gegaan.

18 mei: In Ecodorp Bergen was de gezellige voorjaarsmarkt van “Groene Passie”.  Ecologisch tuinieren, uitwisselen van zaden, verantwoorde producten. Diverse natuurorganisaties hadden daar een stand. Ook onze Stichting was present op de markt. We hadden heel bijzondere gesprekken met bezoekers. De meesten uit de directe omgeving, maar er was zelfs iemand van een actiegroep uit Arnhem.

onze stand tijdens de gezellige markt in Ecodorp Bergen

15 mei: We hebben bezwaar gemaakt bij de Provincie (en bij de Gemeente Bergen NH) tegen de uitspraak van de RUD op 11 april, dat PWN geen vergunning nodig had voor de kap. Wij zijn van mening dat de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor iedereen geldt, dus ook voor PWN.

15 mei: We waren weer in gesprek met gedeputeerde Tekin over de kap in de Schoorlse Duinen.
Domper: de heer Tekin wil de kap van het Van Steijnbos en het Leeuwenkuilbos gewoon laten doorgaan ondanks alle argumenten daar tegen en ondanks het klimaatakkoord.
Doorbraak: de heer Tekin wil dat ook de bestaande bijzondere en zeldzame soorten flora en fauna in de Schoorlse Duinen worden ‘gemonitord’. Zodat wordt opgenomen of er een toe- of afname is in die soorten door de uitvoering van de boskap. Dat ging niet zonder slag of stoot: zijn ambtenaren keken nogal bedenkelijk en wezen er op dat er geen budget voor beschikbaar was, maar de heer Tekin heeft zich er toch persoonlijk sterk voor gemaakt, met als formulering: “Ik ben er als gedeputeerde nieuwsgierig naar wat er gebeurt met de bestaande flora en fauna en wil dat dat wordt meegenomen in de  monitoring”.
Cliffhanger: De heer Tekin zal nadenken over een risico-analyse. Al in 2017 wezen we de heer Tekin er op dat er geen risico-analyse is gemaakt voor de omvorming in het duingebied. Hoe kansrijk is maken van witte en grijze duinen bij de veel te hoge stikstofdepositie? Ten koste van welke zeldzame en bijzondere flora en fauna zal de omvorming gaan? Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de toegankelijkheid van het gebied en dus voor toerisme? Wat kunnen de gevolgen zijn voor de leefbaarheid van de omgeving? De heer Tekin zei in december 2017 dat hij daar over zou nadenken. Op 15 mei 2019 zei hij dat weer.

De heer Tekin is als gedeputeerde verantwoordelijk voor de natuur in Noord-Holland en is dus ook de opdrachtgever voor de kapplannen die SBB na de zomer wil uitvoeren en waar wij zo fel tegen zijn: de belangrijkste windblokkers van de Schoorlse Duinen gaan eraan. Tegelijk verdwijnen de dennenorchissen de korstmossen, de paddenstoelen, de nachtzwaluwen en de vleermuizen en tal van insectensoorten die van die bossen afhankelijk zijn.  Gedeputeerde Staten heeft in 2017 toegelaten dat het grote heideveld op de Mariavlakte werd weg gegraven.

Op de foto neemt de heer Tekin onze lijst met handtekeningen in ontvangst, die zijn gezet tegen de kap in de Schoorlse Duinen. Inmiddels staat de teller op 16.908.

16+18 april: : In het programma Spraakmakers (Radio 1) is twee maal uitgebreid aandacht besteed aan de kap in de Schoorlse Duinen.

11 april: Op 28 november 2018 hebben wij bij de RUD aangifte gedaan van vernieling in het duingebied ten zuiden van Egmond aan Zee, nabij de grens met Castricum (zie hieronder bij 28 november). Wij hebben de RUD gevraagd om handhaving. Pas op 11 april 2019 heeft de RUD haar antwoord aan ons gestuurd: ons verzoek tot handhaving is afgewezen. Klik hier voor de brief. Wij hadden om handhaving gevraagd, omdat SBB voor de vergelijkbare omvorming van het Leeuwenkuilbos en het Van Steijnbos vergunning heeft aangevraagd bij de gemeente Bergen, terwijl PWN dat heeft nagelaten. Kappen en afgraven deed PWN dus zonder vergunning van de gemeente, maar de RUD vindt dat wel best. Wij overwegen tegen de uitspraak van de RUD in beroep te gaan.

9 april: Ons bestuurslid Marga Geurds neemt op persoonlijke titel zitting in het Participatie Platfom van SBB.
Als Stichting hebben wij een bedenking om aan het Platform mee te doen, want meedoen aan het Platform zou onze stichting mede verantwoordelijk kunnen maken voor het resultaat. We zien ook enkele bezwaren tegen de opzet van het Platform:
*  Deelnemers aan het Platform mogen ‘meedenken, meepraten en advies geven’. Dat vinden wij van twee kanten te vrijblijvend. Wij doen graag mee aan uitwisseling van informatie en ideeën, aan het afwegen van belangen en van voor- en nadelen, maar willen vervolgens ook graag betrokken zijn bij de besluitvorming en de evaluatie.
*  SBB wil (moet) de thema’s waar het platform over gaat praten beperken tot uitvoeringsniveau, terwijl wij ons vooral richten op het beleidsniveau, op de doelstellingen. Wij willen zodanige aanpassing van de plannen, dat de bestaande natuurwaarden worden behouden. De Stichting, als vertegenwoordiger van de omwonenden, richt zich dus voornamelijk op overleg met de provincie en kan/wil alleen betrokken worden bij uitvoeringszaken, als daarmee het beleid of het doel kan worden beïnvloed.
Ter vergelijking zullen we de aansturing van het beheer van de duinen vergelijken met het bouwen van een huis. De opdrachtgever (de bevolking) maakt zijn wensen en eisen kenbaar aan de architect (de provincie), de architect ontwikkelt een uitgewerkt plan en  betrekt daar zo nodig specialisten bij. De aannemer (SBB) mag het plan realiseren onder toezicht van de architect, die op zijn beurt rekening en verantwoording aflegt aan de opdrachtgever. Wij willen daarom vooral in gesprek met de provincie.
*  Wij zijn van mening dat 10 door SBB geselecteerde mensen, geen goede afspiegeling kunnen zijn van de omwonenden. We vinden dat deze groep dus ook niet de belangen van de omwonenden kan vertegenwoordigen.

Ondanks bovenstaande bedenkingen en bezwaren, neemt dus wel een bestuurslid van onze Stichting deel aan het Platform. Niet als erkenning van het beleid dat SBB momenteel meent te moeten uitvoeren maar om contact te houden met de beheerder van het gebied en om informatie te kunnen uitwisselen met andere belanghebbenden. Tenslotte doet ons bestuurslid mee omdat we, conform de doelstellingen van onze Stichting, willen opkomen voor het behoud van de natuur in het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied.

4 april: Door de gemeente Bergen werden onze bezwaren afgewezen tegen het kap en afgraven van het Van Steijnbos en het Leeuwenkuilbos. Wij hebben ons bezwaar vervolgens voorgelegd aan de Commissie Bezwaarschriften van de gemeente. In de

de Mariaweg zoals die was voor het afgraven

hoorzitting op 4 april konden we ons bezwaar toelichten en een pleitnota overhandigen. Klik hier om de pleitnota in te zien. Er is nog geen uitspraak gedaan door de Commissie. Twee partijen in Bergen (D66 en BBB) in Bergen overwegen om een motie in te dienen tegen de kapvergunning.

april: Het protest tegen boskap wordt steeds groter. Het is inmiddels een landelijk thema geworden, waar veel aandacht aan wordt besteed in de media. Meer dan 60 organisaties in ons land werken samen om de kap een halt toe te roepen. Ook de kap in Schoorlse bos is flink in het nieuws geweest: in diverse krantenartikelen en in twee uitzendingen van Spraakmakers op Radio 1.

Raar. In het oosten van het land worden bossen gekapt om er heidevelden van te maken. In Schoorl is een schitterend heideveld afgegraven om  er een zandvlakte van te maken. Dat kwam door het ‘inrichtingsplan’. Een plan om stukjes bos te kappen, de heide af te graven tot op het zand en vochtige valleien te maken. Opgesteld in opdracht van SBB door Ten Haaf en Bakker. Het plan stond los van de Aanwijzing N2000 en los van het Beheerplan.

wat overbleef van de Mariaweg

Het is er met de misleidende ondertitel “herstel na de branden” – met instemming van Gedeputeerde Staten – gewoon tussendoor gefietst door SBB. Er was geen inspraak bij. Het plan is niet behandeld in Provinciale Staten. Het werd niet gepubliceerd of ter inzage gelegd. Er kon geen bezwaar worden gemaakt. Er was dus totaal geen enkele vorm van democratische controle. Terwijl voor omvorming in een N2000-gebied samenspraak met de omgeving verplicht is! Het plan is een paar jaar geleden uitgevoerd, sindsdien is de eens zo mooie Mariavlakte een troosteloos geheel.

Het wordt nog gekker: De omvorming moet nu (2019) worden geëvalueerd. Daarvoor heeft SBB opdracht gegeven aan …. de opstellers van het plan, het adviesbureau Ten Haaf en Bakker.
Zouden de opstellers van het plan zelf ooit tot de conclusie kunnen komen dat het geen goed plan was?

28 maart: Mark Rutte neemt in het torentje de jubileum uitgave van Uitgeverij Conserve “Hier is zon, zee en zand”  in ontvangst van uitgever Kees de Bakker. In het boekje staan allemaal leuke en interessante verhalen over de Schoorlse Duinen. Onder andere van Margriet Brandsma, Hannie Alders en Adriaan van Dis. Er staan ook twee stukken tegen de kap in de duinen van Joke Volkers en Jan Engelbregt. 

Staand rechts op de foto uitgever Kees de Bakker op bezoek bij premier Mark Rutte in het torentje.

16 maart: Manifestatie tegen de boskap bij het klimduin en stille tocht door het dorp. Met ruim 150 mensen stonden we bijeen aan de voet van het klimduin in Schoorl. Om onze DEN een mooie uitvaart te bezorgen. Het was indrukwekkend. Korte speeches werden afgewisseld met toepasselijke muziek. Sprekers waren Martijn Oud (mycologische vereniging), Joke Volkers (Stichting), Rien Cardol (woordvoerder natuur voor Groen Links in Provinciale Staten), Marga Geurds (Stichting), Fabian Zoon (fractievoorzitter Partij voor de Dieren in Provinciale Staten), Koos Bruin (BBB) en Jan Engelbregt (voorzitter van de Stichting). De muziek werd verzorgd door Lia Stam.

Bij het klimduin demonstreren we (met de uitvaart van onze lieve DEN) tegen de kap

Vervolgens ging de rouwstoet door het dorp naar de hoofdingang van de Schoorlse Duinen. Daar staat het kantoortje van SBB, dat heel toepasselijk De Corsicaan heet. Bij dat kantoortje hebben we de manifestatie voortgezet met heel andere muziek. Na nog enkele korte speeches door Marga Geurds en Joke Volkers (Stichting), Fabian Zoon (Groen Links)  en Jan Engelbregt (voorzitter van de Stichting) werd DEN in haar kist achtergelaten bij SBB, om samen met haar soortgenoten te worden gecremeerd in de biomassa-centrale van SBB in Purmerend. Ook hier was muziek, nu verzorgd door Henriëtte Henskens.

Het slot van de demonstratie op de Schoorlse Zeeweg, voor De Corsicaan (het kantoortje van SBB)

8 maart: Uitzending van Nieuwsuur over de grote ontbossing in Nederland, ook in Schoorl. Terwijl juist bomen nodig zijn voor het klimaat. In de uitzending geeft SBB onjuiste informatie over de kapplannen in Schoorl. Namens SBB vertelt Hekhuis (wijzend op een maquette) dat maar heel weinig zal worden gekapt in Schoorl. Daarmee strooit SBB ons alweer zand in de ogen. Het is NIET WAAR wat Hekhuis zegt. Niet alleen dat kleine Leeuwenkuilbos wordt na de zomer gekapt, ook het grotere Van Steijnbos gaat er aan in september 2019. Daarna wordt het Baaknolbos  en het Frederiksbos gekapt. Tenslotte wil SBB bijna alle naaldbomen gaan kappen in de laatste restjes bos die zijn overgebleven. We hebben SBB gevraagd om een rectificatie van de onjuiste informatie van Hekhuis, maar dat weigeren ze.

Zelf zien hoe Hekhuis (SBB) onwaarheden verkoopt? Klik hier.

5 maart: Persbericht verzonden met de uitslag van onze enquête onder de politieke partijen die in NH meedoen aan de provinciale verkiezingen op 20 maart:
CDA ziet de kap als noodzaak. Opmerkelijk: in Bergen heeft het CDA (Klaas Valkering) zich fel en vierkant tegen de kap uitgesproken.
Code Oranje wil eerst een gesprek.
D66 ondersteunt het ontbossen. Opmerkelijk, want D66 (Anja de Ruiter en Hertje Peeck) in Bergen is juist tegen de kap.
GroenLinks vindt dat boskap soms kan maar nooit grootschalig.
PvdA wil bebossing tegen gaan, kiest voor zand en denkt dat daar veel bezoekers op af komen.
Partij voor de Dieren is tegen de kap en wil de beheerplannen bij stellen.

SP vindt dat omvorming niet ten koste mag van zeldzame soorten.
VVD heeft twijfels over nut en noodzaak van boskap in duingebied.
50PLUS staat niet achter de kapplannen, kap van naaldbomen moet stoppen.

Wil je meer weten over de antwoorden van de partijen?
Klik hier voor een uitgebreide samenvatting, of klik hier voor de gehele lijst met onze 14 vragen en alle complete en onbewerkte antwoorden, precies zoals de partijen die hebben gegeven.

4 maart: onze vierde Nieuwflits is uitgestuurd. Ook lezen? Klik hier.

11 februari: Onze derde Nieuwsflits is uitgestuurd. Ook lezen? Klik hier.

10 februari: Vroege Vogels besteedt aandacht aan de kaalkap en laat voormalig SBB-directeur Frits van Beusekom uitgebreid aan het woord. Zou er nu eindelijk iets gaan veranderen? Helaas wordt Frits af en toe hinderlijk onderbroken door ene Harry Hekhuis

6 februari: De Duinstreek plaatst een horror-story: Een Sprookje of Tragedie in Schoorl? Lees hier waar het over gaat en beslis zelf.

5 februari: Er ontstaat veel commotie binnen SBB als hun ex directeur Frits van Beusekom in een interview in het lokale Nieuwsblad De Kaap gehakt maakt van het kaalkap beleid van SBB (het interview vindt u hier en natuurlijk op onze pagina met kranten berichten hier). Vooral als Frits even later ook wordt geïnterviewd door het Reformatorisch Dagblad en door de NRC. Deze nieuwsberichten kunt u hier nalezen.
SBB is er als de kippen bij om de uitspraken van Van Beusekom  tegen te spreken. Wel leuk: op hun website vergalopperen zij zich en schrijven iets dat duidelijk bedoeld is om de lezer in slaap te sussen: Maak je geen zorgen, bos blijft bos. Zie hieronder bij 1 februari. Dat vonden we een feestje waard, we hebben direct contact opgenomen met het SBB-team in Schoorl. Ook leuk, op de site van SBB staat iets heel bijzonders:  Staatsbosbeheer maakt steeds per gebied zorgvuldige afwegingen tussen beschermen, beleven en benutten, waarbij we onze bossen duurzaam beheren voor nu en voor toekomstige generaties. Zelf nalezen? Klik hier.
Kortom, als we dit bericht van SBB kunnen geloven, worden het Leeuwenkuilbos, het Van Steijnbos, het Frederiksbos en het Baaknolbos niet gekapt. Toch een feestje waard?

1 februari: SBB plaatst een heel goed bericht op haar website:

Wilt u de pagina van SBB bezoeken? Dat kan hier.

31 januari: Protest tegen de verleende vergunning bij aanvang gemeenteraadsvergadering:

31 januari: Ex directeur van SBB Frits van Beusekom haalt fel uit tegen de boskap.
In Nieuwsblad De Kaap staat een interview met Frits Van Beusekom, ex directeur van SBB. Zelf zien? Klik hier.
Te klein om te lezen? Klik op het artikel.

Meer berichten over de duinen en de bossen vind je hier of bovenaan de pagina door te klikken op de TAB nieuws — onze duinen in de Pers.

31 januari: Monitoring gestopt: Nog steeds geen antwoord van gedeputeerde Adnan Tekin (PvdA) op een vraag die wij hem medio november stelden. Met Adnan hadden we de afspraak gemaakt dat onze stichting zou meedoen met de monitoring (het volgen van de effecten) van de omvormingen en met de evaluatie (het controleren of de doelen zijn bereikt). Tot nu toe komt van monitoring niets terecht. We hebben onze deelname voorlopig stop gezet en aan Adnan gevraagd om de afspraak te verduidelijken. Wij hebben onze vraag opnieuw onder zijn aandacht gebracht.

30 januari: De Provinciale fractie van GroenLinks laat ons weten dat zij een hoorzitting eisen over de invloed van grootschalige bomenkap op de biodiversiteit en dat zij in hun verkiezingsprogramma de volgende zin hebben opgenomen:
“De provincie zet zich in voor herstel van de biodiversiteit. Bomenkap vormt soms onderdeel van de aanpak. Nadelige effecten, zoals het vrijkomen van CO2 en het verdwijnen van de bestaande boshabitat en bosrecreatie in de duinen, worden altijd zorgvuldig meegewogen. Indien in een bepaald gebied de negatieve effecten zeer zwaar wegen, kan worden afgezien van de voorgenomen bomenkap.”
Volgens ons gaat dit net niet ver genoeg, want levende bomen nemen CO2 op (ze nemen ook depositie op van NOx en ze vangen fijnstof). Bomen die gekapt zijn nemen geen CO2 meer op. Kappen heeft een dubbel negatief effect op de hoeveelheid CO2 in de lucht en een driedubbel negatief effect op de kwaliteit van de lucht.

De enorme kap is hieronder op film te zien. Werkt het niet? Klik dan hier.

play-rounded-fill

17 januari: SBB laat ons per email weten dat het kappen in het gedeelte tussen de Schoorlse Zeeweg en Aagtdorp nu af is. Hebt u ze ook gezien, die grote stapels hout langs de Schoorlse Zeeweg? We kregen door dat er in totaal 15.811 volwassen bomen zijn gekapt. We hebben gevraagd waar de bomen naar toe gaan en waar ze voor worden gebruikt. We hebben nog geen compleet antwoord, maar wel is duidelijk geworden dat het grootste deel van de bomen is versnipperd.

11 januari: TV NH besteedt weer aandacht aan de Schoorlse Duinen. Waarom is vergunning verleend voor het kappen? Voor het open maken van het terrein om wind en zand toe te laten? Mooi zichtbaar was in de uitzending, dat er juist al heel veel open terrein is. Duidelijk werd door ons bestuurslid naar voren gebracht dat juist de verschillende soorten begroeiing dit gebied zo interessant maken en zorgen voor de grote biodiversiteit. Daar horen de bossen onderdeel van te blijven. Er is al zo weinig bos in Noord Holland. Filmpje zien? Klik hier.

9 januari: In de gemeentekrant lezen we dat de gemeente Bergen op 3 januari vergunning heeft verleend aan SBB om het Leeuwenkuilbos en het Van Steijnbos om te vormen tot duingrasland. Concreet betekent deze vergunning, dat SBB beide bossen mag kappen, de stronken mag verwijderen en de humuslaag van de grond mag afgraven. Ze noemen het duingrasland, maar ze bedoelen stuivend zand.

Een vreemde zaak. De (al verlengde) termijn verliep op 24 december, van rechtswege zou daarmee de vergunning al zijn verleend zonder besluit van de gemeente. De gemeente brengt naar buiten dat B&W het besluit om de vergunning te verlenen wel tijdig hebben genomen, maar dat in overleg met SBB is gekozen om het besluit niet in de kerstvakantie te publiceren. Daarom zouden ze hebben gekozen voor 3 januari als publicatiedatum. Dat is een datum precies in het midden van de kerstvakantie. Snapt u het?

Met het besluit gaat de gemeente in tegen haar eigen beleid. De gemeenteraad heeft zich in 2016 unaniem uitgesproken tegen de kap. Voor de verkiezingen hebben alle partijen in de raad (op één na) zich in stevige bewoordingen uitgesproken tegen de kap.
De vergunning druist op veel punten in tegen de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) en de aanvraag bleek niet eens compleet te zijn, er ontbraken 2 bijlagen. Wij (en met ons honderden anderen) hebben bij de gemeente bezwaar gemaakt tegen de verleende vergunning. We hebben tegelijk aan de Voorzieningen Rechter gevraagd om eventuele werkzaamheden tegen te houden.

25 december: ontbossing is landelijk probleem
We wisten het wel door onze contacten met andere natuurorganisaties. Nederland ontbost in hoog tempo. In verhouding ontbost ons land sneller dan Brazilë in het Amazonegebied.

In het decembernummer van Eigen Huis Magazine staat een artikel over de snelheid waarmee onze steden ontgroenen. Alleen al in Amsterdam verdwenen 600 voetbalvelden aan openbaar groen.

TV-programma De Monitor wil aandacht gaan besteden aan de ontbossing en vraagt op haar website wie om zich heen ook ziet dat Nederland ontbost. Klik hier voor het artikel over Schoorl op de website van De Monitor.

23 december: boswachters met gewetensbezwaren?
We hebben op 10 december SBB gevraagd of er naast boswachters die bezwaar hebben tegen het afschieten van gezonde herten, ook boswachters zijn die bezwaar hebben tegen het kappen van gezonde bomen, of van hele bossen.
We ontvingen als antwoord van de heer Lever van SBB: “van de door u gevraagde informatie heb ik geen documenten aangetroffen“.

22 december: Klimaatakkoord
In het Klimaatakkoord wordt opgeroepen om ontbossing tegen te gaan en om nieuwe bossen aan  te planten. Hopelijk wordt die boodschap ook door onze Provincie en door SBB gelezen en begrepen.

22 december: SBB stopt tijdelijk met kappen
In de kerstvakantie wil SBB niet kappen. Dat zou teveel tumult geven.

weinig koninklijks aan de Koninginneweg

Het kappen is met grof geweld gebeurd. Met zwaar materieel is door het bos en over wandelpaden gereden. De paden zijn onbegaanbaar door de  bagger. SBB vond het kennelijk niet nodig om er voor te zorgen dat het natuurgebied toegankelijk was in de kerstvakantie. Een drukke tijd in Schoorl, waarin veel wandelaars en hardlopers van de paden gebruik willen maken. Het vraagt om uitglijden en enkelblessures.

Veel van het gekapte hout is al afgevoerd, maar er staan nog enorme hoeveelheden te wachten langs de Zeeweg en ook in het bos liggen nog grote stapels gezaagde stammen.

21 december: verzoek aan SBB
De kap ligt in de kerstvakantie stil. Dat leek ons een goed moment om de balans op te maken. Aan SBB hebben we gevraagd hoeveel volwassen bomen er dit najaar zijn gekapt. Kort daarna hebben we dit verzoek uitgebreid met de vraag waar het gekapte hout naar toe gaat en waar het voor wordt gebruikt.

19 december: uitspraak rechtbank
Helaas. De rechtbank acht zichzelf niet bevoegd om een uitspraak te doen in de zaak (aangespannen door Stichting Duinbehoud, Stichting DuinBES en ons) tegen de kap van het Leeuwenkuilbos en het Van Stijnbos.

8 december: verzoek aan Mark Rutte
Nu de klimaatwet er aan komt, heeft onze minister president zich daar enthousiast over uitgelaten. Bomen zijn van groot belang voor het beperken van de klimaatverandering omdat zij van koolstof en stikstof vastleggen en vast houden. Zij spelen een grote rol bij het reduceren van CO2, NO, NO2 en NH3. Wij hebben de MP daarom gevraagd een goed woordje te doen voor de bomen.

28 november: aangifte van vernieling
PWN heeft weer een bos gekapt en de stobben verwijderd. Nu op grondgebied van de gemeente Bergen, ten zuidwesten van Egmond Binnen. In het Vogelwater gebied, waar de Van Oldenborghweg de Lageweg kruist (52°58’N, 4°63’O).

Voor vergelijkbare werkzaamheden in de Schoorlse Duinen heeft SBB netjes vergunning aangevraagd bij de gemeente. PWN heeft dat niet gedaan. Daarom zien we het als vernieling in een natuurgebied en hebben we de RUD om handhaving verzocht.

de harvester rijdt over de Zeeweg richting Berenkuil

27 november: KAP NU OP FILM TE ZIEN

SBB is veel bomen aan het kappen in de bossen langs de Klimweg en de Zeeweg en de binnenduinrand. SBB noemt deze kap ‘dunnen’ en ‘het maken van open plekken’. Wij zijn van mening dat er veel meer wordt gekapt dan wat normaal onder dunning wordt verstaan. De hoeveelheid hout die uit het duingebied wordt afgevoerd is enorm groot.

Wat SBB doet lijkt verdacht veel op het oogsten van hout ten behoeve van haar eigen warmtecentrale in Purmerend. Als dat zo zou zijn, dan zou dat ingaan tegen het milieubeleid van die centrale, want het Schoorlse Bos is nooit bedoeld geweest als ‘dennenakker’, niet als productiebos om hout in de oogsten. Volgens SBB wordt het hout afgevoerd naar IJmuiden, waar het zou worden verscheept naar Engeland. Maar we horen ook andere berichten.

We kregen van Peter H. een prachtige opname van de huidige boskap, met toestemming om de film te plaatsen op onze website. Schrik niet van de dramatische beelden. Klik hier om met eigen ogen te zien wat er gebeurt in de duinen.

SBB noemt deze kap een inhaalslag voor 10 jaar achterstallig onderhoud. Volgens de door ons geraadpleegde experts wordt veel teveel tegelijk gekapt, al hoeft dat volgens hen niet schadelijk te zijn voor het bos. Het bos zou zich kunnen verjongen en daardoor in stand kunnen blijven. Waar SBB eerder bossen heeft uitgedund en open plekken heeft gemaakt, werd de ruimte al snel ingenomen door Amerikaanse vogelkers, brandnetels en bramen. De grote open vlakten die SBB na de bosbranden heeft gemaakt, door het verwijderen van stobben, heide en humuslaag, worden ingenomen door grassen, vogelkers, berken en esdoorns.

Een groot bezwaar tegen deze kap is dat de grote oogstmachine door zijn gewicht de grondstructuur aantast, waardoor het bodemleven ernstig wordt verstoord en veel bodemdieren hun habitat verliezen. Het zal nog jaren duren voor de grond zich van dit geweld heeft hersteld.

Wij zijn dus tegen deze veel te grote schaal van kappen!

22 november: Weer een klokkenluidersbrief aan Europees Parlement
In navolging van onze brief van 18 oktober hebben nu verschillende natuurorganisaties samen een vergelijkbare open brief verstuurd aan het Europees Parlement. De nieuwe brief is uitgebreider dan onze vorige en mede ondertekend door een aantal andere natuurorganisaties die strijden voor het behoud van de bomen in hun omgeving.

Het is toch te gek dat Europese subsidie wordt gebruikt om bomen te kappen en te verbranden. Terwijl er voor CO2-vermindering juist veel meer levende bomen nodig zijn.  Zie hier de brief.

15 november: door het uitstel van de kap kwamen we kort in het nieuws van RTV-NH. Wilt u het fragment zien?  Klik hier. Helaas bleef er maar weinig over van het interview.

14 november: Kap uitgesteld door gedeputeerde Tekin
Gedeputeerde Adnan Tekin (PvdA) heeft ons telefonisch laten weten dat de kap van het Leeuwenkuilbos en het Van Steijnbos wordt uitgesteld tot na de zomer van 2019. De kap van deze bossen zou volgens SBB om ongeveer 20 ha gaan. Dat komt omdat ze het bos ertussen geen ‘bos’ noemen, maar ‘bomen’. Veel bomen bij elkaar is voor ons gewoon een bos. Totaal zou dus inclusief de ‘bomen’ 34 ha bos worden gekapt.

Halt voor kap door PWN?
Of dit besluit van gedeputeerde Tekin ook een ‘halt’ betekent voor de al lopende boskap tussen Bakkum en Egmond in het Noord-Hollands Duinreservaat (het PWN-gebied) is niet duidelijk geworden.

13 november: Gemeente verlengd beslistermijn kapvergunning
Door SBB is bij de gemeente Bergen vergunning aangevraagd voor de omvorming van bos tot grasland. Dat doen ze door te kappen, door het verwijderen van de stobben en door het afgraven van de complete humuslaag. De normale beslistermijn voor een vergunning is 6 weken. De gemeente heeft zonder opgaaf van reden de termijn nu met 6 weken verlengd.

13 november: Rechtszaak tegen Beheerplan
Onze rechtszaak is een stap verder: op 13 november is die voor geweest bij de Rechtbank in Haarlem. De Rechtbank stelde zich afgelopen zomer niet ontvankelijk voor ons bezwaar tegen het Natura 2000 Beheerplan Schoorlse Duinen. De reden was dat de Stichting nog niet als rechtspersoon bestond, in de periode dat het Beheerplan ter inzage lag. Een vreemde uitspraak van de rechtbank, want bezwaar mocht niet alleen worden gemaakt door personen die tijdens de inzage-periode een zienswijze hadden ingediend, maar ook door een ieder die aantoonbaar niet in staat was geweest om op tijd een zienswijze in te dienen.

Gezamenlijke aanpak
Omdat wij niet alleen, maar samen met Stichting DuinBES en Stichting Natuurbehoud procederen, loopt onze zaak gelukkig door. De rechtbank heeft het pleidooi van onze advocate aangehoord en zal waarschijnlijk op 24 of 27 december een uitspraak doen.

Zandhagedis leeft in te kappen bossen
Door Mariska de Wild (Stichting DuinBES) is in tijdschrift Ravon gepubliceerd waar in de Schoorlse Duinen de beschermde zandhagedis is waargenomen. Op onderstaande kaart ziet u dat de zandhagedis ook voorkomt in de twee bossen die SBB nu wil gaan kappen! Klik hier om een samenvatting van het artikel in te zien.

7 november: Europees Hof over de PAS
Het Europees Hof heeft op 7 november uitspraak gedaan. Door onze Raad van State is aan het Europees Hof om advies gevraagd voor de door Mobilisation for the Environment (MOB), Vereniging Leefmilieu en Werkgroep Behoud de Peel aangespannen zaak over de PAS.

31 oktober: PWN gaat gewoon door met kappen
Klimaatakkoord, CO2 reductie? Door PWN is alweer een groot bos gekapt. Deze keer precies bij de grens van de gemeente Bergen. Dit terwijl PWN weet dat de gemeenteraadsfracties van Bergen grote vraagtekens hebben gezet bij deze kap.

28 oktober: Geslaagde actie met veel spandoeken bij het Leeuwenkuilbos
De snel besloten korte actie op zondagmorgen liep beter dan we hadden gedacht. We wilden uitproberen of spandoeken bij het Leeuwenkuilbos wel genoeg opvallen. Dat bleek het geval. Passanten hielpen zomaar mee. Langsrijdende fietsers vroegen ons wat er met het bos gaat gebeuren en waarom het gekapt gaat worden. Of deze plek nu ook het punt wordt voor meer demonstraties is nog niet bekend.

We haalden er zelfs De Duinstreek mee.

Staatsbosbeheer heeft ons telefonisch laten weten dat zij vinden dat wij dit soort acties tevoren moeten melden, zodat zij toezicht kunnen houden.

18 oktober: Open brief aan het Europees Parlement
De voorgenomen boskap gaat om verbetering van de natuur. Het gaat ordinair om geld. Dat gaan wij steeds duidelijker zien. Door bos om te vormen tot zandvlakten komt geld beschikbaar uit Europa (Natura 2000) en ook vanuit Nederland (PAS-regeling). Kappen kost niets, de aannemer wordt ‘betaald’ met het hout. Verbranden van hele bomen in de bio-centrale levert subsidie op. Wij hebben in een open brief aan het Europees Parlement naar voren gebracht dat wij vermoeden dat hier oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van subsidies. De brief kunt u hier lezen.


21 oktober: “Hier is zon, zee en zand”
Het boek is de jubileumuitgave van Uitgeverij Conserve. Met de royalties van dit boek steunt de uitgeverij de doelstelling van onze Stichting in de strijd tegen de kap en het afgraven van 90 hectare dennenbos in de Schoorlse Duinen.  Meer? Klik hier.

21 oktober: 35-jarig jubileum van Uitgeverij Conserve
Uitgever Kees de Bakker stelde een tafel beschikbaar aan onze Stichting, zodat de ruim 200 jubileumgasten kennis konden nemen van de ingrijpende omvormingsplannen en de gevolgen daarvan voor de mooie Schoorlse Duinen.

van links naar rechts:                                                                                                                              Philip Wiesman, Marie-José Stoop, Joke Volkers-Vos en Kees de Bakker

6 oktober: Overleg van gemeenteraadsleden met gedeputeerde Adnan Tekin

gedeputeerde Adnan Tekin luistert naar Joke Gutter

De fracties van de gemeenteraad van Bergen-NH hebben in een gezamenlijke brief aan gedeputeerde Adnan Tekin (PvdA) gevraagd om overleg over de geplande boskap in de aan de gemeente grenzende duinen. Waaronder het Leeuwenkuilbos en het Van Steijnbos. De plaatselijke fractie van de PvdA heeft zich achteraf terug getrokken uit deze gezamenlijke aanpak en heeft een eigen brief aan de gedeputeerde gestuurd.
In plaats van een ‘gewone’ vergadering, leek het gedeputeerde Adnan Tekin beter om de raadsleden samen met vertegenwoordigers van onze stichting uit te nodigen voor een ‘speciale duindialoog’. Het werd een openlucht bijeenkomst op de top van de Zwarte Blink, midden in de Schoorlse Duinen. Overleg bleek niet de bedoeling want het besluit om te kappen stond vast. Wel mochten vragen worden gesteld, maar een dialoog werd het niet. Een verslag van deze bijeenkomst vindt u hier.

Druk bezochte informatiemiddag 30 september.
Kijk hier wie de sprekers waren en waar het hen om ging.
Het was een druk bezochte en zeer informatieve bijeenkomst, waarin onder meer de desastreuze uitwerking van de boskap op zeldzame paddenstoelen aan de orde kwam. Ook werd uitgebreid aandacht besteed aan de fouten die PWN heeft gemaakt in een onderzoek naar het watergebruik door dennen.
Het plan om de dennenbossen te kappen blijkt de bewoners van Schoorl en Groet nog flink bezig te houden.

Nog meer kap door PWN

waarom moet dat bos weg?

PWN is van plan om deze herfst nog meer bomen weg te halen uit het Duinreservaat. Nu weer op grond binnen de gemeente Bergen NH. Op de grens van Bakkum en Egmond Binnen, nabij ingang Diederik. Zie meer hier.

Omgevingsmanager Simone Verbon

Eugenie op een geleende fiets met ons op werkbezoek in de Schoorlse Duinen

Eugenie ten Hag is gestopt met haar werk voor de Schoorlse Duinen. Zij heeft een andere functie gekregen binnen de Provincie.
Eugenie was sinds de zomer van 2017 vanuit de Provincie aangesteld als omgevingsmanager voor de Schoorlse Duinen. Hoewel ze in het jaar dat zij in functie was niet erg zichtbaar is geweest in Schoorl en Groet, heeft zij er op de achtergrond wel voor gezorgd dat SBB zich beter tot het publiek is gaan richten en meer informatie over de omvormingsplannen naar buiten heeft gebracht. Haar functie als omgevingsmanager is inmiddels overgenomen door Simone Verbon. Simone doet o.a. mee aan de ‘participatie-bijeenkomsten’ die SBB af en toe organiseert en zij is voorzitter van de monitoring groep.

Monitoring
Dit is een commissie met leden vanuit de Provincie, vanuit SBB en vanuit onze stichting. De commissie houdt o.m. in de gaten of de werkzaamheden die SBB laat uitvoeren, bijdragen aan het beoogde resultaat en geen risico vormen voor te beschermen soorten en habitats. Wij staan in het geheel niet achter de kap- en afgraafplannen, maar hebben er voor gekozen om wel op een positieve manier betrokken te blijven bij de werkzaamheden. Wij denken op deze manier het best te kunnen helpen om de schade van kap en afgraven zoveel mogelijk te beperken.

Boswachter Publiciteit
Laurens Boonekamp heeft een andere functie bij SBB gekregen, hij is vertrokken naar Zuid Holland. Laurens was het gezicht van SBB in Schoorl en Groet. Het maakte niet uit of hij het eens was met wat er geschreven of gepresenteerd moest worden, Laurens deed het met een glimlach. We zullen deze opgewekte brenger van slecht nieuws missen. De informatietaken van Laurens zijn overgenomen door Maarten Duinker

Reacties zijn gesloten.