Burgerinitiatief

De (goede) afloop van ons Burgerinitiatief

De aanleiding: Ons initiatief werd ondersteund door ruim 12.000 mensen. We hebben de benodigde 5.000 handtekeningen dus ruimschoots gehaald om de boskap in de duinen op de agenda te krijgen van Provinciale Staten. We waren maar net op tijd. De kap van het Leeuwenkuilbos en het Van Steijnbos in de Schoorlse Duinen waren al  gepland en PWN wilde verder gaan met kappen net ten zuiden van Egmond aan Zee en op een aantal plaatsen nabij Bergen.
In Schoorl wilden ze de bossen kappen die luwte geven aan het duingebied. de schermbossen. Door de flora en fauna in deze bossen zijn ze voor de natuur erg waardevol. Door de schermwerking maken ze het duingebied leefbaar voor heel veel soorten paddenstoelen, varens en planten en voor veel soorten vogels, reptielen en insecten. Daaronder zitten veel beschermde en uiterst zeldzamen soorten. In het belang van de natuur willen we de boskap voorkomen. De Provincie is de opdrachtgever, daar moesten we dus zijn.

Het resultaat: Voordat Provinciale Staten overging tot stemming over ons agendapunt, bereikten we een compromis met gedeputeerde Esther Rommel. De kap was daardoor helaas niet helemaal van de baan. Het compromis luidt als volgt:
* Voor de Schoorlse Duinen: in 2020/2021 wordt door SBB alleen een deel van het van Steijnbos gekapt, dat is ca 8 hectare. Het Leeuwenkuilbos wordt nu niet gekapt. Over 2 jaar wordt samen met ons geëvalueerd en dan bekijkt de overheid of hun doelen voldoende zijn bereikt. Mogelijk wordt dus in de komende jaren alsnog – in een nieuw beheerplan – opgenomen om het Leeuwenkuilbos, het Frederiksbos en het Baaknolbos te kappen.  Daar zullen we dan uiteraard weer bezwaar tegen maken.
* Voor het Noordhollands Duinreservaat: PWN informeert ons proactief over de beoogde kapplannen en stelt in samenspraak met de stichting een meerjarenplan op voor de looptijd van het beheerplan.

Het verslag van het overleg met de gedeputeerde vindt u hier, het naar aanleiding van de afspraken uitgestuurde persbericht vindt u hier.

Bedankt voor alle steun voor ons burgerinitiatief.

Jan Engelbregt
Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied (de Duinstichting)

Chronologisch verslag van het verloop van deze actie

Op 22 maart hebben we met onderstaande brief aan de Commissaris van de Koning, de heer Arthur van Dijk, onder voorwaarden, ons burgerinitiatief ingetrokken. De brief was voorzien van een bijlage met een korte evaluatie, waarin we onze ervaringen hebben genoemd.

Op vrijdag 13 maart, bereikten we (na enig heen-en-weer mailen en bellen) overeenstemming over de tekst van het verslag van de bijeenkomst en over het gezamenlijke persbericht over het bereikte resultaat.

Donderdag 12 maart vond een tweede gesprek plaats met gedeputeerde Esther Rommel. Met een delegatie, bestaande uit de dames Marga Geurds en Joke Volkers en de heren Aard Mors, Dik Pruis en Jan Engelbregt gingen we het gesprek in, waarin gedeputeerde Esther Rommel werd bijgestaan door haar beleidsmedewerker Jasper van Dalen en omgevingsmanager Peter de Waal Malefijt. Deze keer wilde de gedeputeerde wel met ons overleggen.
Hoewel we wisten dat er niet door alle Statenleden van de coalitiegenoten gelijk over werd gedacht, voelden we toch de druk van de motie (van 3 februari) van de coalitiepartijen op onze schouders. Toch was onze insteek natuurlijk het voorkomen van alle verdere boskap.
Gedeputeerde Rommel gaf aan dat zij gebonden is aan de opdracht van de minister om voldoende natuurherstelmaatregelen te treffen, maar kwam met een constructief tegen voorstel: Het Leeuwenkuilbos voorlopig niet kappen. Het geplande gedeelte van het Dr van Steijnbos (8 ha) wel geheel kappen. Na evaluatie van de gevolgen van deze kap in de volgende planfase (vanaf 2023) in samenspraak vaststellen of kap van het Leeuwenkuilbos kan vervallen of alsnog nodig is.
We werden voor een moeilijke keuze geplaatst. We zijn (met pijn in ons hart omdat wel gekapt gaat worden) akkoord gegaan, nadat de gedeputeerde akkoord ging met onze wens om ook bindende een afspraak te maken over het NH Duinreservaat (PWN-gebied). PWN moet openbaar maken wat ze binnen de huidige planperiode nog willen gaan kappen en in samenspraak met ons en met andere omwonenden zal worden bepaald welke delen werkelijk gekapt kunnen worden.

9 maart. Ons burgerinitiatief over de boskap stond weer op de agenda van Provinciale Staten. Het punt is op het laatste moment door het Presidium van de agenda gehaald en verder doorgeschoven, omdat gedeputeerde Esther Rommel nog geen mogelijkheid had gezien om met ons te overleggen.

Vrijdag 21 februari. Gesprek met gedeputeerde Esther Rommel en onze 5 bestuursleden (tevens indieners van het burgerinitiatief) Marga, Marijke, Joke, Aard en Jan, aangevuld met Dik. We gingen naar het gesprek toe in de veronderstelling dat het een overleg zou worden, met een concreet resultaat. Esther Rommel maakte al snel duidelijk dat dat niet haar bedoeling was, maar dat ze alleen informatie wilde inwinnen. Bij ons en ook bij andere natuurgroepen (die zij verder niet heeft genoemd). Dat laatste kwam merkwaardig op ons over, omdat we juist van diverse natuurstichtingen en werkgroepen uit de omgeving hadden gehoord dat zij niet waren uitgenodigd. Het staat een gedeputeerde natuurlijk vrij om zelf te kiezen door wie ze zich laat informeren, maar het lijkt nu selectief en eenzijdig.
Gedeputeerde Rommel wilde informatie en die hebben we ruimschoots verstrekt.

Maandag 3 februari Ons burgerinitiatief is behandeld door Provinciale Staten. Voor de beraadslagingen kregen wij 5 minuten om de statenleden kort toe te spreken.
Ter voorbereiding op de behandeling van ons agendapunt, hebben we voor de Statenleden nog een nota gemaakt om mogelijk wat onderbelichte aspecten onder de aandacht te brengen. Deze nota vindt u hier.
Tijdens de vergadering werden door diverse partijen moties ingediend. Verschillende oppositiepartijen steunden ons verzoek geheel of grotendeels. Door de coalitie partijen (Groen Links, VVD, D66 en PvdA) werd echter tot onze schrik en verbazing een motie ingediend om de kapplannen nog voor 2023 volledig uit te voeren.
Voordat de moties en ons verzoek in stemming werden gebracht, zei gedeputeerde Rommel dat zij graag met ons in gesprek wilde gaan. Na ons om instemming te hebben gevraagd, heeft voorzitter Van Dijk daarop de verdere bespreking naar een volgende Statenvergadering verdaagd.

Op 31 januari hebben we een persbericht uitgestuurd:
– Er is nu 50% open duin, waar wind en zand vrij spel hebben.
– Het is erg onwaarschijnlijk dat met meer open duin opeens ‘verdwenen soorten’ terug zullen komen.
– Juist de aanwezige mix in soorten landschap zorgt voor grote biodiversiteit.
– Eerder kon geen bezwaar worden gemaakt tegen de boskap omdat het een PAS-maatregel was.
– Na het overlijden van de PAS wordt de boskap nu een natuurmaatregel genoemd.
– Merkwaardig dat uitgerekend Groen Links zo vasthoudt aan de boskap in de duinen.
– Sommige mensen denken dat de boskap goed is voor de vogelstand, dat dan een aantal verdwenen soorten terug zal komen.
– Anderen wijzen op een rapport van SOVON (2017), waarin staat hoeveel soorten vogels er afhankelijk zijn van de dennenbossen in de duinen.
– Sommige mensen dromen van stuivende duinen en anderen krijgen er nachtmerries van.
– PWN heeft onlangs onderzocht hoe mensen aankijken tegen het omvormen van bos naar open duin. 14% vindt het positief, terwijl 45% negatief is.

De Duinstichting rekent er op dat de politieke partijen begrip zullen tonen en er voor zullen kiezen om de bestaande natuur in stand te houden en tegelijk de omwonenden gerust te stellen.
Daarmee wordt vanuit de overheid het goede voorbeeld aan de bevolking gegeven, nu van bedrijven, boeren en burgers grote inspanningen worden gevraagd om de milieu- en klimaatdoelen te halen.

16 januari Ons burgerinitiatief is behandeld in de Commissie Natuur Landbouw en Gezondheid. Voor de vergadering kreeg een beleidsmedewerker van de Provincie 3 kwartier de tijd om in een “technische briefing” de statenleden te informeren over de achtergronden van het kapplan. Wij mochten in de vergadering een korte presentatie houden van 10 minuten. Wij hebben op 16 januari geprobeerd een brug te slaan door te zeggen dat wij open te staan voor een compromis. De tekst van onze presentatie vindt u hier.

13 januari Hoorzitting van de Commissie NLG  over de boskap in de duinen. Voor de zitting zijn een aantal commissieleden naar Schoorl gegaan, om in het gebied te worden rondgeleid door Staatsbosbeheer en zich door hen te laten voorlichten. Leuk natuurlijk, maar wel erg eenzijdig. Op 13 en op 16 januari mochten we het initiatief toelichten in de Commissie Natuur Landbouw en Gezondheid van Provinciale Staten. In onze toespraken, hebben we natuurlijk gewezen op alle nadelen en risico’s van de boskap en zo duidelijk mogelijk naar voren gebracht dat er sinds de grote duinbranden en al het kap- en graafwerk van de laatste jaren al heel erg veel open duingebied is. Dat de kans dat verdwenen soorten terug komen volgens ons niet groter zal worden als nog meer wordt gekapt en afgegraven. Ondanks onze sterke argumenten proefden we bij de Statenleden, dat veel leden van mening bleken te zijn dat een eenmaal goedgekeurd plan gewoon moet worden uitgevoerd. Ook al is dat plan meer dan 10 jaar geleden opgesteld en zijn de omstandigheden ondertussen dramatisch veranderd.
In de hoorzitting waren een aantal expert-sprekers uitgenodigd, waarvan één een beleidsmedewerker van de Provincie, één een spreker namens de aan PWN en Dunea gerelateerde Stichting Duinbehoud, één van de opstellers van het Beheerplan, één beleidsmedewerker van Staatsbosbeheer en drie ex managers/directeuren van Staatsbosbeheer. In deze vergadering kregen wij 10 minuten tijd om ons standpunt naar voren te brengen.

December. Provinciale Staten heeft formeel over ons burgerinitiatief gesproken: voldoet het initiatief aan de voorwaarden die worden gesteld in de verordening, voldoet het verzoek aan de eisen en kan Provinciale Staten het in behandeling nemen. Gelukkig voldeed ons verzoek aan alle eisen, dus het is in behandeling genomen. Er was nog wel een formeel probleem binnen de Provincie, want alles wat met de goedgekeurde beheerplannen samen hangt, is door Provinciale Staten gedelegeerd aan Gedeputeerde Staten. Dus wie van de twee moest nu het burgerinitiatief in behandeling nemen? De uitkomst was dat Provinciale Staten voldoende bevoegdheden hebben om het in behandeling te nemen. Het burgerinitiatief wordt op 3 februari in de Statenvergadering behandeld. Voor ons wordt in deze Statenvergadering tijd ingeruimd om ons verzoek toe te lichten.

We hebben een heel uitgebreide aanvulling gemaakt ter onderbouwing van de brief die waarmee we het burgerinitiatief hebben aangeboden.
Wil je deze onderbouwing inzien, klik dan hier.

Op 29 november hebben we op een feestelijke manier de handtekeningen ingeleverd bij de heer Arthur van Dijk, de Commissaris van de Koning in Noord Holland en tevens de voorzitter van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Bij alle handtekeningen hebben we ook een aanbiedingsbrief gemaakt, en ons verzoek onderbouwd in een stevige bijlage. Klik op de tekst naast het rapport hieronder om het bestand te openen.

Klik hier om de aanbiedingsnota te openen.

We hebben ruim 14.000 ondersteuningsverklaringen ontvangen.
Die voldoen helaas niet allemaal aan de strikte eisen van de Provincie Noord-Holland.
Volgens onze telling waren er meer dan 8.000 goed en compleet ingevuld.
De Provincie heeft alles nog een keer gecontroleerd en komt op ongeveer 7.500. Over dat verschil in de tellingen zijn we geen discussie begonnen, want de uitkomst is nog altijd veel meer dan de benodigde 5.000.

Voor de inhoudelijke behandeling van ons burgerinititiatief hebben we twee informatiebundels samengesteld. De eerste (13 januari) voor de leden van de Commisie LNV (Landbouw, Natuur en Verkeer) en de tweede (3 februari) voor de statenleden. U kunt die nota’s inzien door te klikken op onderstaande links.

nota13 januari

De puntjes (op de i) voor 3 februari

Ons initiatief is aan de Provincie aanbevolen door een prachtige lijst met klinkende namen (die niet in alfabetische volgorde zijn gezet):

Jeroen Krabbé, acteur, filmregisseur en kunstschilder:
Ja, ik steun hierbij het initiatief van harte!

Adriaan van Dis, schrijver en presentator:
Ik ondersteun van harte het burgerinitiatief tegen de bomenkap in Schoorl. Weg met de bijl en leve de wandelaar die rust zoekt tussen de ruisende dennen.

Kees de Bakker, directeur Uitgeverij Conserve:
Het is onvoorstelbaar dat publiek en politiek de boskap voor zoete koek aannemen. De gedachte aan stapels gekapte bomen langs de Schoorlse Zeeweg maakt me onpasselijk.

Saskia Noort, schrijfster

Giselle Ecury, schrijfster en columniste:
Natuurlijk beveel ik het Burgerinitiatief aan. Onze duinen kúnnen niet zonder de dennen, dan wordt de omgeving en ons dorp onleefbaar door het stuifzand. Dáárom is dit bos ooit zó ontworpen!

Frits van Beusekom, oud directeur Staatsbosbeheer:
Natuurlijk mogen jullie mijn naam gebruiken als Aanbeveler en Ondersteuner van jullie initiatief.

Hans van Marwijk, kunstschilder:
Ik steun een algeheel burgerinitiatief om een rigoureuze bomenkap tegen te gaan. Een kleine bomenkap voor meer variatie in het duinlandschap vind ik wel erg mooi.

Margriet Brandsma, journaliste en schrijfster:
Omdat ik de bomenkap in Schoorl een onzalig idee vind, zeg ik: ja, ik beveel het burgerinitiatief aan!

Theo Olthuis, schrijver en dichter:
Hinderlaag
Het Schoorlse Bos in een hinderlaag
Geen mensenhanden, maar middels
de scherpe tanden van de kettingzaag.
Alles kort en klein
tot een overzichtelijk terrein.
zal het zijn als dit echt gebeurt.

Harry Hobo, voorzitter Stichting Natuurbelang

Hessel Engelbregt, psychotherapeut en oprichter Hersencentrum.nl:
Het leven op aarde blijkt kwetsbaar. Ik vind dit geen goed moment om bossen te oogsten.

Drs. Kim Beaumont, historica

Leffert Oldenkamp, publicist en voorheen werkzaam bij Staatsbosbeheer

Ir. Han Leupen, consultant op het gebied van duurzaamheid en klimaat:
Ik steun het burgerinitiatief om de rigoureuze bomenkap te stoppen. Wereldwijde ontbossing en urbanisatie zijn ware boosdoeners bij klimaatverandering en daarom moeten de bomen blijven staan!

Drs. Lettie Oosterhof, predikante:
Krijgen de paddenstoelen wel genoeg aandacht bij het beheer van de duinen?

Robin Noorda, filmer – Margot van de Stolpe, kunstenares en vormgever – Alfred Marseille, mediavormgever, allen bestuursleden van Tropism Art & Science Foundation:
De Natura 2000 wensnatuur van een biodivers duinlandschap zal zich, vanwege de stikstof, na kaalkslag helaas niet manifesteren. Het kappen en verstoken van het bos zal enkel CO2 uitstoot opleveren terwijl het vermogen tot CO2 opslag verloren gaat. Het dubbele tegendeel van CO2 neutraal dus. We hebben hier te maken met commerciële kortzichtigheid waarbij de wensen van de bevolking genegeerd worden.

Ir. Marieke Engelbregt, natuurgenezer en bestuurslid Stichting Local Spirit:
Deze grootschalige bomenkap draag niet bij aan de biodiversiteit.

Ko van Geemert, journalist en schrijver:
Geachte Commissaris van de Koning, ik ben tegen de bomenkap in Schoorl en steun derhalve het burgerinitiatief om deze te verhinderen.

Arnold de Hartog, schrijver:
Ja, ik beveel het burgerinitiatief van harte aan! Liever meer dan minder bomen in de Schoorlse duinen.

Dr. Fokko Omta, predikant

Martijn Engelbregt, kunstenaar en grafisch vormgever

Rocco Sjako Veenboer, directeur Awakenings Dance Events:
Picasso en vele anderen (internationale) kunstenaars deden inspiratie op in deze bossen die nog steeds dagelijks vele mensen wandelplezier bieden.

Waldemar Torenstra, acteur

Jacob Vis, schrijver, oud-manager Staatsbosbeheer:
Ja, ik beveel dit burgerinitiatief van harte aan. Zo vaak gebeurt het niet in ons land dat een groep burgers zich sterk maakt voor het behoud van bos en veel beter dan de beherende overheid inziet dat bomen in een kwetsbaar gebied onmisbaar zijn. De stichters van het bos zouden zich in hun graf omdraaien als ze zien hoe hun opvolger ermee omgaan, maar ze zouden juichend dat graf uitspringen als ze zien met hoeveel hartverwarmend enthousiasme deze burgers alles op alles zetten om het bos te behouden. Hulde!’

Drs. Johan Vollenbroek, bestuurslid Mobilisation for the Environment (MOB)

Rob Chrispijn, tekstdichter, oud-voorzitter Mycologische Vereniging:
Het zou een dieptreurige schande zijn als het voor paddenstoelen beste dennenbos van Nederland zou verdwijnen. Het Schoorlse Bos moet blijven!

Hennie Harinck, journaliste en publiciste:
Bosbranden teisteren grote delen van de wereld en wat doen wij in kneuterig Nederland? Wij kappen moedwillig en doodleuk hele bossen. Als u het nog snapt…

Jan van Haasteren, striptekenaar:
Afkappen!

Kans gemist om te tekenen voor het Burgerinitiatief? Teken dan onze petitie op schoorlsebosmoetblijven.nl

Kijk hier naar de uitzending van EenVandaag op 19 november 2019, met Esther Rommel (gedeputeerde in Noord-Holland), Frits van Beusekom (oud-directeur van Staatsbosbeheer)  en Jan Engelbregt (voorzitter van de Duinstichting).

Waarom een burgerinitiatief?

Jan Engelbregt aan de tand gevoeld door onze redactie

Jullie zijn bezig met een burgerinitiatief. Wat is dat? De overheid wil burgers meer betrekken bij het beleid. Eén van de mogelijkheden voor burgers om invloed te hebben, is het plaatsen van een onderwerp op de agenda. Dat kan bij de Tweede Kamer en ook bij Provinciale Staten. Met 5.000 handtekeningen van stemgerechtigde inwoners van onze provincie, kunnen we de boskap als onderwerp plaatsen op de agenda van de opdrachtgeven voor de boskap: Provinciale Staten. We krijgen tijd om ons standpunt toe te lichten in de Statenvergadering en de Statenvergadering moet er vervolgens een besluit over nemen.
We zien dit als één van de laatste mogelijkheden om de boskap te stoppen.

Waarom een burgerinitiatief tegen de boskap? Tien jaar geleden is in Schoorl heel veel bos en heide verbrand. Boswachters stonden er bij te huilen omdat er prachtige natuur verloren ging. Het is onbegrijpelijk dat ze nu nog veel meer willen omvormen tot ‘grijs duin’, dat is grasland met zandverstuivingen. Bossen zijn beter bestand tegen hoge stikstofdepositie dan het grijze duin dat ze er van willen maken. Bossen leggen stikstof en CO2 vast en houden fijnstof vast. Bossen zijn goed voor de gezondheid en zijn ook fijn om doorheen te wandelen. Heerlijke geuren, mooie lichtval, veel zuurstof in de lucht. Daar komt bij, dat de dennenbossen plaats bieden aan ontzettend veel soorten planten en dieren, waaronder heel zeldzame. De Schoorlse bossen zijn dus erg waardevol. Zowel voor omwonenden, als voor bezoekers alsook voor wetenschappers. En natuurlijk voor het milieu en het klimaat. Die bomen kunnen toch niet zomaar gekapt en versnipperd worden?

Er is een akkoord over beperking van de boskap, hoe vinden jullie dat? Op 31 oktober werden we blij gemaakt met de zoveelste dode mus. In een gezamenlijk persbericht van de Provincie, de Gemeente Bergen en Staatsbosbeheer, staat dat het Baaknolbos misschien niet zal worden gekapt. Er zijn wel voorwaarden: ze moeten een alternatief voor vinden voor het Baaknolbos en de Gemeente moet vlot de vergunning verlenen voor kap van het Leeuwenkuilbos en het Van Steijnbos.

Waarom noem je dat akkoord een dode mus? Kappen van het Baaknolbos was helemaal niet aan de orde. Die kap maakt geen onderdeel uit van het huidige Beheerplan, maar komt pas aan bod in de volgende fase. Het plan voor die fase moet nog worden opgesteld en moet dan door de hele inspraak- en goedkeuringsprocedure. Uiteindelijk beslist Provinciale Staten er over.

Wat ze willen is toch goed voor de biodiversiteit? Dat zeggen ze. Dat is onderdeel van de mantra die we steeds te horen krijgen: dennen horen hier niet, ze zorgen voor verdroging en kappen is goed voor de biodiversiteit. Klopt niks van. Dennen kwamen hier al 10.000 geleden voor. Ze gebruiken minder water dan andere bomen. In en onder de dennen komen juist heel veel zeldzame soorten flora en fauna voor. Orchissen, mossen, spechten, kruisbekken en nachtzwaluwen, zeldzame paddenstoelen en amfibieën, vleermuizen en insecten om maar wat te noemen.

Een bestuurder die deze argumenten hoort, zal de kap toch direct stoppen? Hadden wij ook verwacht, maar er is een sterke drang om te kappen om subsidiegeld binnen te halen. Vanuit de PAS om stikstof-ruimte te creëren, vanuit Europa door de natuur te ‘herstellen’ en voor het verstoken van biomassa. Dat woord ‘herstellen’ is dus wat ze heel vaak gebruiken als rechtvaardiging voor het kappen van oude gezonde bossen. Ze bedoelen daarmee dat ze de natuur terug willen brengen naar de situatie rond het jaar 1900. Dat kan helemaal niet. De omstandigheden (milieu, klimaat) zijn nu compleet anders, de natuur is van veel groter belang geworden voor de recreatie en de bossen die vanaf 1830 werden aangeplant hebben zich heel goed ontwikkeld en maken het duingebied tot een gevarieerd en robuust landschap.

De boskap staat toch al in het beheerplan? De enige boskap die in het huidige beheerplan staat, is het kappen van het Leeuwenkuilbos en het Van Steijnbos. Die kap willen ze gewoon doorzetten, want voor die 2 bossen vraagt Staatsbosbeheer nu een vergunning aan bij de gemeente Bergen. Ze zijn dus helemaal niet van plan om minder te kappen. In het persbericht schrijven ze zelfs dat de vergunning nu vlot moet worden verleend.
Er was toch inspraak bij het opstellen van het beheerplan? Op papier wel, in de praktijk niet. Er was een ‘klankbordgroep’, maar die heeft niet gefunctioneerd als inspraakorgaan. We hebben ondertekende verklaringen van de leden. Er was ook een mogelijkheid voor anderen om een zienswijze of een bezwaar in te dienen, maar die werden allemaal afgewezen. Bezwaar tegen PAS-maatregelen en tegen Natura 2000 maatregelen was namelijk niet mogelijk. Dat het is misgegaan, blijkt wel uit de 20.000 handtekeningen onder onze petitie. Helaas zijn de politici daar niet erg gevoelig voor. Daarom willen we met ons burgerinitiatief laten horen dat de boskap echt niet door kan gaan. Daar zijn de benodigde 5.000 handtekeningen nu bijna voor binnen.

Heeft SBB geen gelijk als ze zeggen dat de boskap echt nodig is voor de natuur? Nee, ze hebben geen gelijk, al zijn er natuurlijk best wetenschappers te vinden die vanuit hun vakgebied beweren dat de boskap wel nodig is. Het ongelijk van SBB komt duidelijk naar voren in de gesprekken die wij hebben met meteorologen, milieukundigen, fysisch geografen, hydrologen, biologen, landschapsecologen en met klimaatdeskundigen. Kappen draagt volgens veel van hen bij aan de verwoestijning die op veel plaatsen in Europa gaande is.

Waarom die haast bij Staatsbosbeheer? Het antwoord is simpel: als ze nu niet kappen, mag het niet meer. Dan verloopt de termijn van het huidige beheerplan. Door alle maatschappelijke discussie over milieu, klimaat en vooral over stikstof, krijgen ze nooit meer toestemming om op zo’n grote schaal te gaan kappen.

Speelt die haast alleen in Schoorl? Nee hoor, die haast om snel nog te kappen speelt op veel meer plaatsen. Zo is PWN van plan om volgend jaar 2 grote bossen te gaan kappen in Bergen, dicht bij de weg naar Bergen aan Zee. Kan nog net binnen de termijn van het beheerplan.
Dus in de volgende fasen gaan ze niet meer kappen? Helaas, zo is het niet. In de tweede fase (die nog door Provinciale Staten moet worden goedgekeurd), willen ze het Frederiksbos gaan kappen. Mogelijk ook het Baaknolbos, als ze er geen alternatief voor kunnen vinden. Daarna, in de derde en laatste fase, willen ze de bossen aan de binnenduinrand gaan aanpakken.

Kun je er iets tegen doen? We proberen dat natuurlijk. De Provincie is de opdrachtgever voor de kap, dus daar moeten we zijn. Met een burgerinitiatief als democratisch middel gaan we naar Provinciale Staten om een agendapunt aan te melden voor hun vergadering. Daar zijn 5.000 handtekeningen voor nodig van stemgerechtigde inwoners van Noord Holland. We willen die 5.000 handtekeningen op 15 november binnen hebben. We gaan de handtekeningen eind van de maand aanbieden aan de heer Van Dijk, de Commissaris van de Koning in Noord Holland. Meer informatie erover en ook hoe je mee kunt doen kun je vinden op duinstichting.nl .

Gesproken met Jan Engelbregt, voorzitter van de Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied (kortweg de Duinstichting); 8 november 2019

(medio 2021 is Jan opgevolgd als voorzitter door Kees de Bakker, sinds maart 2023 is Joke Volkers onze voorzitter)

Reacties zijn gesloten.