wetenschap en praktijk

Wetenschappers, natuurliefhebbers en ex managers van Staatsbosbeheer over de plannen voor de duinen.

Prof. Frank Berendse op werkbezoek in Schoorl
Hier in gesprek met ‘mossenvrouwtje’ Joke Tamis.

Tien opmerkelijke uitspraken van prof. Frank Berendse tijdens een werkbezoek op 3 mei 2018:
01. Het gebied is schitterend, mooier en diverser in begroeiing dan ik had verwacht.
02. Wil SBB echt zoveel dennenbos weghalen? Door N2000 wordt dat niet voorgeschreven.
03. In het Natura 2000-beheerplan wordt – voor zover ik gezien heb – niet voorgeschreven hoeveel oppervlakte dennenbos er weg moet.
04. Dynamiek (door stuivend zand) is geen doel op zichzelf.
05. Om de bijzondere plant- en diersoorten van jonge duinstadia weer terug te krijgen, moet allereerst de stikstofdepositie aanzienlijk omlaag. Zolang deze zo hoog is, zijn grootschalige maatregelen niet zinvol.
06. Het is om twee redenen jammer dat de schelpenpaden zijn verdwenen:
– Het beton dat er voor in de plaats is gekomen staat lelijk en past niet in dit mooie gebied.
– De schelpen zorgden heel lokaal, direct naast het fietspad, voor een beetje kalk, waardoor je hier bijzondere planten en paddenstoelen kon vinden.
07. Vogels, zoals de tapuit, hebben kalk en ook andere mineralen zoals fosfaat en kalium. Door grootschalig afplaggen en afgraven worden mineralen afgevoerd, voor veel vogelsoorten zal dit negatief uitwerken.
08. Het is zorgelijk, dat het circa 13 jaar geleden vrij gemaakte zand midden in de Baaknol, nog steeds niet tot de beoogde bijzondere planten, korstmossen of vogels heeft geleid.
09. Door de snelheid waarmee de zandberg in de Baaknol zich verplaatst, kan ik me voorstellen dat de omwonenden zich zorgen maken.
10. De ingrepen die SBB recent in het gebied heeft gedaan en nog wil doen, zijn te grootschalig. Beter zou het zijn om eventuele veranderingen wat kleinschaliger aan te pakken en vervolgens af te wachten hoe de natuur zich ontwikkelt.

Harry Hobo (Stichting Natuurbelang) over de informatie van SBB:
Ons onderzoek wees uit dat het in kaart brengen van de grenzen van H000 nogal te wensen overlaat. Waarschijnlijk is dat voor het laatst 20 jaar geleden gedaan. Veelal grenzen de H000 gebieden grenzen aan H2180 (Duinbos) wat wel beschermd is. Duinbos zal in die 20 jaar flink zijn gegroeid en het is te verwachten dat stukken H000 nu al lang H2180, Duinbos zijn geworden. (…) Tijdens een rechtszaak stelde SBB heel slim dat de habitatkaarten van 2013 waren. Onder alle kaarten staat weliswaar 2013 maar dat is de kaartdatum, dat is (…) niet de datum waarop de opname plaats vond, maar de rechter geloofde het wel.
Hier meer over de Stichting Natuurbelang.

Jacob Vis, ex intern consultant van SBB in een brief aan dhr. Thijssen, directeur van SBB:
Nu lees ik in de landelijke pers dat Staatsbosbeheer van plan is bijna honderd hectare van dat prachtbos te kappen om het duin weer te laten verstuiven, terwijl dat laatste destijds de reden was om de duinen vast te leggen en te beschermen. Mijn verzoek aan u is: doe het niet! U vernielt iets dat onvervangbaar is. (…) er zijn twee uitstekende motieven die u in de strijd kunt brengen.
Meer lezen? Klik hier voor de hele brief van Jacob Vis.

Jacob Vis in een tweede brief aan dhr. Thijssen na veldbezoek met boswachters Krab en Kelder en gesprek met mevr. Tienkamp:

dennenbos

In Schoorl is de grootste en oudste duinbebossing in ons land (…). Nu staat er een oud bos van zwarte dennen (Oostenrijkse en Corsicaanse dennen) die zich wonderlijk goed aan de omstandigheden in het duin hebben aangepast. (…) Maar dan heb je ook wat: een bos dat ondanks de beperkte soortensamenstelling een buitengewone charme heeft, en een unieke eigen sfeer die maakt dat de omwonenden van het bos zijn gaan houden en onder geen beding willen dat het verdwijnt. (…) Normaal vindt na bosbrand herbebossing plaats, of schept de beheerder voorwaarden voor spontane vestiging van nieuw bos. In Schoorl is dat niet gebeurd. Integendeel: de strooisellaag en de onderliggende laag waarin boomzaden kunnen kiemen zijn weggebulldozerd, waardoor een woestijnachtige vlakte ontstond die moet gaan verstuiven (…). En hoewel het nu al een onafzienbare kale vlakte is waar de wind vrij spel krijgt is dat spel volgens de provinciale natuurontwikkelaars nog niet vrij genoeg en moet het bos aan de westkant verdwijnen.
Voor de hele brief van Jacob Vis, klik hier.

Leffert Oldenkamp, publicist en ex manager van SBB in een brief aan dhr. Wondergem (mede opsteller van het Beheerplan):
De bosvisie van SBB houdt geen rekening met het CO2 vasthoudend vermogen van de bossen. (…) De werkzaamheden in het kader van de SDE+ subsidies ( biomassa oogsten en verstoken) en de PAS regeling , vormen (…) aanleiding om ernstige kritiek op het beleid te hebben. Aan de omgeving van Schoorl (…) valt dit niet uit te leggen.
Klik hier voor de complete brief van Leffert Oldenkamp.

Terug naar ‘wetenswaardig’.

 

Reacties zijn gesloten.